Flere af vore velkendte og iøjefaldende ynglefugle, som generationerne før os betragtede som en naturlig del af det danske landskab, lever i dag en trængt tilværelse. Det gælder især en række rovfugle samt flere hede- og engfugle.

Indsamling af data og viden om de truede og sjældne ynglefugle er et vigtigt udgangspunkt for at kunne modvirke, at disse arter forsvinder fra det danske landskab. Siden 1998 har DOF derfor overvåget Danmarks mest sjældne og truede ynglefugle gennem Projekt truede og sjældne ynglefugles i alt tre faser. Projektets nuværende fjerde fase løber frem til 2023.

Danmark er blandt de lande i verden hvor man ved mest om fuglenes antal, status, udbredelse og levesteder. Vi er i dag i besiddelse af den viden fordi tusinder af DOF's medlemmer siden 1960 systematisk har indsamlet viden om fuglene. Det har vi gjort ved at overvåge både de almindelige og de sjældne og truede arter. Vores viden er i dag et uundværligt redskab i forvaltningen af den danske natur.

Projekt truede og sjældne ynglefugle 1998-2027

Projekt truede og sjældne ynglefugle påbegyndtes af DOF i 1998 og gennemgik derefter tre faser i perioderne 1999-2003, 2004-2008 og 2009-2011, sidstnævnte som en del af Caretakerprojektet. 

Indtil projektet blev en del af Caretakerprojektet, var det bedre kendt under betegnelsen "DATSY" (DOF's Arbejdsgruppe for Truede og Sjældne Ynglefugle).
Alle tre perioder var finansieret af Aage V. Jensens Naturfond.

I perioden 2013-2017 blev projektet finansieret af en aftale mellem Miljøministeriet og DOF, som bl.a. omfattede leveringen af overvågningsdata for 19 arter af sjældne ynglefugle til den statslige NOVANA overvågning (det Nationale Overvågningsprogram for VAndmiljøet og NAturen). Hovedformålet var, ved hjælp af et netværk af frivillige, at overvåge og indsamle viden om de arter af truede og sjældne ynglefugle i Danmark, som har en spredt og uforudsigelige forekomst.

Projektets nuværende fase er en fornyelse af aftalen mellem Miljøministeriet og DOF, gældende frem til og med 2027. NOVANA-programmet er dog revideret fra og med 2017, hvorefter dataleverancen er ændret. Myndighederne er nu kun interesseret i 11 arters forekomst og kun i Fuglebeskyttelsesområde, hvor disse arter er på udpegningsgrundlaget. Da vi ikke mener, at dette er en tilstrækkelig overvågning af de truede og sjældne danske ynglefugle, har DOF valgt at fortsætte med at overvåge disse arter over hele landet, og yderligere supplere med truede og sjældne ynglefuglearter, som ikke er på listen i det omfang, der melder sig folk til at følge dem.


Skestorken er en af de arter, der overvåges i projektet. Foto: Jan Skriver

Artskoordinatorernes aktiviteter

For hver art, er der udpeget en eller flere frivillige artskoordinatorer til først og fremmest at overvåge arten og/eller koordinere et frivillignetværk, der gør det. Alle ynglepar/ynglekolonier indtastes i DOFbasen med eksakte koordinater mindst en gang om året. En sammentælling/vurdering af landsbestanden publiceres hvert år i Fugleåret. Der holdes et weekendmøde en gang om året, hvor alle artskoordinatorer inviteres. Det er muligt for artskoordinatorerne at søge økonomisk støtte til særlige aktiviteter.

De arter, som projektet er forpligtiget til at levere data på, er Hvid Stork, Sort Stork, Havørn, Kongeørn, Fiskeørn, Vandrefalk, Hedehøg, Mosehornugle, Perleugle, Sorthovedet Måge og Markpiber.

Se listen over alle arter og artskoordinatorer her

Projektleder: Timme Nyegaard