Vibe Peter Vadum
Vibe. Foto: Peter Vadum

Ethvert parti med respekt for deres vælgere har også en natur-, miljø- og klimapolitik, men hvem skal du stemme på, hvis du vil stemme grønt?

Vi har kigget partiernes programmer efter i sømmene, og giver dig her de vigtigste uddrag om natur, miljø og klima, så du selv kan danne dig en holdning.

(A) SOCIALDEMOKRATIET

NATUR

75.000 hektar urørt skov og 15 nye vilde naturparker. Det skal bidrage til, at flere dyr og planter overlever.

MILJØ

500.000 grønne biler, 5 havvindmølleparker inden 2030 og en grøn forskningsmilliard skal gøre Danmark grønnere. I dag er grøn energi, som vinden blæser. Danmark skal være det land, der finder svaret på, hvordan vi bedre kan lagre energien. Og så vil vi udfase dieselbiler og have flere elbusser. Det vil nedbringe luftforureningen.

KLIMA

Socialdemokratiet vil oprette en ny fond, der skal investere i de løsninger og teknologier, som kan løse verdens store udfordringer. Fonden etableres med 20 mia. kr. fra den danske stat. Der vil dermed være tale om en af verdens største satsninger på fremtidens grønne og bæredygtige løsninger. Med fonden kan Danmark bidrage til at løse de udfordringer, der skabes af klimaforandringerne og en voksende verdensbefolkning. Samtidig vil det understøtte fremtidens grønne arbejdspladser.

SOCIALDEMOKRATIET FORESLÅR:
Flere dyr og planter skal overleve
Markant indsats mod plastikforurening
Vi skal beskytte vores havmiljø og vandmiljø
Renere luft ved udfasning af dieselbiler og flere elbusser
Bedre overvågning af drikkevand og mere bynær skov
Mindre skadelig kemi i hverdagen og strammere regulering i EU
Danmark skal være et foregangsland inden for cirkulær økonomi
Mere økologi og mindre madspild

Læs mere her: https://www.socialdemokratiet.dk/da/politik/klima-og-miljoepolitik/

(B) RADIKALE

NATUR

Naturen skal have mere plads. Vi vil bevare de åbne, danske kyster. Vi vil have 10 vilde naturreservater, hvor naturen har førsteret. Alt for mange steder bliver naturens behov nedprioriteret.

MILJØ

Vi vil have ren luft-zoner i byerne, hvor forurenende biler ikke længere skal have lov til at køre. Vi vil have 1 mio. grønne biler inden 2030. Og vi vil stoppe for salg af nye benzin- og dieselbiler i 2025.

Vi vil fortsætte kampen for at beskytte vores drikkevand. I december 2018 fik vi efter lang tids kamp endelig presset regeringen til at forbyde sprøjtning lige ovenpå vores drikkevandsboringer. Nu skal vi tage næste skridt og stoppe med sprøjtning alle de steder, hvor der dannes drikkevand.

Læs mere her: https://valg.radikale.dk/politik/fremad/rent-vand-og-levende-natur/

(C) KONSERVATIVE

NATUR

Vi vil gerne have naturskønne nationalparker, der sikrer et rigt dyreliv i danske naturområder. 

MILJØ

Vi skal beskytte vores rene grundvand, og så skal vi øge det økologiske landbrugsareal, så det fylder 15 procent af det samlede landbrugsareal, så alle får bedre adgang til naturlige fødevarer, der tager hensyn til miljø og dyrevelfærd.

Vi har rent drikkevand direkte fra hanen. Det skal vi fortsat have. Derfor skal vi sørge en målrettet regulering af de landbrugsarealer, der påvirker miljøet mest. Samtidig skal vi støtte omlægningen til økologisk landbrug.

Derfor arbejder vi hele tiden for ambitiøse tiltag for det danske miljø, herunder økologi, forskning, naturgenopretning og bedre regulering af erhvervslivets påvirkning af miljøet. Vi skal værne om den natur, vi har fået af vores forfædre. Vi kan ikke gøre det om.

