Se også nyere høringssvar i publikationsdatabasen.


(Dokumenter er opdateret til og med 2012, tidligere svar opdateres snarest)

18. januar 2013
Høring over regeringens udspil til ny sprøjtemiddelstrategi 2013-2015
Læs mere her

17. december 2012
Høring over forslag til direktiv om ændring af VVM-direktivet – KOM(2012) 628
Læs mere her

20. november 2012
Brev til Miljøminister Ida Auken vedr. Naturplan Danmark
Læs brevet her
Læs DOF's forslag til Natur- og Landbrugskommissionen her

21. september 2012
Høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening om zonering for friluftslivet på Naturstyrelsens arealer
Læs mere her

29. juni 2012
Høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening til Nationalparkplan Vadehavet 2013-18
Læs mere her

24. februar 2012
DOF’s høringssvar vedrørende udkast til forslag til ændring af lov om randzoner (energiafgrøder og adgang).
Læs mere her

10. februar 2012
DOF’s høringssvar over Naturstyrelsens udkast til ’Forvaltningsplan for Mink’.
Læs mere her

7. februar
Høring vedrørende Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om LIFE+ programmet
Læs mere her

6. januar 2012
DOF’s høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love (reform af klagesystemet på natur- og miljøområdet).
Læs mere her

4. november 2011
Høringssvar fra DOF om forslag til en revideret dansk PEFC-certificeringsordning
Læs mere her

1. juli 2011
Høringssvar til Energistyrelsens håndbog om dokumentation for
biobrændstoffers bæredygtighed.
Læs mere her

29. april 2011
Høringssvar om forslag til Nationalpark Skjern Å.
Læs mere her

27. april 2011
Høring over udkast til redegørelse om muligheder for yderligere fredning og bedre beskyttelse af Tøndermarskens unikke naturværdier.
Læs mere her

26. april 2011
Høringssvar vedrørende Tårnby Kommunes udkast til kommuneplantillæg nr. 13 og VVM for forstærkning af Kalveboddiget på Vestamager.
Læs mere her

6. april 2011
Høring over udkast til naturplaner:
Sammenfattende, generelt høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening
Læs mere her

6. april 2011

DOF's høringssvar til de 23 vandplaner:

Vandplan Nordlige Kattegat og Skagerak læs mere her
Vandplan Limfjorden læs mere her
Vandplan Mariager Fjord læs mere her
Vandplan Nissum Fjord læs mere her
Vandplan Randers Fjord læs mere her
Vandplan Djursland læs mere her
Vandplan Århus læs mere her
Vandplan Ringkøbing Fjord læs mere her
Vandplan Horsens Fjord læs mere her
Vandplan Vadehavet læs mere her
Vandplan Lillebælt Jylland læs mere her
Vandplan Lillebælt Fyn læs mere her
Vandplan Odense Fjord læs mere her
Vandplan Storebælt læs mere her
Vandplan Det sydfynske øhav læs mere her
Vandplan Kalundborg læs mere her
Vandplan Isefjord og Roskilde Fjord læs mere her
Vandplan Øresund læs mere her
Vandplan Køge Bugt læs mere her
Vandplan Smålandsfarvandet læs mere her
Vandplan Østersøen læs mere her
Vandplan Bornholm læs mere her
Vandplan Kruså Vidå læs mere her
 
4. april 2011
Høring af generelle retningslinjer vedr. drift og pleje af forsvarsministeriets arealer
Læs mere her

28.marts 2011
Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads med vandscootere m.v.
Læs mere her

16. marts 2011
Høringssvar vedrørende rapport om planlægning for testpladser til prototypemøller frem mod 2020.
Læs mere her

21. februar 2011
Høringssvar om udkast til revideret bekendtgørelse for Odense Fjord Vildtreservat
Læs mere her

4. januar 2011
Vedr. høring over forslag til lov om randzoner
Læs mere her

6. december 2010
Høring over Dyreetisk Råds udtalelse om jagt
Læs mere her

30. november 2010
Høring over 3. rapport om implementering af Århuskonventionen
Læs mere her

25. november 2010
Høringssvar til Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse
Læs mere her

