De danske havområder er blandt Danmarks absolut vigtigste naturområder, også i et i internationalt perspektiv. Millioner af svømme- og vadefugle er afhængige af de danske havområder. Ikke mindst de lavvandede kystområder og offshore banker er meget vigtige fouragerings- og fældningsområder for fugle. Desværre er under 5 % af Danmarks samlede havareal beskyttet i henhold til IUCN’s standarder.

DOF’s politik:

 1. 100 % af havarealet skal forvaltes bæredygtigt og i respekt for naturen jf. EU’s direktiv om maritim fysisk planlægning, og det bør implementeres i Havplan Danmark i 2021.
 1. Mindst 30 % af havarealet skal bestå af effektivt beskyttede og bæredygtigt forvaltede områder, hvor havets biodiversitet har førsteprioritet. I disse områder skal der være forbud mod råstofindvinding, fiskeri med bundslæbende fiskeredskaber og klapning. Andre aktiviteter, der udgør en potentiel risiko for negativ påvirkning på områderne, skal konsekvensvurderes og håndteres efter forsigtighedsprincippet. Heri bør alle Natura 2000- og IBA-områder indgå.
 1. Mindst 10 % af havarealet skal i store sammenhængende områder være urørt hav, hvor naturen er beskyttet mod enhver form for direkte udnyttelse i henhold til IUCN’s standard. De 10 % indgår som kerneområder i 30 %-målet.
 1. Der bør udlægges yderligere nationalparker på havet. Alle nationalparkerne bør opfylde IUCN’s standard kategori II for nationalparker.
 1. Danmark skal efterleve sine forpligtelser i forhold til Ramsar-konventionen, OSPAR (Nordsøen) og HELCOM (Østersøen). Nye udpegede beskyttelsesområder skal omfatte konventionernes brede vifte af habitater og arter.
 1. Reduktion af bifangst af fugle i fiskeredskaber blandt andet ved begrænsning af garnfiskeriet i Natura 2000- og andre fuglerige områder.
 1. Opretholdelse af det oprindelige bæredygtige fiskeri fremfor det industrielle fiskeri, der har ført til omfattende overudnyttelse af havets ressourcer.
 1. Stram regulering af muslingefiskeri i lavvandede områder med en vanddybde mindre end 6 meter.
 1. Stop for havbrug og muslingeopdræt, medmindre det kan dokumenteres, at det er natur- og miljømæssigt bæredygtigt. Akvakultur bør anlægges på land som recirkulerende og kontrollerede anlæg.
 1. Yderligere reduktion af næringsstofudledningen, så vandrammedirektivets mål om god økologisk tilstand opfyldes.
 1. Stop for forurening med miljøfremmede stoffer og produkter som kemikalier, olie og plastik.
 1. Genetablering af stenrev, ålegræsbede og andre former for naturgenopretning i havet.
 1. Etablering af nye levesteder (erstatningsbiotoper) med øget naturlig dynamik i forbindelse med havne-, kyst- og offshoreanlæg.
 1. Forbud mod særligt forstyrrende sejladstyper, som f.eks. brætsejlads (kite- og windsurfing), vandski, jetski og planende speedbåde i alle Natura 2000-områder, dog med mulighed for, på baggrund af en naturfaglig vurdering, at der kan udlægges særlige områder for disse
 1. Oprettelse af flere reservater for koloni- og jordrugende fugle på øer og udvalgte strandområder.
 2. Indtil det samlede areal dedikeret til vild natur i Danmark har nået en størrelse, hvor ræve-prædation ikke længere udgør en bestandstruende faktor for jordrugende fuglearter, går DOF ind for bekæmpelse af ræv på særlige steder. Disse steder er isolerede øer og holme med kolonier af jordrugende fuglearter og områder, hvor forekomster af jordrugende bilag I-arter eller rødlistede arter ellers vil gå til grunde på trods af øvrige iværksatte prædationsbegrænsende forvaltningstiltag.

Læs videre om Skove