KLIMA

Der er mange gode forslag til, hvad en ny klimalov skal indeholde. Vi bakker helhjertet op om, at:
Vi skal leve op til vores forpligtelser i Paris-aftalen
Danmark skal være foregangsland inden for grønne løsninger
Danmark fortsat skal være en drivkraft i international klimapolitik
Vi skal tænke klimaet ind på tværs af politikområder
Klimarådet skal styrkes
Der skal sættes femårige delmål mindst 15 år frem

Læs mere her: https://konservative.dk/politik/#mere-politik

(D) NYE BORGERLIGE

NATUR

Vi ser positivt på nationalparker og tværkommunale naturparker, når de etableres efter lokale ønsker i samspil med landbruget. Naturparker kan være med til at bevare den særegne danske natur.

Nationalparker og tværkommunale naturparker er med til at bevare vores landskaber, natur og kulturhistoriske værdier.

Nationalparker og tværkommunale naturparker bør etableres efter lokale ønsker i samspil med landbruget.

Vi anerkender jægernes væsentlige rolle i reguleringen af vildt, naturpleje og dermed jægernes positive betydning for danskernes naturoplevelser.

MILJØ

Nye Borgerlige vil værne landets fælles ressourcer herunder den næringsrige jord, det rene grundvand og de fiskerige kystnære farvande.

Vi ser landmændene som forvaltere og beskyttere af de fælles ressourcer.

Vi ønsker en miljøregulering baseret på fakta med baggrund i målinger, konkrete registreringer og med proportionalitet mellem miljøpåvirkning og produktionsvilkår. Det skal give mening, at tvinge verdensmesteren til forbedre sig mere end de næstbedste eller ringere.

Staten skal frikøbe jord, der ikke rentabelt kan dyrkes med de miljørestriktioner, som landmanden pålægges og give bedre muligheder for etablering af erstatningsnatur.

Nye regler for dyrevelfærd skal gennemføres i en tidshorisont, som respekterer de store investeringer i erhvervet.

KLIMA

Nye Borgerliges klimapolitik baserer sig på fornuft, videnskabelighed og realisme. Problemerne skal adresseres rationelt, baseret på videnskabelighed og dokumenterbare effekter. I dag er tilgangen i for høj grad baseret på følelser. Tiltag iværksættes, fordi de føles gode, men uden at de har en reel effekt.
Nye Borgerlige konstaterer, at der har været en global opvarmning i de sidste 150 år. Den menneskeskabte CO2-udledning har sandsynligvis haft en indflydelse. Hvor stor denne indflydelse har været, er forskerne ikke enige om.

CO2 reduktion skal foregå på kommercielle vilkår
CO2 reduktionsmål må ikke være skadende for dansk konkurrenceevne
Problemet skal løses gennem udvikling af ny teknologi, ikke ved at sætte væksten i stå
Offentlig støtte til alternative energiformer skal udfases.
Nye vindmøller skal bygges på rent kommercielle forhold.

Læs mere her: https://nyeborgerlige.dk/politik/

 

(F) SF

NATUR

Den vilde natur i Danmark er truet. Vi har de sidste 40 år mistet næsten 3 millioner fugle, og flere arter er helt forsvundet. Det skyldes blandt andet mangel på plads, opsplitning af naturområder, bebyggelse og barrierer fra veje der går på kryds og tværs af landskabet. Samtidig dræber ammoniak, nitrat og gift fra landbruget bier og andre insekter, som er fødekilder for fuglene.

Den udvikling vil vi vende. Vi vil have mere vild natur og urørt skov, større sammenhængende naturområder og mere bynær natur. Naturkvaliteten skal have et løft. Derfor har vi foreslået en samlet lov om natur og biodiversitet med faste mål, tidsgrænser og virkemidler for at få et grønnere Danmark.