22. november 2010
Høringssvar vedrørende klagegebyrer
Læs mere her

2. november 2010
Høringssvar vedrørende Skov- og Naturstyrelsens udkast til indsatsplan mod Mårhund
Læs mere her

29. oktober 2010
Høringssvar vedr. Miljøministeriets forslag til Natur- og Miljøovervågningsprogram 2011-2015
Læs mere her

9. september 2010
Dansk Ornitologisk Forenings høringssvar til forslag om Nationalpark Vadehavet.
Læs mere her

20. august 2010
Vedr. Lov om ændring af Naturbeskyttelsesloven (Grøn Vækst).
Læs mere her

23. april 2010
Høring af udkast til bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v.
Læs mere her

11. marts 2010

Høringssvar  vedrørende udkast til fem bekendtgørelser om Natura 2000-planlægning.
Læs mere her

3. marts 2010
Vedr. høring over udkast til lovforslag om testcenter for store vindmøller ved Østerild, Thy.
Læs mere her

17. februar 2010
DOF’s klage til Europa-Kommissionen over Danmarks mangelfulde forvaltning og beskyttelse af Vadehavsmarsken.
Læs mere her

5. januar 2010
Høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening til
Lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Læs mere her

4. januar 2010
Høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening til udkast
til ny bekendtgørelse om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding
Læs mere her

7. december 2009
Høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening på
udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse
Læs mere her

3. december 2009
Høring over udkast til bekendtgørelse om vildtskader
Læs mere her

26. oktober 2009
Høring over forslag til Lov om Natur- og Miljøklagenævnet
Læs mere her
 

19. oktober 2009
Høring over Nationalt testcenter for vindmøller i Thy
Læs mere her

13. oktober 2009
Klage til Naturklagenævnet over forvaltningen i Tøndermarsken
Læs mere her

29. september 2009
Udkast til lov om havstrategi.
Læs mere her

14. september 2009
Høring af miljøvurdering af forslag til (revideret) landdistriktsprogram 2010-2013
Læs mere her

8. september 2009
DMU's udkast til miljøtilstandsrapporten - Natur og Miljø.
Læs mere her

13. august 2009
Forslag til ændring af lov om landbrugsejendomme.
Læs mere her

29. juni 2009
Forslag til Nationalpark Mols Bjerge.
Læs mere her

18. maj 2009
Supplerende klage over Danmarks manglende beskyttelse og utilstrækkelige forvaltning af fuglelivet i Natura 2000-området Tøndermarsken
Læs mere her

15. maj 2009

DOF har sammen med Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Verdensnaturfonden sendt en fælles henvendelse til politikerne om Grøn Vækst.
Læs mere her

30. april 2009
Regeringens udspil om grøn vækst er på lange strækninger ren landbrugsstøtte og kompenserer ikke engang for den naturødelæggelse, der allerede er sket i denne regerings tid, kommenterer Dansk Ornitologisk Forening.
Læs mere her


24. marts 2009
DOF's synspunkter på udkast til lov om biobrændstoffer
Læs mere her

3. februar 2009
Opdateret udpegningsgrundlag for Skarv på Vest- og Sydamager.
Læs mere her

9. maj 2008
Klage vedrørende manglende dansk implementering af Direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektivet) og Direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde
dyr og planter (habitatdirektivet)
Læs mere her

16. januar 2009
Høring over udkast til ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige andre love (Beskyttelse af visse dyrearter m.v.)
Læs mere her

28. december 2006
Klage 1999/4781 over manglende udpegning af IBAs som SPAs i Danmark
Læs mere her

22. december 2006
Vurdering af virkningerne på miljøet af ny havvindmøllepark ved Horns Rev
Læs mere her

28. april 2003
Habitatrapport - følgebrev
Læs mere her

21. juni 2002
Klage over Danmarks forvaltning af Tøndermarsken (fuglebeskyttelsesområde SPA-DK60) i henhold til direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle.
Læs mere her

2. juni 1999
Klage over Danmarks manglende udpegning af vigtige fugleområder (IBAs) som EF-fuglebeskyttelsesområder (SPAs)
Læs mere her