Der er ikke meget, der tyder på, at verdenssamfundet formår at gøre noget effektivt for at begrænse de menneskeskabte klimaændringer. Derfor bliver der et meget stort behov for fremover at tilpasse naturforvaltningen til de ændringer, som allerede er i gang.

Klimaændringerne vil påvirke mange fuglearters muligheder her i landet på en række forskellige måder, spændende fra forbedrede muligheder for overvintrende fugle her i landet, til at ynglearter fortrænges mod nord enten direkte pga. det varmere klima eller indirekte via ændringer i deres økosystemer (føde, habitat, konkurrence mv.). Hertil kommer de forventede havspejlstigninger, som risikerer at gøre mange af vores strandenge og lave ’fugleøer’ ubrugelige som yngleplads for eng- og kystfugle.

Selv bidrager DOF med CO2-kompentation for energiforbrug (varme, el & transport) og udlandsrejser (DOF Travel m.fl.) i form af regeneration af skov i områder med mange truede arter (DOFs Klimafond), og vi opfordrer løbende medlemmerne til at gøre det samme.

DOF arbejder for:

  1. Naturens robusthed over for klimaændringer skal generelt øges ved etablering af større sammenhængende naturområder, bufferzoner omkring dem og spredningsmuligheder imellem dem fx i form af småbiotoper (’trædesten’), samtidig med at der etableres plads til nye arter med andre habitatkrav, som spreder sig her i landeet på grund af klimaændringerne.
  2. For at afværge så mange som muligt af de negative effekter, bør der udarbejdes en handlingsplan for imødegåelse af negative konsekvenser af klimaændringerne. Denne skal basere sig på en analyse af konsekvenserne af de forventede ændringer i form af fortrængning af arter mod nord, indvandring af arter sydfra samt havspejlsstigninger i vores mange lavvandede kystområder med internationalt vigtige vadeflader og strandenge.
  3. Herunder bør der nedsættes en kyst- og vandløbskommission til gennemgang af alle danske kyster og lavbundsarealer med henblik på udarbejdelse af en klimakonsekvensplan for, hvilken infrastruktur, der skal sikres mod oversvømmelser, og hvilke steder vandet skal have mulighed for at gå ind over – inklusive ’uddigning’ af tidligere inddigede arealer. Det er herunder afgørende, at der skabes ’erstatningsnatur’ for de arealer, der mistes som resultatet af klimaforandringerne og samfundets tilpasninger til disse.
  4. Kommunernes klimatilpasningsinitiativer bør planlægges med tanke på optimering af den biologiske diversitet, således at fx regnvandsbassiner anlægges som fungerende vådområder og nedsivningsområder anlægges som engområder.
  5. Og sidst, men ikke mindst er der behov for en stærk national og international indsats for at begrænse klimaændringerne, som udover begrænsning af forbruget af fossile brændstoffer (som det sker nu via udbygning af vedvarende energikilder og generelle energibesparelser) også tager fat på den endnu vigtigere opgave med at begrænse udvindingen af fossile brændstoffer (mere end halvdelen af de kendte, økonomisk udnytbare olie-, gas- og kulreserver skal som bekendt blive i jorden, hvis temperaturændringer ud over 2 grader skal hindres).

Læs videre om Jagt og vildtforvaltning