Link to a brief English version of DOF's international nature protection activities.

DOF har fået godkendt anden fase af vores internationale naturbeskyttelsesprogram Integrating Livelihoods and Conservation. People Partner with Nature for Sustainable Living. Det betyder, at DOF indtil udgangen af 2021 fortsat kan samarbejde med vores BirdLife partnere Bird Conservation Nepal, Nature Kenya og NatureUganda om at støtte bæredygtig skovforvaltning på 7 forskellige fuglelokaliteter i Nepal, Kenya og Uganda. Programmet er en enestående mulighed for at samarbejde på tværs af BirdLife og for at opnå det fælles mål om at dæmme op for ødelæggelsen af skov og biodiversitet ved at forbedre den måde, skovene forvaltes på og samtidig skabe bedre levevilkår for de lokale befolkningsgrupper. Følg med i programmet på http://www.dof.dk/naturbeskyttelse/internationalt/internationalt-program

ppwn logo green rgb

VIDEO: DOF arbejder for skov og mennesker i Kenya, Nepal og Uganda

Kom med til tre truede skovområder og deres lokalbefolkning i Kenya, Nepal og Uganda, hvor DOF arbejder sammen med lokale NGO'er for at bevare skove, truede fugle, dyr og planter samt for at forbedre lokale menneskers levevilkår.

 

DOF er i fuld gang med projektet Strengthening Civil Society Capacity to Advocate for Mainstreaming Biodiversity. Projektet begyndte den 1. januar 2017 og skal afsluttes inden udgangen af juni 2018. Det udføres i tæt samarbejde med BirdLife sekretariatet i Cambridge, regionalkontorerne i Nairobi og Singapore og de tre BirdLife partnere i Kenya, Nepal og Uganda. Projektets hovedformål er at gøre BirdLife partnere bedre i stand til at arbejde for integrationen af biodiversitet i forskellige politikområder som landbrug og skov. Der er blevet udviklet en træningspakke, der dels er blevet brugt til at træne 26 partnere i Asien og Afrika ved to workshops, dels skal bruges som grundlag for online træning, der kan nå ud til et større antal partnere.

DOF har været internationalt engageret i mere end 30 år og er en aktiv partner i BirdLife International, et verdensomspændende partnerskab af naturbeskyttelsesorganisationer. I nært samarbejde med nationale BirdLife partnere bidrager DOF til at beskytte vigtige naturområder uden for Danmarks grænser. Det internationale arbejde støttes af Internationalt Udvalg (INTUD), bestående af frivillige. DOFs internationale engagement og strategi er i tråd med foreningens strategi, der har som sin overordnede vision at sikre nuværende og fremtidige generationer mulighed for at opleve et rigt og varieret fugleliv. Vi arbejder derfor kun i områder, der er interessante ud fra et fuglebeskyttelsesperspektiv - de såkaldte Vigtige Fugle- og Biodiversitetslokaliteter /Important Bird and Biodiversity Areas (IBA’er). Det internationale arbejde baserer sig på de erfaringer, DOF har gjort sig gennem mere end 100 års indsats for fuglebeskyttelse i Danmark og Europa. Som del af BirdLife læner DOF sig op ad de politikker og principper for det internationale arbejde, som BirdLife løbende formulerer.'

 DOF's internationale arbejde er koncentreret om fire kerneområder - fuglebeskyttelse, naturbeskyttelse, bæredygtig udvikling og styrkelse af civilsamfundet. For at nå disse mål arbejder DOF ud fra anerkendte danske og internationale kriterier for naturbeskyttelse og udviklingssamarbejde. Det betyder bl.a., at inddragelse af køn og ligestilling mellem kvinder og mænd, rettigheder og civilsamfundet er centrale aspekter i vore indsatser. Vi etablerer partnerskaber med lokalsamfund gennem mobilisering af og støtte til lokale civilsamfundsgrupper. Vi lægger stor vægt på kapacitetsopbygning, fortalervirksomhed, tæt samarbejde med myndigheder og indkomstskabende aktiviteter for de fattigste. Vi arbejder med lokalt baseret monitorering af biodiversitet, GIS, biologiske studier, punkttællinger og aftaler om bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne mellem lokale aktører, aom alle projekter udføres i tæt samarbejde med. Denne tilgang er begrundet i en erkendelse af, at vigtige årsager til tab af biodiversitet er tæt forbundet med lokale former for naturressourceforvaltning, magtstrukturer, og ulighed. For at opnå et virkeligt lokalt engagement er det nødvendigt at anerkende befolkningens rettigheder til naturressourcerne og til ægte deltagelse gennem information, organisering og kapacitetsopbygning. Dette gælder også i høj grad for oprindelige folk, der lever meget direkte af naturressourcerne, ofte i forbindelse med skove. For DOF og  BirdLife er der særdeles gode grunde til at integrere bevarelsen af biodiversitet med forbedrede levevilkår og bæredygtig udvikling under hensynstagen til klimaforandringer. Her kan du læse om DOF's tilgang til at arbejde med køn, oprindelige folk, lokalt baseret monitering og international naturpolitik.

Udover projektarbejdet er DOF aktivt engageret i BirdLife International og i forskellige netværk, bl.a. i 92-gruppen for Bæredygtig udvikling, hvor DOF især arbejder for at sikre naturhensyn i udvikling.

Antropolog Charlotte Mathiassen og biolog Thomas Lehmberg er ansvarlige for DOF's internationale projekter og programmer.

Opdateret juni 2018