Kommunerne skal spille en langt større rolle ved at få økonomi og muskler til at realisere Det Grønne Danmarkskort, som SF fik indført, da vi sad i regering. Det skal binde de danske naturperler sammen og udvikle nye naturområder.

Naturen skal i det hele taget tænkes langt mere sammen med andre politikområder. Et godt eksempel er landbruget, hvor der bør være stærke incitamenter til at fremme natur på landbrugsarealerne.

MILJØ

Plastik er et fantastisk materiale, som vi ikke kan undvære. Men det bør ikke bruges som engangsprodukt i eksempelvis krus og bæreposer, fordi det i alt for høj grad ender i naturen, hvor det skaber store problemer. I miljøet deles plast igen og igen til mindre stykker, og mikroplast findes nu i hele fødekæden.

SF har skaffet midler på finansloven til undersøgelse af plastforureningens omfang, og vi har samlet flertal, der pålægger regeringen at fremsætte udkast til en national handlingsplan. I EU har vi fået vedtaget en lov, der vil betyde 80 milliarder færre letvægtsbæreposer i hele EU, når den er fuldt implementeret. Og vi presser nu på for at få den danske regering til at gennemføre direktivet.

Hormonforstyrrende stoffer i vores produkter og omgivelser er potentielt tikkende bomber for vores helbred og evne til at få børn. Alt for få partier tager det alvorligt, men det er lykkedes SF at få sat de hormonforstyrrende stoffer på dagsordenen og sikre midler til den forskning, der skal til for at overbevise andre lande og EU-kommissionen om, at det er nødvendigt at regulere den farlige kemi.

SF arbejder målrettet på at fjerne de store jordforureninger og giftdepoter, som – flere årtier efter de opstod – stadig giver problemer for lokalbefolkningen og forurener vandmiljøet. Giftdepoter som Høfde 42 på Harboøre Tange og den omfattende forurening fra Grindstedværket skal fjernes så hurtigt, som det er teknisk muligt. SF har derfor foreslået en ’grøn milliard’, som er en pulje, der hvert år skal afsætte penge til oprydning i de store, gamle giftdepoter og jordforureninger.

Det danske landbrug skal fortsætte med at prioritere økologi og godt landmandskab, så vi sikrer sunde fødevarer, ordentlig dyrevelfærd og respekt og balance med den vilde natur.

Økologisk forskning og eksport af økologiske fødevarer skal styrkes. Det vil være en både økonomisk og sundhedsmæssig gevinst for Danmark. Men økologien kan ikke stå alene. Der skal arbejdes benhårdt for at minimere forureningen og naturbelastningen fra det traditionelle landbrug, mens omstillingen til økologi er i gang.

Sprøjtning med pesticider i landbruget skader både vores helbred og vores natur. Vi vil have det juridiske ansvar for brugen af pesticider placeret hos den enkelte landmand, som dermed må bære konsekvenserne, hvis udledningen af sprøjtegifte leder til udvikling af pesticidresistens på jordene. Selvom vi har en borgerlig regering, er det lykkes os at få en handlingsplan mod pesticidresistens. Vi arbejder nu for at indskærpe brugen af pesticider yderligere. SF går ind for et giftfrit landbrug.

”Godt landmandskab” er betegnelsen for en mere bæredygtig form for landbrug, der blandt andet forudsætter, at man undersøger jorden, inden man blindt sprøjter den, og at man bruger maskiner til at luge frem for gift, hvor det er muligt. Som led i en overgang til et giftfrit landbrug ønsker SF at pålægge danske landmænd at efterleve principperne i godt landmandskab-programmet. Det vil fremskynde omlægningen til økologi.

Verdens befolkning er voksende, og fiskebestandene er trængte af overfiskeri. Det er derfor bydende nødvendigt at sikre et bæredygtigt fiskeri. Fiskeriet må ikke monopoliseres hos få velhavende kvotekonger, der presser de små fiskere.

