DOF’s naturpolitik hviler på foreningens Natursyn, der er bygget op omkring grundbegreberne autenticitet, diversitet og dynamik. Hvor natursynet beskriver de overordnede synspunkter, udgør politikken en række konkrete ønsker til sikring af naturværdierne i de forskellige landskabstyper som f.eks. skov, kyst, hav og det dyrkede land. Derudover forholder politikken sig tematisk til emnerne jagt, klima, planlægning samt rekreative forstyrrelser mv.

DOF’s naturbeskyttelsesarbejde omhandler fugle og anden biodiversitet, vigtige lokaliteter og forvaltningen af naturtyperne.

DOF’s naturpolitik handler også om at give befolkningen gode muligheder for spændende fugle- og naturoplevelser. Det gælder i såvel vild og storslået natur som i det mere dagligdags natur- og kulturlandskab inklusive agerland, haver og byer.

DOF’s naturpolitik sigter mod at beskytte eksisterende naturværdier og økosystemer mod forringelser og at genoprette og udvide ødelagte eller reducerede naturområder. I prioriteret rækkefølge er det ifølge ’brandmandens lov’ målet at: 1) bevare endnu uskadt natur, 2) reducere den skadelige påvirkning af naturen, 3) genoprette og udvide delvist ødelagte naturområder og 4) etablere nye naturområder, gerne i sammenhæng med eksisterende.

DOF arbejder derudover langsigtet for indarbejdelse af natur- og biodiversitetshensyn i grundloven, men også i den lovgivning der regulerer erhverv, som direkte påvirker naturgrundlaget: f.eks. naturbeskyttelsesloven, jagt- og vildtforvaltningsloven, miljøbeskyttelsesloven, skovloven, vandløbsloven, planloven, husdyrbrugsloven og fiskeriloven.

Biodiversitet

Den hidtidige indsats for at bremse tabet af biodiversitet har vist sig at være utilstrækkelig til at sikre en acceptabel bevaringsstatus for fugle og natur i Danmark. For at imødegå de trusler og pres mod naturen, der vil medføre yderligere tilbagegang for fugle og anden biodiversitet herhjemme, må der ske en markant opgradering af naturforvaltningen. Udgangspunktet bør ifølge DOF være en ambitiøs, national biodiversitetsstrategi med bindende mål og realistiske tidsplaner for videnbaserede indsatser. Hovedmålet bør være at sikre tilstrækkelig plads til naturen, både gennem at sikre eksisterende natur og skabe rammerne for udvidelse og sammenkædning af naturområder og samtidig sikre bæredygtig og naturvenlig udnyttelse af de resterende arealer. Strategien bør bygge på en ambitiøs lovgivning og planlægning, der sikrer det juridiske grundlag for helhjertet at prioritere biodiversitet og naturhensyn over produktion og andre hensyn i en kommende naturzone. En tilfredsstillende naturplanlægning må endvidere bygge på en omfattende naturovervågning, der løbende anvendes til at målrette og forbedre den aktuelle naturforvaltning. Endelig er det væsentligt for DOF, at kapaciteten øges i den nuværende offentlige naturforvaltning.

DOF’s politik:

 1. Vedtagelse af en biodiversitetslov, der sætter klare og ambitiøse mål for bevarelsen af biodiversiteten i Danmark og anviser, hvordan tilbagegangen vendes til fremgang. Loven skal udstikke langsigtede retningslinjer, prioriteringer og mål for genopretning og forvaltning af oprindelige levesteder, herunder naturlige skove, lysåbne naturtyper og sammenhængende ådale med naturlig hydrologi.
 1. En biodiversitetslov der afsætter plads disponeret til biodiversitet i Danmark. Mindst 30 % af arealet, både til lands og til vands, bør udlægges til natur, hvilket svarer til målene i EU’s Biodiversitetsstrategi for 2030. Fokus skal være på beskyttelse af arter og levesteder, hvor disse er særligt udsatte, inkl. sammenbinding og udvidelse af fragmenterede og isolerede naturområder og levesteder.
 1. På land bør mindst 10 %, dvs. en tredjedel af ovennævnte 30 %, udpeges til naturzone inden 2030, hvor naturen er strengt beskyttet, og hvor rammerne for naturlige processer og dynamikker så vidt muligt genskabes. Naturzonen bør være juridisk sikret og effektivt forvaltet som natur. Yderligere 10 % bør være udpeget til naturzone inden 2040.
 1. Det resterende naturareal, som ikke indgår i naturzonen, skal bestå af effektivt beskyttede og bæredygtigt forvaltede områder med mulighed for ekstensiv udnyttelse.
 1. Styrkelse af det nationale naturovervågningsprogram, NOVANA, så det sikrer en mere dækkende overvågning af arter og levesteder, der kan give et årligt, retvisende billede af tilstanden af biodiversiteten i Danmark inden for såvel som uden for Natura 2000-områderne.
 1. Kommunal og statslig naturforvaltning skal i højere grad anvende evidensbaserede metoder. Det indebærer bl.a. en indledende kortlægning af naturværdierne i det område, der skal forvaltes, opstilling af faglige mål og valg af virkemidler samt en overvågning, der kan dokumentere effektiviteten af forvaltningen.
 1. Næste generation af Natura 2000-handleplanerne skal være præcise og konkrete, med ambitiøse og målbare målsætninger, således at de effektivt vil bidrage til en markant forbedret beskyttelse af Danmarks nationale og internationale naturværdier. De kommunale ressourcer, der allokeres til gennemførelsen af handleplanerne, skal understøttes økonomisk med målrettede midler fra staten og fra EU’s landdistriktsmidler.
 1. Alle nationalparker (herunder naturnationalparker) bør som minimum leve op til IUCN’s standard kategori II for nationalparker senest i 2040. For eksisterende nationalparker vil dette indebære en opstramning af lovgivningen, samt sikring af betydeligt flere ressourcer til naturforvaltning, så der sikres en reel og effektiv naturbeskyttelse. Dette indebærer et betydeligt løft i både areal, kvalitet og ressourcer til naturen i de eksisterende nationalparker.
 1. Lovgivning omkring nationalparkerne skal styrkes, så det sikres, at nationalparkfondene administrerer loven således, at naturbeskyttelse går forud for benyttelse og turisme.
 1. Udpegning af de resterende danske IBA-områder som EU-fuglebeskyttelsesområder (Natura 2000).
 1. Bekæmpelse af invasive arter, jf. Naturstyrelsens sortliste, bl.a. Nilgås, Amerikansk Skarveand, Mårhund, Amerikansk Mink, Rynket Rose og Kæmpe-Bjørneklo.
 1. Opgradering af det faglige niveau i dansk naturforvaltning ved i langt højere grad at sikre, at personer med ansvar for forvaltningen har en høj naturfaglig indsigt.
 1. Udvikling og gennemførelse af principper for bæredygtig udnyttelse af ressourcerne i den fortsat kulturpåvirkede del af landskabet, herunder agerlandet og produktionsskovene.
 1. Som en forening med flere tusinde frivillige, fuglekyndige medlemmer bidrager DOF til den nationale overvågning af fugle.

 

Vedtaget af DOF’s repræsentantskab, den 21. november 2021