Djursland, Østjylland

Forårstræk af rovfugle og småfugle, efterårstræk af alkefugle - og ynglende tejst
Se Google-map med udsigtspunkter, P-pladser m.v.


Fornæs. Foto: Joy Klein

Beskrivelse
På Djurslands nordøstkyst er de to bedste steder at iagttage fugletræk Gjerrild og Fornæs. Undergrunden under denne del af Djursland består af kalk, der er synlig i de lodrette kystklinter fra Fornæs i syd, over Sangstrup til Karlby i Nord. Klinterne er under 20m høje, meget hårde og flintholdige. Gjerrild Klint består dog af moræne dannet under sidste istid. Langs kysten findes der flere steder marint forland, dannet af havets aflejringer efter stenalderperioden. Dette er tilfælde ved Gjerrild Nordstrand, men meget af forlandet er blevet gravet væk pga råstofvinding. Farvandet, især langs nordkysten, er forholdsvis lavvandet. Dog bliver det hurtigt dybt ud for Fornæs, hvor havstrømmene er forholdsvis kraftige og hovedsagelig nordgående.

I Gjerrild kan man betragte fugletrækket fra Nordstranden, fra Marshøj, en bakke øst for Gjerrild by, eller fra bakken ved Gjerrild Overskov, vest for Gjerrild by. I Gjerrild Overskov kan man desuden iagttage mange småfugle og rastende trækfugle.

Fornæs er en fremspringende pynt nord for Grenå der består af flad rullestensstrand med agerland og plantage bagved.

Fugle
Ynglefugle
I Gjerrild Overskov yngler hulrugende arter som sortspætte, stor flagspætte og huldue, samt ravn og nogle år rødrygget tornskade.

Tejst yngler ved Sangstrup Klint og med held kan man se nogle stykker der raster på havet ud for klinten.

Træk- og rastefugle
Gjerrild er Djurslands bedste træksted om foråret. Især i april og maj trækker mange fugle forbi. Rastende fugle kan iagttages i krattet ved stranden. Trækket omfatter store flokke af kragefugle, duer og finker. Mindre flokker af drosler, heriblandt enkelte ringdrosler, samt pibere, trækker forbi. Enkelte traner ses hvert år. Der er også et pænt rovfugletræk, heriblandt hvepsevåge, rød glente, rørhøg, blå kærhøg, spurvehøg, musvåge, fjeldvåge, fiskeørn, dværgfalk og vandrefalk. Man kan også iagttage trækkende havfugle, dog i mindre antal end ved Fornæs. Lysbuget knortegås ses om vinteren, og havlit ses regelmæssigt om foråret.

Fornæs er ligeledes et godt træksted om foråret. Især i marts måned trækker mange landfugle ud her. Der er et betydeligt træk af musvåger. Landtrækket ved Fornæs omfatter de samme fuglearter som ses ved Gjerrild.

Om efteråret kan man opleve indtrækkende fugle ved Fornæs, der er på vej sydpå fra Sverige/Anholt. Der ses f.eks. sangsvaner, gæs, rovfugle, og flere arter af vadefugle og småfugle.

Om efteråret og om vinteren ses mange lommer, andefugle (især sortænder) og alkefugle, som trækker forbi ude over havet. Fornæs er det sted i Danmark, hvor man kan se det største alkefugletræk. De største antal ses normalt oktober/november. Om efteråret kan man også være heldig at se almindelig kjove. Rider ses om efteråret og om vinteren. Bortset fra i sommermånederne er der mulighed for at iagttage sule hele året rundt over havet. Splitterner trækker tit langs kysten og skærpibere ses det meste af året. Af mere sjældne havfugle der ses af og til kan nævnes tejst, søkonge og storkjove.

Adgang
Gjerrild ligger nord for Grenaa og kan nås ved at dreje nordpå fra Mellemstrupvej (den nordlige omfartsvej rundt om Grenaa), hvor der er skiltet mod Gjerrild. I byen køres nordpå i retning Bønnerup. Ved en skarp venstresving lige udenfor byen drejer man til højre mod Gjerrild Nordstrand ad Langholmvej. For enden af vejen ligger en stor P-plads med offentlige toiletter. Man kan parkere her og gå rundt i området til fods eller fortsætte til venstre forbi P-pladsen og følge grusvejen mellem sommerhusene indtil man kommer ned til stranden.

Et andet populært sted at se på fugletrækket om foråret er fra Marshøj, der kan nås ved at dreje ind på Marshøjvej, der udgår fra Stokkebro i den nordlige ende af Gjerrild by. Vejen fortsætter op gennem markerne og fra toppen af bakken har man en god udsigt over et stort område. Fuglene kan dog være ret langt væk. Da der er trængt med plads på vejen er det en god idé at parkere længere ned, hvor husene holder op, og gå det sidste stykke op på bakken.

Vest for byen ligger Gjerrild Overskov, hvor man kan gå en tur og se på småfugle og rastende trækfugle. Umiddelbart nord for skoven er der en bakke hvorfra man kan se rovfugletrækket.

For at komme til Fornæs kører man nordpå fra Grenå Havn ad Kattegatvej. Hvor vejen slår et skarpt sving til venstre, drejer man til højre ad Stensmarkvej, som fører til gården Stensmark. Her viser et skilt til højre mod Fornæs Fyr. Her er der en P-plads. Fugletrækket kan iagttages fra stranden. Man kan også gå langs kysten i begge retninger.

Sangstrup Klint ligger mellem Gjerrild og Fornæs. Kør nordpå i Sangstrup by for at komme ud til kysten.


Duetræk. Foto: Klaus Malling Olsen