Fiskeopdræt i havbrug skaber massiv havforurening, da det kræver store mængder af medicin og kemikalier. I SF ønsker vi derfor en produktion af fisk på landbaserede anlæg med recirkulation og rensning af vandet. Her er medicinforbruget minimalt, og næringsstofferne kan opsamles og genbruges i fødevareproduktionen. Og så er der arbejdspladser i både opdræt og teknologiudvikling.

Vi støtter det skånsomme fiskeri, og vi ønsker et forbud mod brug af bundslæbende redskaber, der ødelægger havbunden og truer biodiversiteten i havet. Fiskeriet skal være bæredygtigt, så vi kan få genskabt fiskebestandene. Det vil også have en positiv effekt på forureningssituationen i mange farvande, hvor det økologiske system er ødelagt af forurening.

KLIMA

Klimaforandringerne er over os, og de mulige konsekvenser er uhyggelige. Derfor skal vi satse massivt på vedvarende energi og begrænse vores CO2-udledning markant. Kul skal ud af energiforsyningen før 2025, olie i faste anlæg før 2030 og naturgas før 2035. Vi skal være CO2-neutrale senest i 2040.
Alt vores el skal komme fra vedvarende energi. Vi skal have endnu flere vindmøller, til lands og til havn, og vi skal have flere solceller og varmepumper. Samtidig skal vi investere i energibesparelser både i virksomheder, boliger og offentligt ejede bygninger.

Vi skal ikke længere køre rundt i benzin- og dieselbiler. El, biogas og anden vedvarende energi skal tage over. I 2025 skal diesel være forbudt i alle større byder og fra 2030 skal man ikke kunne købe en ny benzin- eller dieselbil i Danmark. Og busser, færger og offentlige køretøjer skal køre på el, hvor det er muligt, ligesom størstedelen af jernbanen skal elektrificeres.

Landbruget står for 30 procent af vores klimaforurening. Derfor er det på høje tid, at vi stiller større krav til landbruget: Vi skal blandt andet udtage jorde med stor klimabelastning, stille konsekvente krav til behandling af gylle, kræve energieffektivisering af landbrugsmaskiner og have meget mere skov.


Læs mere her: https://sf.dk/det-vil-vi

 

(I) LIBERAL ALLIANCE

NATUR

Liberal Alliance vil arbejde for, at landbrugserhvervet får friheden til at arbejde under ansvar tilbage, og at landbrugets konkurrenceevne styrkes. Dansk fødevareproduktion har høj kvalitet i forhold til produktionen på verdensmarkedet, men på grund af de ringe konkurrencevilkår er erhvervet fortsat udfordret. Det er Liberal Alliances opfattelse, at dansk landbrug kan skabe væsentligt højere indtjening uden at øge miljøbelastningen. Det kræver en målrettet indsats, et opgør med kontrolregimet og lettelse af skatter og afgifter.

Da danskerne i sin tid stemte Danmark ind i EF, var det bl.a. med det formål at sikre dansk landbrugs konkurrencevilkår. I dag kan vi konstatere, at væksten er gået i stå, og at mange arbejdspladser i primær- såvel som sekundærproduktionen rykker til udlandet. Vi kan desuden konstatere, at detailreguleringen og bureaukratiet er ved at tage den sidste rest af frihed ud af et selvstændigt og stolt erhverv, og at EU-lovgivning fortolkes og implementeres strengere i Danmark end i vores nabolande. Det er hverken holdbart eller rimeligt.

Det er heller ikke rimeligt, at staten prøver at styre vores forbrug af fødevarer gennem moraliserende forbud og afgifter. Det vil Liberal Alliance gøre op med.

Liberal Alliance mener, at landbrugsstøtten er konkurrenceforvridende og bør afvikles i et tempo, der dog ikke forringer dansk landbrugs konkurrenceevne i forhold til udlandet. Støtte og tilskud er ikke løsningen på landbrugets udfordringer, men derimod mindre regulering og faglighed. Vi skal generelt gå fra input- til outputstyring – altså fra generelle til målrettede virkemidler og fra følelser til faglighed.

