Gennem de sidste 100 år er den andel af det danske land, der er dækket af byer, industriområder, infrastrukturanlæg og sommerhusområder øget i takt med stigningen i befolkningstallet, og der er ingen tegn på, at denne udvikling vender. Omkringliggende naturområder er forsvundet i samme omfang, og det må forventes, at naturområder også fremover vil blive inddraget i urbaniseringen. Samlet er nu næsten 15 % af Danmarks arealanvendelse i kategorien “bebygget”.

DOF ønsker, at etablering og bevarelse af natur indgår som et integreret mål i alle relevante bygge- og anlægsprojekter. Selvom de urbane arealers primære anvendelse er til beboelse, erhverv, rekreation og transport, bør hensyn til natur og biodiversitet integreres i vid udstrækning. Natur i byzone, sommerhusområder og andre bebyggede områder skal i modsætning til landbrug og skovbrug ikke produktionsoptimeres. Ved bevarelse af eksisterende naturområder og etablering af nye med hjemmehørende vegetation bør biodiversiteten i byer og bebyggede områder derfor kunne tilgodeses uden at komme i konflikt med økonomiske interesser.

Som oftest er natur og biodiversitet ikke blevet tænkt ind i bygge- og anlægsprojekter. Tilmed er mange bynære grønne områder hyppigt beplantet homogent med træer og ikke hjemmehørende plantearter samt anlagte græsplæner, der ikke i væsentlig grad bidrager til biodiversiteten eller tilbyder levesteder til oprindelige dyr. Placering og udformning af motorveje, jernbaner og andre store infrastrukturprojekter bør ske med størst muligt hensyn til eksisterende natur. Råstofudvinding bør ikke finde sted i områder med høj naturværdi, og anlæg indrettes, så biodiversitet bevares i perioden, hvor udvinding sker, og retableres ved naturlige processer efter udvindingen slutter.

DOF’s politik:

 1. Der skal være plads til mere vild natur i byer og urbane områder.
 1. Der bør indskrives målsætninger for natur og biodiversitet i alle kommunale og statslige planer i byer og urbane områder.
 1. Bynatur bør i højere grad gøres oplevelsesværdig og tilgængelig som hverdagsnatur for mennesker.
 1. Som et element i at styrke autenticiteten i den danske natur bør grønne områder i byen fortrinsvis bestå af hjemmehørende
 1. Alle skrænter, grøfter og rabatter langs veje og anlæg bør holdes i en tilstand, som afspejler de naturgivne kår. Som udgangspunkt anvendes den eksisterende råjord fremfor udefra kommende muld, og hvis såning er påkrævet, bør der anvendes frø af lokalt forekommende og hjemmehørende plantearter.
 1. Slåningen af vejgrøfter og rabatter bør tage videst mulige hensyn til at fremme biodiversiteten.
 1. Parker og grønne områder i byer og bynære områder skal bevares og drives, så biodiversiteten fremmes, og oplevelsesmulighederne forbedres med mindre ’frisering’ og mere vild natur som følge. Anvendelse af sprøjtemidler skal undgås.
 1. Små levesteder for biodiversitet etableres i byrum, på facader og tagflader for eksempel i form af ynglepladser for Mursejlere og Vandrefalke direkte i bebyggelser.
 1. Ved hjælp af strategisk planlægning bør der skabes sammenhængende natur i form af blå og grønne byrum og korridorer igennem byer og bebyggede områder.
 1. Der skal opbygges viden om naturintegration i byer og bebyggede områder, og denne viden skal formidles til befolkningen for at skabe en forståelse for vigtigheden af natur og biodiversitet i det urbane
 1. Befolkningen i byområderne skal inddrages aktivt i projekter til forbedring af den nære natur gennem høringer og opfordres til etablering af vilde haver og fællesområder.
 1. Viden om biodiversitet og økosystemers funktion skal inddrages i uddannelsen af arkitekter, landskabsarkitekter og gartnere, således at bynatur bliver et naturligt element i planlægning, design og vedligeholdelse af byrum og åbne områder mellem bebyggelserne.
 1. Klimatilpasningsprojekter bør etableres, så de tilgodeser natur og

Grønne organisationer bør inddrages ved anlæg af infrastruktur for at sikre mest muligt naturindhold i de afledte strukturer, der opstår i form af for eksempel råstofgrave og søer.

Læs videre om Planlægning og forvaltning