Få kilometer syd for Løgumkloster

Gammel skov med flere spættearter

Se Google-map med P-plads, fugletårne, m.v.

 Draved Skov 2

Draved Skov i april måned. Foto: Joy Klein

Beskrivelse:
Draved Skov og Kongens Mose, der er statsejede, er hver ca. 250 ha store. Dermed er det sammenhængende naturområde på ca. 500 ha.

I Draved Skov finder man de fleste af Danmarks naturligt forekommende træarter, først og fremmest småbladet lind, som er den oprindelige urskovs dominerende art, men som er stort set udryddet i resten af Danmark. Derudover findes bl.a. rødel, eg, bøg, ask, birk, røn, skov-æble, hassel, kristtorn, tjørn og tørst. Store dele af skoven blev fredet efter genforeningen i 1920 og siden 2000 har skoven stået urørt. Områderne med gammel skov og dødt ved tiltrækker svampe, insekter og fugle. Der er registreret over 160 forskellige fuglearter i Draved Skov, der dermed er en af landets mest artsrige fuglelokaliteter.

Vest for Draved Skov ligger Kongens Mose, der er en af Danmarks største højmoser. Tidligere blev mosen afvandet og udnyttet til tørvegravning, men mosen er nu fredet og afvanding er stoppet. Store dele af området står nu under vand og tørvemosset er begyndt at vokse igen.

Der er nu planer om at oprette en naturnationalpark der skal dække hele området. Se link til højre for flere oplysninger.

Fugle:
Draved Skov er kendt for sine spætter – her kan man finde hele fire spættearter: grønspætte, sortspætte, stor flagspætte og lille flagspætte. Desuden er der de sidste år observeret mellemflagspætte februar-april. Det er nemmest at opdage spætterne i det tidlige forår, når de er meget støjende og før der kommer blade på træerne. Pga. de døde træer findes der andre hulrugende fuglearter, bl.a. huldue, natugle og spætmejse. Skoven byder desuden på både almindelig og korttået træløber, samt et væld af mere almindelige småfugle, bl.a. skovpiber, rødhals, rødstjert, sangdrossel, misteldrossel, mejser (deriblandt fyrremejse), dompap og kærnebider. Ravn yngler i skoven samt rovfuglene musvåge, spurvehøg og hvepsevåge. Duehøg ses af og til.

Kongens Mose byder på traner så godt som hele året rundt og to-tre par af dem yngler her. Vagtel kan høres i mosen. Området tiltrækker også blåhals, bynkefugl og sortstrubet bynkefugl. Rødrygget tornskade yngler her om sommeren og stor tornskade raster om vinteren. Om vinteren er mosen ligeledes overnatningsplads for blå kærhøg. Af og til ses overflyvende havørn og rød glente.

Adgang:
I Løgumkloster køres mod Tønder. Vejen fører igennem Draved Skov og ca. halvvejs gennem skoven ser man en P-plads på højre hånd. P-pladsen har infotavler og bord-/bænkesæt. Herfra går et netværk af stier rundt i skoven på begge sider af asfaltvejen.

For at se ud over Kongens Mose kan man køre nordpå fra P-pladsen og derefter til venstre på Teltkrovej. Efter ca. 400 m møder man en grusvej på højre hånd – Galgebakkevej. Efter ca. 800 m finder man en markvej på venstre hånd, der fører hen til en P-plads. Der er flere rødstribede pæle ved indgangen til denne vej, men man kan godt komme igennem med en personbil. (Pælene er til at forhindre større maskiner i at køre ind på vejen). Fra P-pladsen går man ca. 600 m ud til et fugletårn, hvorfra der er udsigt over Kongens Mose. Tårnet har en rampe til kørestole. Der er desuden et fugletårn på østsiden af mosen. Man kommer hertil ved at køre tilbage til Teltkrovej og at køre til højre (mod syd). Fugletårnet står i det åbne område lidt syd for skoven, med udsigt over nogle søer.

Det kan anbefales at bruge Naturstyrelses vandrefolder over området. Se link til højre.  

Sortspaette JL

Sortspætte. Foto: John Larsen