Hjejler Vilsted So Albert Steen Hansen
Hjejler. Foto: Albert Steen-Hansen

Fugle er liv og glæde. Deres talrighed, livlighed, skønhed og sang gør dem til den del af naturen, der tiltrækker sig mest opmærksomhed. Alle mennesker kender i det mindste nogle af de almindeligste fuglearter, og deres sang og tydelige tilstedeværelse overalt betyder på forskellig måde noget for os alle.

DOF’s målsætning er at sikre en naturlig, rig og varieret fuglefauna, både nationalt og internationalt. Dette betyder, at foreningens primære mål er at sikre så naturlige og gunstige forhold for fuglene og deres levesteder, som de naturgivne og samfundsmæssige betingelser muliggør i Danmark såvel som i resten af verden.

DOF arbejder for at fremme de naturlige processer i landskabet, alt det, der skaber mangfoldighed, dynamik og naturkvalitet. Naturkvaliteten er snævert forbundet med oprindeligheden, og i DOF’s øjne er naturkvaliteten høj, hvor naturens egen dynamik råder, mens den er lavere, hvor mennesket sætter sit præg på landskabet.

Landskabet og menneskene
Det danske landskab er præget af samspillet mellem mennesket og naturgrundlaget, som det har udfoldet sig siden menneskets indvandring efter istiden. Danmark er fra naturens side et skovland, men allerede inden menneskets rydning af skoven, har lysåbne naturtyper som f.eks. græsland og hede været en naturlig del af de tempererede økosystemer, med en varieret mosaik til følge. Det betyder, at fuglearter knyttet til skov og lysåbne landskabstyper i mange tilfælde er at betragte som oprindeligt hjemmehørende i Danmark.

Agerbruget har som den største enkeltfaktor forandret meget af landskabet til det, vi i dag opfatter som et kulturlandskab, hvor en lang række arter stadig finder levemuligheder eller ligefrem er blevet begunstiget af særlige driftsformer. På samme måde kan bebyggede områder tiltrække bestemte arter af fugle, der her finder fødegrundlag og ynglemuligheder.

DOF arbejder for at fremme det vilde og ukontrollerbare i landskabet. De naturlige processer skal i videst muligt omfang have lov at udfolde sig, hvad enten naturtyperne er under menneskelig påvirkning eller ej. Nogle gange kræver det menneskelig påvirkning at genskabe og sikre dynamikken og de naturlige processer i naturen, især på mindre arealer. Græsning, slåning og afbrænding er eksempler på sådanne plejetiltag.

Diversitet
En høj naturkvalitet er målsætningen for såvel de relativt uberørte som for de menneskeskabte landskabstyper.  Kvaliteten kan i mange tilfælde måles på mangfoldigheden og mængden af fugle. 

DOF støtter bevarelse og pleje af halvkulturer som heder og fersk- og strandenge af hensyn til det store bidrag til den nationale biodiversitet, som disse biotoper indeholder, og for at sikre den mosaikstruktur, som Danmarks naturlige flora og fauna oprindeligt er tilpasset.

Men mængde og mangfoldighed gør det ikke alene. Levestedernes økosystemer skal være i orden.  Havet, fjordene og søerne skal således ikke overgødes, selvom det kan medføre forøgede bestande af mange fuglearter.

DOF glæder sig over nye fuglearters indvandring, når denne sker som en følge af en naturlig udvidelse af deres udbredelsesområde i Europa, men foreningen er imod reintroduktion og yngleprojekter alene med det formål at skabe større mangfoldighed. Fugle kommer af sig selv, hvis levesteder og livsbetingelser er til stede. DOF støtter således kun reintroduktionsprojekter i særlige tilfælde, hvor en art er internationalt truet, og hvor den kan introduceres til oprindelige levesteder og uden yderligere hjælp kan etablere levedygtige bestande.

