Nordligste spids af Jylland

En af Danmarks vigtigste lokaliteter for fugletræk om foråret. Især kendt for Nordvesteuropas største forårstræk af rovfugle og for optræden af mange sjældne fugle både forår og efterår. Om efteråret ses især et betydeligt træk af mange havfuglearter (suler, mallemukker, kjover og alkefugle). Der er ind til 2020 registreret ca. 385 forskellige fuglearter på Skagen Odde og det er rekord for et lokalområde i Danmark.

Se Google-map med udsigtspunkter, P-pladser m.v. 

Kongeorn og musvagerKNP.IMG 1617 002
Kongeørn og musvåger, Skagen. Foto: Knud Pedersen

Beskrivelse
Nord for Skagen by og ud til kysten er der fri adgang til et stort åbent og fredet naturområde. Landskabet er fladt og præget af hede, klithede og sumpområder med mindre søer. Ved Nordstrand er der en bred sandstrand der mod øst går over i den smalle sandodde, Grenen. Ved Grenens spids mødes Kattegat og Skagerrak og stedet er et meget populært mål for turister. Syd for byen består landskabet af en blanding af plantager og klitter. Nogle af klitterne er ret høje og dermed gode udsigtspunkter, hvorfra man har særlig gode muligheder for at observere forårets rovfugletræk.

Fugle
Ynglefugle
I de fredede områder nord for byen yngler bl.a. gråstrubet lappedykker, rørdrum, trane og vandrikse. I reservatet ved Nordstrand er der en skarvkoloni på 50-75 ynglepar. I plantageområderne syd for byen yngler de sædvanlige småfugle samt mere fåtallige arter som natravn, duehøg, skovsneppe, hedelærke og sortstrubet bynkefugl. På Hulsig Hede lige syd for Skagen Klitplantage yngler bl.a. trane, storspove, rødben, rødrygget tornskade og sortstrubet bynkefugl.

Træk- og rastefugle
De første trækkende landfugle ses så snart vintervejret bliver mildere, normalt i februar, når lærker, viber, krager, alliker, osv. begynder at vise sig. Efterhånden som vejret bliver varmere kommer der ringduer, hulduer og misteldrosler til. Endvidere ses et betydeligt træk af sangsvaner samt i mindre grad gæs i marts. I april tiltager antallet af fugle dag for dag. Især due- og kragefugle samt mange småfugle optræder i store flokke, og et stort antal musvåger og spurvehøge begynder at trække. På dette tidspunkt dukker de første fiskeørne op. Der er også god chance for at se havørn eller kongeørn. På gode dage i april passeres området af hundrede tusinde fugle, hvor bogfinke og kvækerfinke er dominerende. Ænder, suler, lommer, vadefugle, terner og måger trækker langs kysten.

I slutningen af april/begyndelsen af maj ankommer flere og flere langdistancetrækkere som svaler, sangere og andre insektædere. Nu er der højsæson for glenter, fjeldvåge, fiskeørn, blå kærhøg og dværgfalk. Fluesnappere, bynkefugle og mursejlere viser sig lidt senere og til sidst – ca. midt i maj måned – kommer de sidste fugle fra syden: mursejler, havesanger, kærsanger og karmindompap. På samme tidspunkt kan man se hvepsevåge, lærkefalk, aftenfalk, hedehøg og sort stork. Biæder og gulirisk ses regelmæssigt. Træksæsonen varer ind i juni.

Det er især forårstrækket af rovfugle der har gjort Skagen berømt som fuglelokalitet. Både antallet af arter samt totalantallet af trækkende rovfugle gør, at Skagen er enestående blandt europæiske fuglelokaliteter Trækket varer fra midt i marts til langt ind i juni, og antallet af hver art kulminerer på bestemte tidspunkter. Antallet afhænger meget af vejret, men som regel vil der ses mange fugle i en periode med stigende temperatur og østenvinde. I løbet af en vejrmæssig gunstig forårssæson er der talt op til 18.000 rovfugle på træk over Skagen. Mange af rovfuglene benytter sig af opvindene over klitterne og plantagerne for at vinde højde. Det er et uforglemmeligt syn, når store ”skruer” af musvåger og andre rovfugle – måske endda en ørn – kredser langsomt rundt højt oppe i himlen over det smukke landskab før de tager kurs ud over havet.