MILJØ

Liberal Alliance vil fastholde et højt fagligt begrundet niveau af natur- og grundvandsbeskyttelse, miljøregulering og ressourceeffektivitet i Danmark, men med væsentlige effektiviseringer i det offentlige tilsyn og administration bl.a. ved hjælp af afbureaukratisering og udlicitering af tilsynsopgaver, sagsbehandling mm.

Der skal sikres en balance mellem benyttelse og beskyttelse, men naturen og miljøet forbedres ikke af at blive målt, vejet og administreret. En effektivisering vil frigøre midler, der kan omprioriteres til naturpleje, miljøforbedringer og forureningsbekæmpelse i Danmark samt til forskning og teknologiudvikling inden for disse områder.

Den danske regulering inden for natur, miljø og ressourcer skal følge EU’s regler og direktiver og undgå de eksempler på væksthæmmende overimplementering, der eksisterer i dag.

Danmarks førertrøje på miljøområdet skal udnyttes til at øge eksporten og til at påvirke myndighederne og borgerne i vores nabolande til – i ligeså høj grad som i Danmark – at tage ansvar for påvirkning af vores fælles økosystem. Samtidig skal miljøindsatsen varetages på en måde, så der altid opnås størst mulig effekt på natur og miljø og færrest mulige byrder på erhvervslivet såvel som privatpersoner. Det vil ofte betyde individuelle og differentierede målrettede løsninger dér, hvor behovet for mennesker og miljø er størst.

KLIMA

Danmark skal være blandt de lande, der går forrest ift. at presse på for internationale initiativer til at begrænse den globale udledning af CO2. Klimaudfordringerne er globale og kræver globale løsninger, hvor verdenssamfundet står sammen. Vi skal i Danmark finde en fornuftig og rationel balance, for selvom vi gerne går forrest og viser vejen, så løses de globale udfordringer ikke alene ved dansk enegang. Vi skal være opmærksomme på ikke at svækker den danske konkurrenceevne unødigt.

Danmark bør koncentrere sig om rationelle energibesparelser og klimatilpasninger fremfor en kostbar omlægning af økonomien, som favoriserer særligt udvalgte fossilfrie energiformer, og som ikke nødvendigvis har nogen særlig positiv effekt på miljøet. De temperaturændringer, som opleves mange steder i verden, er et resultat af bl.a. menneskelig adfærd. Det skal vi tage seriøst, og vi skal gå rationelt til værks for at sikre, at vi sætter ind dér, hvor effekten af indsatsen er størst.

Læs mere her: https://www.liberalalliance.dk/

(O) DANSK FOLKEPARTI

NATUR

Vi skal tage vare på naturen

MILJØ

Vi vil arbejde for, at såvel vi som fremtidige generationer kan leve i sunde og rene omgivelser.

Landets udvikling skal foregå i samspil med naturen og således, at vi iagttager varsomhed i forhold til de langsigtede konsekvenser af vor levevis.

KLIMA

Vi vil ligeledes såvel nationalt som internationalt arbejde for, at den måde hvorpå man omgås klodens ressourcer bærer præg af nænsomhed, omtanke og ansvarlighed. Hertil hører også omsorgen for naturen og alle de levende væsener, vi som forvaltere af jordens rigdomme, har ansvaret for.

Læs mere her: https://danskfolkeparti.dk/politik/

(Ø) ENHEDSLISTEN

NATUR

Naturen dækker vores basale behov for mad, vand og medicin. Hvis vi vil sikre vores velfærd, velstand og i sidste ende overlevelse som art, er vi altså nødt til først at sikre økosystemerne. Aktuelt er dansk natur fortrængt til små pletter i landskabet, og mange dyr er truet af udryddelse. Vi vil give naturen pladsen tilbage og sikre arternes levesteder ved eksempelvis at lade skovarealer være urørte og stille skrappere miljøkrav til landbrug og industri. 