DOF’s støtte til reintroduktion af andre dyregrupper end fugle afhænger af, hvilken rolle den pågældende art spiller for naturen og for dens mulighed for at indvandre naturligt. DOF kan støtte reintroduktion af en art, når der er tale om en nøgleart, der f.eks. vil medvirke markant til at øge den naturlige dynamik i landskabet og med stor sandsynlighed ikke har mulighed for selv at indvandre. Det er ligeledes afgørende, at en reintroduceret art har mulighed for at sprede sig og udvide sit udbredelsesområde for derved at sikres en levedygtig bestand. Se yderligere nedenfor vedr. store græssere.

Dynamik
Det er DOF’s holdning, at levestederne bør fungere i en egen naturlig udvikling og dynamik. Vi må have tålmodighed og give naturen tid til at vise sine kræfter og sin dynamik. I visse tilfælde kan det betyde, at vi må vente i mange år, før en naturlig balance har indfundet sig.

DOF arbejder for at fjerne barrierer for vilde dyrs bevægelse og naturens egen dynamik. Barrierer som veje, dyrkede marker og tekniske anlæg mindsker den naturlige dynamik i landskabet, og DOF anser det derfor som afgørende, at spredningsmulighederne for dyr og planter i landskabet styrkes, og at eksisterende trædesten og korridorer beskyttes effektivt.  Sammenhængen i landskabet er vigtig for naturkvaliteten.

DOF kan i konkrete tilfælde tilslutte sig hegning af større naturområder med vildthegn, når formålet er græsning med husdyr eller større, naturligt hjemmehørende græssere i Danmark. Det kræver dog, at formålet er græsning med henblik på at genskabe en dynamisk naturtilstand på arealet, der kommer tættere på de oprindelige processer i den pågældende naturtype.

Det er DOF’s holdning, at fugle skal indgå i en naturlig dynamik med deres prædatorer. Rovdyr er en naturlig del af Danmarks fauna. I særlige tilfælde, hvor truede fuglearter eller særligt vigtige yngleområder (f.eks. øer og holme, der i mange tilfælde udgør de sidste tilbageværende ynglepladser for visse arter) trues af bestemte prædatorer, kan DOF støtte en lokal regulering af disse.

Autenticitet
DOF finder det vigtigt, at fuglenes levesteder er så oprindelige som muligt. Det gælder ikke mindst i forbindelse med naturgenopretning, hvor DOF eksempelvis hellere ser en lavvandet fjord ført tilbage til sin oprindelige tilstand ved at fjerne diger end ved blot at hæve vandstanden inden for digerne, selvom dette måtte resultere i flere fugle. På samme måde er det bedre at skabe de rette livsbetingelser for fuglene og derved give mulighed for en naturlig spredning og genindvandring end at udsætte opdrættede fugle.

Også når disse livsbetingelser er resultatet af menneskers påvirkning af landskabet, betragter DOF indvandringen som naturlig. Arter, der er indvandret til landet, regnes som naturligt hjemmehørende, så længe de er kommet af sig selv. Invasive arter, der er bragt til landet ved direkte menneskelig mellemkomst her eller i vores nabolande, betragtes ikke som naturligt hjemmehørende.

Oplevelsesmuligheder
For DOF er en rig og uforstyrret fuglefauna en vigtig del af den livskvalitet, som naturen giver mulighed for. Vi har som et vigtigt mål at formidle glæde og interesse for naturen og den vilde flora og fauna, også for derigennem at sikre forståelse for og støtte til det naturbevarende arbejde. Det er således DOF’s målsætning, at fuglene skal have lov til i så vid udstrækning som muligt at trives på egne betingelser, og at de ikke påføres unaturlig skyhed ved intensiv jagt. 

Gennem passende planlægning kan den rekreative udnyttelse af landskabet, floraen og faunaen dog i mange tilfælde foregå uden at naturinteresserne forringes.

Jagt på og ved store fugleflokkes rastepladser er i konflikt med disse interesser, idet denne aktivitet er specielt forstyrrende og tillige påfører de jagede bestande stærkt øget skyhed. Det er DOF’s holdning, at jagt ikke i væsentlig grad må påvirke fuglebestandene.

Vedtaget på DOF’s repræsentantskabsmøde 20. – 21. april 2013