Danmark er opmålt, matrikuleret og gjort til fast ejendom, og lovgivningen giver rammer for muligheder for benyttelse og beskyttelse. Samtidig er Danmark et område med porøs jordbund, der lader sig opdyrke og udnytte for langt størstedelens vedkommende. I Danmark findes der ikke store utilgængelige områder med for eksempel klipper eller bjerge, der ligger urørte hen som naturområder med lille menneskelig påvirkning.

Planloven skal sikre en sammenhængende planlægning for Danmarks samlede areal, både af land- og havarealet, der varetager hensynet til samfundets interesser, natur og miljø, men som også skal skabe gode rammer for balanceret vækst og udvikling i hele landet. Samfundsudviklingen skal ske bæredygtigt under hensynet til mennesker, natur og økonomisk velstand.

Resultatet er desværre ofte en forringelse af naturværdier på trods af gennemførte VVM-procedurer, høringer mv.

Teknologirådets analyse fra 2015 om prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark viste, at der er behov for endnu mere plads til alle vores ønsker for fremtiden; byerne vokser, infrastrukturen udvides, energianlæg og biomasseproduktion kræver plads osv. Faktisk findes der planlægning for mere end 100 % af Danmarks samlede areal. Samtidig viser utallige studier og rapporter, at naturen har behov for mere plads. Planlægning og reel prioritering er derfor altafgørende for at sikre, at naturen ikke fortsat bliver den store taber.

I planloven opereres der med en zoneinddeling, der inddeler landet i byzone, sommerhusområder og landzone. Natur- og biodiversitetshensynet behandles underordnet denne zoneinddeling. DOF mener, at naturhensynet bør opprioriteres i planloven, ved indførelse af en naturzone, således at der ikke skal argumenteres for naturens værdi fra sag til sag og fra område til område. I de øvrige zoner skal der også levnes plads til naturen og biodiversiteten, og her skal naturhensynet afvejes på lige fod med øvrige interesser.

DOF’s politik:

  1. Planloven bør flyttes tilbage til Miljøministeriet i stedet for som nu besluttet at sortere under Bolig- og Indenrigsministeriet.
  1. I Planloven indføres en naturzone. Inden 2030 udlægges mindst 10 % af Danmarks areal som naturzone, og inden 2040 er det målsætningen, at denne andel øges til mindst 20 %. Det bør ske med inspiration fra Det Grønne Danmarkskort.
  1. Der bør udarbejdes en evidensbaseret vejledning til administration af planlovens mulighed for at give tilladelse til øget turisme og andre aktiviteter, der kan virke forstyrrende og slide på naturværdier, så disse beskyttes i overensstemmelse med lovens formål.
  1. Gennemførelse af kommunale biodiversitetsplaner som en del af kommuneplanlægningen. Den kommunale naturbeskyttelse skal have sigte på kommunalt vigtige naturelementer og kommunalt betydende arter baseret på en detaljeret kortlægning af kommunale naturværdier.
  1. Kompenserende foranstaltninger i infrastrukturprojekter skal gennemføres mindst i et arealforhold to til en og med mulighed for kompensation gennem jordfordeling eller finansiel kompensation til en naturfond efter tysk forbillede.
  1. Kommunalbestyrelsens pligt til at redegøre for realiseringen af Det Grønne Danmarkskort bør ledsages af en handlepligt, inklusive en tidsplan.

Læs videre om Energi