Ud over forårstrækkets store antal af fugle, er Skagen også et spændende sted, da chancerne for at se sjældenheder er gode. Om foråret er den bedste tid for sjældenheder i maj/juni, når der blæser varme vinde fra syd eller sydøst. Som eksempel kan nævnes nogle af de sjældne fugle der er set i de seneste forår: sortbrynet albatros, dværghejre, blå glente, gåsegrib, lammegrib, gulnæbbet glente, høgeørn, ørkenpræstekrave, rosenterne, orientsejler, lille sejler, grøn sanger, spansk spurv og gulbrynet værling.

Strandene tiltrækker i sommermånederne terner, måger og vadefugle der er færdige med at yngle. Efterhånden som sommeren går til ende kan man se flere og flere almindelige kjover og især storkjover ude over havet. Om efteråret, især ved vestenvinde, er der gode chancer for at se større antal af forskellige havfuglearter som mallemuk, sule, og storkjove. Af og til ses sjældnere havfuglearter som almindelig skråpe, balearskråpe, sodfarvet skråpe, lille kjove, sabinemåge, samt lille og stor stormsvale. Fra midt i oktober ses store antal af havfugle, især alk og lomvie, trække over havet, og sommetider enkelte islommer, søkonger eller en lunde.

I bevoksningerne på Grenen fanger og ringmærker Skagen Fuglestation et stort antal småfugle om efteråret. Også på denne årstid dukker sjældenheder hyppigt op, både i ringmærkernes net og som trækkende eller rastende i området. Fra de senere år kan nævnes fund af arter som sortbrynet albatros, ellekrage, gråsejler, mongolsk piber, blåstjert, grøn sanger og nordsanger. Under invasionsår af krognæb er Skagen det bedste sted i landet for nærkontakt med arten i oktober-november.


Adgang
Skagen nås nemt i bil eller med tog. Det kan være en god idé at cykle rundt i området (cykler kan lejes hos forskellige firmaer i byen). Der er flere lokaliteter i området der kan anbefales til fuglekiggere og herunder er de vigtigste omtalt: (Se Google-map med placering af udsigtspunkter, P-pladser m.v. - link findes øverst i artiklen)

1. Grenen er et fremragende - og meget populært - udsigtspunkt igennem det meste af året. Her ses både trækkende småfugle, rovfugle og havfugle. Den bedste udsigt får man fra de østligste klitter nord for den store P-plads. For at komme tættere på havfuglene og rastende vadefugle, kan det anbefales at bruge de yderste klitrækker på Grenen som observationspost.

2. Nordstrand er et godt udsigtspunkt om foråret, da man kan se både de fugle der trækker over havet, og de der trækker over land. Om efteråret er det et godt sted, hvorfra man kan se havfugle under østlige vinde. Man kommer ud til Nordstrand ved at køre ad Batterivej.

3. Reservatet er et karakteristisk landskab med rimmer (klitrygge) samt dopper (fugtige lavninger) med små søer, tagrør, siv og pilekrat, der løber parallelt med kysten, øst for enden af Batterivej. Reservatet er bl.a. yngleplads for krikand, grågås, skarv, gråstrubet lappedykker, lille lappedykker, rørdrum, vandrikse, trane, skægmejse og rørsanger. Grenensporet - et stisystem med udgangspunkt fra Grenens P-plads - giver let adgang til en stor del af det fredede område. En del af Grenensporet passerer tæt forbi Skarvsøen og der er gode oversigtsforhold over søen med skarvkolonien fra denne vandresti.

