Det nuværende lovkompleks og det vidensgrundlag, den danske naturforvaltning bygger på, har vist sig at være utilstrækkelig til at sikre en acceptabel bevaringsstatus for fugle og natur i Danmark. For at imødegå de trusler og pres mod naturen, der vil medføre yderligere tilbagegang for fugle og anden biodiversitet herhjemme, må der ske en markant opgradering af beredskabet omkring naturplanlægning på nationalt som lokalt niveau. En tilfredsstillende naturplanlægning må nødvendigvis bygge på en væsentligt mere omfattende naturovervågning, end den der udføres i dag.

Danmarks infrastrukturelle udvikling medfører ofte en forringelse af naturværdier på trods af gennemførte VVM-procedurer, høringer mv. Med det meget begrænsede areal, der idag er tilbage til natur og biodiversitet, er det vigtigt at sikre kompenserende foranstaltninger og naturhensyn indbygget i projektplanlægningen. DOF mener, at regeringen skal sikre eksisterende og nye naturarealer og sammenhængen mellem disse. Planen skal indeholde en konkret og operationel strategi for biodiversiteten og forvaltningen af både levesteder og særligt sårbare arter.

DOF arbejder for:

  1. Gennemførelse af en helhedsplanlægning for natur, biodiversitet og naturbeskyttelse i Danmark med fokus på beskyttelse af habitater og lokaliteter, hvor disse er særligt udsatte (efter Brandmandens lov), inkl. sammenbinding af fragmenterede og isolerede naturområder og levesteder. Regeringen skal desuden udstikke langsigtede retningslinjer, prioriteringer og mål for genopretning og pleje af oprindelige levesteder, herunder naturskove, lysåbne naturtyper og sammenhængende ådale.
  2. Gennemførelse af kommunale handleplaner for naturbeskyttelse som en del af kommuneplanlægningen. Den kommunale naturbeskyttelse skal have sigte på kommunalt vigtige naturelementer og kommunalt betydende arter baseret på en detaljeret kortlægning af kommunale naturværdier. Handleplanerne skal omfatte en særlig fokus på naturen i byen og bebyggede områder, samt en integration med klimatilpasningstiltag, der kan gavne biodiversiteten.
  3. Næste generation af Natura 2000-handleplanerne skal gøres mere præcise og konkrete, således at de mere effektivt og målbart vil bidrage til en forbedret beskyttelse af Danmarks nationale og internationale naturværdier. De kommunale ressourcer, der allokeres til gennemførelsen af handleplanerne, skal suppleres med bidrag fra staten og fra landdistriktsmidlerne.
  4. Opstilling af et nationalt naturovervågningsprogram, der er baseret på en balanceret overvågning af arter, levesteder og lokaliteter, der kan give et årligt, retvisende billede af tilstanden af naturen og biodiversiteten i Danmark inden for såvel som udenfor Natura2000-områderne.
  5. Opstilling af kommunale overvågningsprogrammer, der sigter mod at give et retvisende billede af den kommunale natur, og som kan bidrage som grundlag til den løbende revision af den kommunale naturplanlægning.
  6. Kompenserende foranstaltninger i infrastrukturprojekter skal gennemføres i mindst 2:1-forhold og med mulighed for kompensation gennem jordfordeling eller finansiel kompensation til en naturfond efter tysk forbillede.
  7. Indtænkning af natur- og biodiversitetshensyn i produktionslovene.
  8. Udpegning af de resterende danske IBA-områder som Natura 2000/Fuglebeskyttelsesområder.

Læs videre om Energi