MILJØ

Landbrug og fiskeri er i dag en samfundsmæssig underskudsforretning. Ødelagt natur, forurenet drikkevand, multiresistente bakterier og stor gæld følger nemlig i kølvandet på konventionelt landbrug og fiskeri. Det kan vi ikke leve med. Derfor er vi nødt til at fiske med omtanke og omlægge landbruget til økologi, så det kan sameksistere med naturen. At satse på økologiske fødevarer af høj kvalitet kan samtidig øge beskæftigelsen i landbrugssektoren markant.

KLIMA

Ifølge FN’s klimapanel har vi kun 25 år til skære ned på CO2, hvis vi vil undgå den temperaturstigning på 2 grader, der vil bringe klimaet helt ud af kontrol. Vi mener derfor, at det er en bunden opgave at reducere vores udledning af CO2 drastisk. Det forudsætter, at brugen af alle former for fossile brændstoffer (kul, olie, skifergas mv.) udfases. Energiaftalen siger 2050 – vi siger 2040.

Vi skal gå forrest i udviklingen af vedvarende energikilder. Det vil vinde arbejdspladser for Danmark og en fremtid for verden, når vi viser, at det er muligt at opbygge et velfærdssamfund uden at belaste klimaet. Vi vil satse på vind, sol, geotermik og bølgekraft, som er ægte vedvarende energikilder. Derimod siger vi nej til biomasse (halm, træpiller, bioethanol mv.), da den fortsat vil medføre udledning af CO2.

Vi er nødt til at passe på klimaet. Ergo må vi leve med, at energibesparelse og solceller betyder, at vi får færre energiafgifter i statskassen. Og vi må kræve, at det koster at forurene. Derfor vil vi ikke lempe energiafgifterne for virksomhederne (små virksomheder, for hvem afgifterne er et reelt problem, skal dog kunne søge om fritagelse, mod at staten får del i deres overskud). For husholdninger skal basisforbrug være afgiftsfrit, mens overforbrug skal koste.

Læs mere her: https://enhedslisten.dk/politikomraade/ 

(Å) ALTERNATIVET

NATUR

For Alternativet er det centralt at yde en målrettet indsats for igen at få en mangfoldig og vild natur i Danmark. Vi ønsker et samfund, der giver plads til biologisk mangfoldighed og til den vildskab, der skal til for at evolutionens kreativitet kan udfolde sig.

Det er Alternativets mål og prioritet at stoppe tilbagegangen af biologisk mangfoldighed i Danmark inden 2020. Alternativet vil arbejde aktivt og målrettet på at værne om de få gode naturarealer, vi har tilbage, og genoprette økosystemerne der, hvor de er brudt sammen.

Alternativet ser også et stort behov for at styrke forskningen i den danske biologiske mangfoldighed og sørge for bedre monitorering af den, så vi mere præcist kan følge med i og bakke op om naturens tilstand.

Der er også et stort behov for mere naturkendskab i den danske befolkning, og hos Alternativet mener vi, det giver god mening at starte med børnene. Derfor vil Alternativet arbejde på at fremme udeskole i naturen på alle klassetrin i folkeskolen. Det kan sikre en større grundlæggende naturforståelse- og kendskab.

MILJØ
Alternativet vil arbejde for en omstilling af landbruget, så det er 100 pct. økologisk inden 2040.

Et 100 pct. økologisk landbrug vil i kraft af et reduceret forbrug af kunstgødning og sprøjtegifte betyde store fordele for miljøet. På samme måde vil befolkningen og folkesundheden også mærke en positiv effekt, da vi vil få sundere, mere næringsrige og renere grøntsager.