4. Batterivej hvorfra man kan se trækkende og rastende rovfugle og småfugle.

5. Ellekrattet ligger lige vest for den store P-plads ved Grenen. Krattet er omringet af sump og en lille sø. Om foråret tiltrækker det mange arter af småfugle – sommetider sjældenheder.

6. Flagbakken ligger syd for hovedvejen lige før den når Skagen by sydfra. Om foråret er det tit nemt at finde bakken pga. den store gruppe af fuglekiggere, der ofte opholder sig på toppen af bakken med den fine udsigt. Den lille P-plads i bunden af bakken er som regel fyldt op på gode trækdage, og det bliver derfor ofte nødvendigt at parkere i vejkanten. Bakken er en særlig god udsigtspost for observationer af forårstrækket af rovfugle ved vindretninger mellem nord og øst eller hvis der er en meget let vind der kommer fra skiftende retninger.    

7. Storklit (Pælebakke Klit) er den højeste klit på Skagerrakkysten. Hvis vinden blæser mellem øst og syd om foråret er klitten en fantastisk udsigtspost for rovfugletrækket. Adgang til Storklit er lettest fra Kanalvejen som er en sidevej til Flagbakkevej.    

8. Stokmilen er en høj klit sydvest for Skagen By for enden af Damstedvej. Klitten med naturskøn beliggenhed og glimrende udsigt kan med fordel bruges som observationspost for rovfugletrækket ved vindretninger mellem nordvest og nord.

9. Skagen Havn er i vinterhalvåret og det tidlige forår en god lokalitet for sjældnere arktiske mågearter som gråmåge og hvidvinget måge. Endvidere er der gode chancer for at se rastende topskarv og sortgrå ryle.

Skagen Fuglestation
Skagen Fuglestation er en del af Skagen Grå Fyr - Center for Trækfugle, beliggende i den smukke natur ved Fyrvej ud mod Grenen. Efter at Realdania ved udgangen af 2016 færdiggjorde renoveringen af de historiske fyrboliger er Skagen Fuglestation rykket ind i bygningen i et samarbejde mellem Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Naturstyrelsen Vendsyssel, Frederikshavn Kommune og Turisthus Nord. Her skal videnskab og naturformidling symbiotisk gå hånd-i-hånd til gavn for fuglene, friluftslivet og de mange besøgende i det naturskønne Skagen. Skagen Fuglestation er året rundt bemandet af en fuldtidsansat stationsleder/naturvejleder samt mange frivillige ringmærkere og observatører. Fuglestationens primære aktiviteter er daglige trækfugleobservationer og ringmærkning fra marts til december. Endvidere deltager fuglestationen i en række videnskabelige specialprojekter samt en bred formidling af viden om fuglelivet.

Man er altid meget velkommen til at besøge fuglestationen og få gode råd om områdets fugleliv og andre naturoplevelser samt tilbud om at deltage i fuglestationens aktiviteter. I den ene sidebygning er indrettet et besøgslokale - Birders Club - som er åbent for alle i besøgstiden. Her afholdes også regelmæssige foredragsaftener. I Skagen Grå Fyr er der adgang til skiftende udstillinger om fugle og natur. Du kan desuden opleve den fascinerende udsigt fra toppen af Det Grå Fyr - samme syn som fuglene møder, når de ankommer til Grenen! Ved Det Grå Fyr er der også en café og kiosk med servering af bl.a. kaffe og frokostretter af høj kvalitet. Læs alt om Skagen Fuglestations mange aktiviteter og mulighederne for ophold på fuglestationen på link til højre.      

Hvert år finder Skagen Fuglefestival sted i maj. Festivalen omfatter mange aktiviteter. Se mere om festivalen på link til højre.
 

Skagen Krognaeb 1K spiser ronnebaer 31.10.19 KP 
Krognæb 1K spiser rønnebær. Foto: Knud Pedersen