Agerlandets fugle er i voldsom tilbagegang, men nye landbrugsstøtteordninger kan lægge en dæmper på nedgangene i bestandene, hvis de udnyttes klogt.

Alle landbrug skal således fra 2023 udlægge mindst 4 % af deres omdriftsarealer til 'ikke-produktive formål'. Det kan være brak, blomsterbrak, bestøverbrak, bræmmer, lærkepletter, småbiotoper eller andre udyrkede landskabselementer som f.eks. småsøer.

Landbrugerne modtager fortsat det, der hedder 'grundbetaling' for arealerne, selv om der ikke dyrkes på dem. Hvis landbrugerne udlægger mere end de 4 %, kan de opnå yderligere støtte.

DOF's Landbrugsgruppe har udarbejdet en praksisnær guide til fuglevenlig brak, som du kan finde HER og du kan se en kort video om debs hovedbudskaber HER.

Guiden bygger på seks hovedanbefalinger:

1. Start dine brakarealer fra nul - de må ikke starte med græs

2. Spred halvdelen af brakarealet ud på ejendommen - læg resten som én mark

3. Udlæg våde lavninger på marken inklusive de nærmeste omgivelser (vibe-lavninger)

4. Placer brakstriber ind mod eksisterende natur eller til opdeling af store marker.

5. Udlæg lærkepletter i dine kornafgrøder

6. Bevar næringsfattige brakmarker samme sted flere år, flyt øvrige

Derudover gives fire forslag til, hvordan landbrugeren kan gøre mere for fuglene på de braklagte arealer:

  • Etabler insektvolde i brakstriberne
  • Vent med at afpudse marken til efter 15.9.
  • Udlæg blomsterbrak-striber udvalgte steder - og slå dem tidligt om foråret
  • Riv det afslåede materiale sammen, og læg det i et hjørne af marken

Endelig gennemgås udfordringerne og behovene hos fem rødlistede agerlandsarter, nemlig Vibe, Agerhøne, Sanglærke, Bomlærke og Gulspurv, og du kan se en oversigt over deres yngletidspunkter.

For dem, der måtte ønske at sætte sig ind i evidensen bag folderens anbefalinger, har Landbrugsgruppen også begået et referencenotat, der nøje gennemgår de kilder i den videnskabelige litteratur, som gruppen har støttet sig til. 

I referencenotatet kan du bl.a. finde omtale af en tysk undersøgelse, der dokumenterer, at ved at målrette bare 3-5 o/oo af den tyske landbrugsstøtte mod vibepletter, vil den fortsatte tilbagegang i den tyske Vibebestand kunne stoppes. Det samme gælder utvivlsomt for danske forhold, og også for andre arter. I det hele taget dokumenterer referencenotatets mange videnskabelige kilder, at det kan lade sig gøre at vende den negative udvikling i agerlandsfuglenes bestande. Du kan finde referencenotatet HER.