Randers, Østjylland

Et genoprettet sø- og vådområde lige udenfor Randers by med mange vandfugle 
Se Google-map med fugletårne, P-pladser, m.v.Vorup Enge set mod øst - Randers. Foto: Benny Kristensen

Beskrivelse
Vorup Enge er en del af Gudenådalen, der blev dannet under den sidste istid. I stenalderen var hele dalen en fjord med marine dyr og planter. Fjordbunden blev til enge i jernalderen og vikingetiden. Mennesker udnyttede engene til græsning og høslet helt op til slutningen af det 19. århundrede. Som så mange andre vådområder i Danmark blev engene dog drænede efter anden verdenskrig for at skabe landbrugsjord. I over 50 år blev området dyrket. Afvandingen resulterede i at engene sank op til en meter i løbet af perioden. I 2004 blev engene sat under vand som led i statens vandmiljøplan II. 

Vorup Enge er nu et stort vådområde på ca. 120ha med én stor åben sø, flere afgræssede enge, nogle få små skove og lidt krat. Ved lavvande bliver store mudderfladder frilagt i engsøen. Naturstier er etablerede på tre sider af vådområdet, som kan overskues fra tre fugletårne. Vorup Enge er i dag ejede af Aage V. Jensens Fonde.

Fugle
Ynglefugle
Allerede i 2004 indfandt der sig rigtig mange vandfugle. De fleste benytter området som rasteplads og fourageringsområde, men nogle yngler også. Den talrigste ynglende andeart er gråand, men gravand, knarand, atlingand og skeand er også set i ynglesæsonen. Af ynglende vadefugle kan nævnes vibe og dobbeltbekkasin. I rørskoven, på engen eller i krattet yngler småfugle som engpiber, græshoppesanger, sivsanger, kærsanger, rørsanger og rørspurv. Savisanger er hørt næsten hvert år gennem de seneste år. Blåhals (sydlig) er nu blevet fast ynglefugl med flere par årligt. Rørhøg yngler også i området.

Træk- og rastefugle

Engene huser mange rastende fugle om foråret og efteråret, bl.a. skarv, knopsvane, grågås, pibeand og krikand. Med op til 3000 krikænder er Vorup Enge et af de steder, hvor man ser flest af denne art uden for Vejlerne, Tipperne og Vadehavet. Knarand, skeand og troldand ses i mindre antal. Trækkende vadefugle er bl.a. vibe, brushane, dobbeltbekkasin, hvidklire, svaleklire og tinksmed. Lokaliteten er det sted i landet, hvor der er registreret de højeste antal af dobbeltbekkasin inden for de seneste 10-15 år (op til 900 rastende fugle). Vorup Enge er fast rasteområde for et stort antal hættemåger, stormmåger og sølvmåger. Fjordterne ses fra april til september. 

Havørn, rød glente, blå kærhøg, fiskeørn,  rørhøg, spurvehøg, musvåge og tårnfalk er regelmæssige gæster. Vandrefalk gæster engene om vinteren. Om vinteren ses også sangsvaner og canadagæs.

Adgang
Arealet kan nås fra to sider:
1. Ved en sti der fører fra Randers Regnskov og over jernbanebroen ind i området
2. Fra P-pladsen/picnicområdet ved udkørsel 41 på østsiden af motorvej E45

Faciliteterne omfatter 3 fugletårne, hvoraf det ene står i Gudenåparken på nordsiden af Gudenåen (sti fra Randers Regnskov vestpå), en pavillon for skoleklasser, og et netværk af stier, der sikrer at besøgende kan komme rundt uden at forstyrre fuglelivet. 

Man kan desuden via en ny stibro, der er hægtet på motorvejen over Gudenåen, komme til et andet nyetableret vådområde, Hornbæk Enge, på nordsiden af åen. Her yngler et meget stort antal svømmefugle bl.a. knarænder og troldænder. Engsøen overskues her nemt fra en sti på diget langs åen. Langs diget findes der fire udsigtsplatforme.


 
Fjordterne. Foto: Helge Sørensen