Helgenæs, Djursland

En genetableret sø med ynglende og rastende vandfugle samt en skarvkoloni
Se google-map for P-plads osv. 

Vaenge Soe

Vænge Sø. Foto: Joy Klein

Beskrivelse:
Vænge Sø var oprindeligt en lavvandet sø, der formodentlig blev formet som en naturligt afsnøret lagunesø fra Ebeltoft Vig. I midten af 1800-tallet blev søen tørlagt og anvendt til græsning med kreaturer og til høslæt, men efterhånden begyndte arealet at vokse til med tagrør. I 1943 blev et nyt tørlægningsprojekt gennemført og arealet blev dyrket med korn og roer. Men der var voksende problemer med indtrængende vand og i 1993 opkøbte staten det 35 ha store areal for at genskabe søen, som blev en realitet i 2013. Da der nu ligger en efterskole på arealet mellem søen og Ebeltoft Vig er det umuligt at lade den oprindelige sø på 36 ha opstå og man har måttet nøjes med en vandflade på 26 ha. Vandstanden i søen reguleres ved et pumpeanlæg.

Statens arealer omfatter selve søen, en græsmark og et bakket overdrev i den sydvestlige del. Søen er omgivet af en del rørskov. Det var oprindelig meningen, at vegetationen ved søen samt græsmarken skulle afgræsses af kreaturer, men disse planer er foreløbig opgivet. Marken bruges til høslæt, og mudderfladerne og de små grupper af rørskov ude i søen er efterhånden forsvunden pga. en stigende vandstand. Overdrevet afgræsses af heste.

Fugle
Ynglefugle
I ynglesæsonen er søen præget af ”grisehyld” fra de mange gråstrubede lappedykkere og af den lille lappedykkers trillen, samt af skarvkolonien, der blev etableret i 2016 i den sydlige ende af søen med 15 reder, og siden er vokset til omkring 379 reder. Gråstrubet lappedykker ses tit med over 30 fugle, hvoraf mange yngler, og lille lappedykker er også talrig, med flere ynglepar. Derudover er knopsvane, grågås, vandrikse og blishøne blandt de almindeligste ynglefugle. Gråand og troldand yngler sporadisk. I rørskoven findes der mange kærsanger, rørsanger og rørspurv. Skægmejse holder til her hele året rundt og er flere gange set med unger. Overdrevet er ynglested for en del småfugle og en gang imellem for et par rødrygget tornskade.

Træk- og rastefugle
Søen bruges som rastelokalitet for et større antal fugle. Grågås optræder i større flokke, og troldand ses hele året rundt, med de største antal om vinteren. Desuden ses pibeand, knarand, krikand, gråand, skeand, taffeland og hvinand.

Kun få steder ved søen er velegnede til vadefugle. Vibe er den mest almindelige fugleart ved søen, men der ses også en del dobbeltbekkasin. Andre vadefugle der har optrådt tidligere er krumnæbbet ryle, almindelig ryle, brushane, sortklire, rødben, hvidklire, svaleklire, tinksmed og mudderklire, men pga. den nuværende høje vandstand er de nu sjældne.

Stær bruger rørskoven til overnatning en gang imellem, og søen overflyves af alle tre svalearter (hvoraf digesvaler yngler i nærheden i klinterne ud til havet).

Rovfugle, der ses ved søen, er bl.a. havørn, der efterhånden ses året rundt, samt musvåge og tårnfalk, og om sommeren rørhøg.

Af sjældne fugle, der er blevet observeret ved søen, kan nævnes odinshane (2018, 2020 og 2021 - alle gange i august måned) og drosselrørsanger (2015, 2016 og 2017). Sydlig blåhals opholdt sig i rørskoven i forår 2020 men det er usikkert, om den ynglede her. Enkelte individer af skestork er set i 2022 og 2023.

Andre dyr
I ynglesæsonen er der massiv forekomst af grøn frø.

Adgang
Man kommer til søen over Dragsmur, der er det smalle stykke land mellem Helgenæs og resten af Djursland. Man drejer til venstre ad Olaf Ryes Vej mod Esby og efter ca. 1½ km finder man indkørslen til P-pladsen ved Vænge Sø. Her er bord og bænke, der dog sommetider er ubrugelige pga. vand. Man kan gå på diget på den vestlige side af søen, dog er det ikke altid nemt at færdes her, da plantevæksten slås kun en gang om året. Gummistøvler anbefales. Ved at gå et lille stykke nordpå fra P-pladsen finder man endnu et bord-/bænkesæt med udsigt over den midterste del af søen. Man kan også gå hele vejen nordpå langs diget og ud til Ebeltoft Vig, hvor der kan være en del havfugle.

Krikand svoemm. KC

Krikand. Foto: Keld Christensen