En omlægning til 100 pct. økologisk produktion kan f.eks. styrkes ved at fritage Ø-mærkede varer for moms. En hævning af momsen på ikke-økologiske varer kan også være en løsning. Da sådanne forslag kan opfattes konkurrenceforvridende og dermed møde modstand i EU, kan det blive nødvendigt, at vi allierer os med andre EU-lande.

Ligesom sprøjtegift og kunstgødning skal væk fra markerne, skal det også væk fra skovene. Alternativet vil arbejde for 100 pct. økologisk skovbrug.

Læs mere her: https://alternativet.dk/politik/vores-politik/klima-miljo-natur

(V) VENSTRE

NATUR

Venstres miljøpolitik tager sit udgangspunkt i respekt for de naturgivne ressourcer, som er vore fælles værdier. Målet er at beskytte de naturressourcer, som ikke bliver beskyttet i kraft af den private ejendomsret, idet myndigheder, organisationer og borgere i fællesskab skal værne herom.

Miljøet vil altid blive påvirket af menneskelige aktiviteter. Derfor er opgaven for det første at afbalancere hensynet mellem mennesker og miljø. For det andet er opgaven at opnå de ønskede miljømålsætninger så effektivt som muligt. Det vil sige at få mest miljø for pengene.

Den enkelte har et personligt ansvar for at passe på naturen og sit eget helbred. Ved at spare på ressourcerne, ved at forbruge de mindst miljøbelastende produkter, ved at reducere affaldsmængden og ved at leve sundt kan vi hver især yde et bidrag til at beskytte miljøet og til at forebygge forurening og sundhedsskader.

MILJØ

Med privat ejendomsret følger også et ansvar for at belaste miljøet mindst muligt. Udgangspunktet er, at forureneren skal betale for de skader, som miljøbelastende forbrug eller produktion påfører omgivelserne. Der skal være økonomiske incitamenter, som gør det attraktivt at beskytte og forbedre miljøet. Det offentlige skal hjælpe borgere og virksomheder til at handle miljømæssigt forsvarligt bl.a. gennem let adgang til at komme af med miljøfarligt affald.

Rene markedsløsninger vil ikke i alle tilfælde kunne beskytte miljøet på tilfredsstillende vis, men udgangspunktet skal være at udnytte markedsmekanismens fortrin til at gøre både producenter og forbrugere interesserede i at forbedre miljøet. Forbud og påbud skal kun tages i anvendelse, når markedsmekanismer ikke kan løse opgaven tilfredsstillende.

Hvor det er hensigtsmæssigt, kan der indføres miljøafgifter på visse produkter. Miljøafgifter skal virke positivt på miljøet, hvorfor disse bør afspejle den samfundsmæssige belastning ved produktion og forbrug af de pågældende produkter. Forbrugeren eller producenten skal kunne undgå eller reducere afgiftsbelastningen ved at ændre forbrug eller produktion.

Såfremt det af miljømæssige grunde er ønskeligt at indføre eller forhøje en miljøafgift, skal merprovenuet ubeskåret anvendes til at sænke en anden skat eller afgift. Såfremt det bliver muligt at erstatte miljøafgifter med egentlige markedsmekanismer, skal de pågældende afgifter bortfalde, når de nye systemer er på plads.

KLIMA

Handel med forureningskvoter må ikke kunne medføre, at forurening flyttes fra den højtudviklede del af verden til U-landene.

EU skal føre en effektiv miljøpolitik, der tager hånd om grænseoverskridende miljøproblemer.
Grænseoverskridende forurening skal bekæmpes i EU og i internationalt regi. Fælles EU-miljøkrav på alle områder, hvor forureningen er grænseoverskridende, skal sikre, at borgere og virksomheder i ét EU-land ikke kan overvælte omkostninger på et andet EU-land.

Miljøproblemer kræver en fælles international indsats, hvor EU er et naturligt forum for at sikre miljøet i vores del af verden og for at få en bedre forhandlingsposition internationalt med henblik på at opnå effektive globale miljøforbedringer.

Læs mere her: https://www.venstre.dk/politik/