Menneskelig aktivitet har ført til et forhøjet indhold af drivhusgasser i atmosfæren, som fører til global opvarmning. Gang på gang ses varmerekorder i Danmark, der overgår tidligere års rekorder.

Med Parisaftalen (2015) er verdens samlede lande blevet enige om, at den globale middeltemperatur ikke må stige mere end 2 grader celsius målt i forhold til før industrielt niveau, og helst ikke mere end 1,5 grader. Men trods disse mål melder The Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC stadig om stigende drivhusgasniveau i atmosfæren. Selvom drivhusgasudledningerne blev vendt nu, ville vi stadig se øgede klimaforandringer i en årrække fremover, fordi systemet indeholder en vis inerti. Vi skal altså både nu og i mange år frem tilpasse os de klimaforandringer, vi ser nu, og som vi må forvente vil komme i fremtiden.  Derfor bliver der et meget stort behov for fremover at tilpasse naturforvaltningen til de ændringer, som allerede er i gang.

Klimaændringerne vil påvirke mange fuglearters muligheder her i landet på en række forskellige måder, spændende fra forbedrede muligheder for overvintrende fugle til, at ynglearter fortrænges mod nord enten direkte pga. det varmere klima eller indirekte via ændringer i økosystemer, som medfører ændrede føde-, habitat- og konkurrencemuligheder. Hertil kommer de forventede havspejlstigninger, som risikerer at gøre mange af vores strandenge og lavtliggende ’fugleøer’ ubrugelige som yngleplads for eng- og kystfugle.

DOF’s politik:

  1. De menneskeskabte klimaforandringer skal begrænses mest muligt således, at økosystemerne tillades tid til at tilpasse sig.
  1. Naturens robusthed over for klimaforandringer skal generelt øges ved etablering af større, sammenhængende naturområder, bufferzoner omkring dem og spredningsmuligheder imellem dem for eksempel i form af småbiotoper, der kan fungere som trædesten.
  1. Kortlægning af klimaforandringernes konsekvenser for naturværdier og økosystemer.
  1. Der bør udarbejdes risikostyringsplaner for håndtering af klimaforandringernes indvirkning på fugle, biodiversitet og naturværdier.
  1. Kommunernes klimatilpasningsinitiativer bør tage afsæt i naturbaserede løsninger. Initiativer skal planlægges, så naturværdierne øges. For eksempel skal regnvandsbassiner anlægges som fungerende vådområder, og nedsivningsområder anlægges som engområder.
  1. Landbrugets udledning af drivhusgasser bør begrænses. Den animalske produktion, som tillige medfører naturødelæggelser i andre lande som følge af dyrkning af proteinfoder, skal reduceres til fordel for en omlægning til vegetabilsk fødevareproduktion.

Læs videre om Jagt og vildtforvaltning