De danske havområder er blandt Danmarks absolut vigtigste naturområder, også i et i internationalt perspektiv. Millioner af svømme- og vadefugle er afhængige af de danske havområder. Ikke mindst de lavvandede kystområder og offshore banker er meget vigtige fouragerings- og fældningsområder for fugle.

DOF arbejder for:

 1. Etablering af store, gedigne havreservater, hvor beskyttelsen af biodiversiteten har førsteprioritet. Det vil typisk indebære beskyttelse imod anlægsaktiviteter, råstofindvinding, fiskeri, jagt og andre særligt forstyrrende og habitatforandrende aktiviteter. Der er som foreslået af Det Grønne Kontaktudvalg i rapporten Havets natur – et oplæg til handleplan for Danmarks marine biodiversitet i første omgang behov for udpegning af tre store havreservater til sikring af Danmarks enestående rasteområder for vandfugle og anden marin biodiversitet.
 2. Forbud mod eller begrænsning af hårdhændede fiskemetoder som fx bundslæbende fiskeredskaber i følsomme havområder, bl.a. i alle Natura 2000-områder.
 3. Stram regulering af muslingefiskeri i lavvandede områder.
 4. Reduktion af bifangst af fugle i fiskeredskaber bl.a. ved begrænsning af garnfiskeriet i Natura 2000-områder og andre fuglerige områder.
 5. Stram regulering i forhold til anlæg og drift af havbrug til produktion af fisk, muslinger, tang etc. i havområder. Produktion, der bidrager til eutrofiering af havmiljøet, er særlig problematisk.
 6. Reduktion af forureningen med næringsstoffer og miljøfremmede stoffer (herunder olie).
 7. Øget olieovervågning fra fly.
 8. Genetablering af stenrev, evt. kombineret med habitatskabende modifiktioner i forbindelse med offshoreanlæg af forskellig slags.
 9. Generelt forbud mod surfing (brætsejlads, kitesurfing, windsurfing etc.), vandski, jetski og planende speedbåde i alle Natura 2000-områder, men med mulighed for at der kan udlægges særlige områder for disse aktiviteter.
 10. Udvikling af skarvsikre fiskeredskaber.
 11. Etablering af flere ynglereservater for jordrugende fugle på øer og udvalgte strandområder.
 12. Bekæmpelse af ræve og invasive prædatorer på vigtige yngleøer for kystfugle.
 13. Forbud mod hunde på strande og kystområder med særligt sårbare ynglende fugle (1/3 – 31/8). 

Læs videre om Skove