Sydvestjylland

Ynglende traner og småfugle
Se Google-map med P-pladser m.v. 


Sølsted Mose. Foto: Jens Lyhne Christensen

Beskrivelse
Sølsted Mose er en gammel hedemose. Den er opstået ved at tørvemosser (sphagnum) begyndte at gro ovenpå et lag af flyvesand, der havde lagt sig over området for mange tusinde år siden. Nedbrydningen af tørvemosserne har givet en sur, næringsfattig tørv. Som følge af afvanding og opdyrkning i løbet af 1900-tallet begyndte mosen at gro til med pile- og birkekrat. Dele af mosen blev erhvervet i 1993 og i 1996 af Fugleværnsfonden, der nu ejer ca. 104 ha af de i alt 180ha der udgør mosen. I 2011-2016 er der gennemført et omfattende projekt, der skal sikre genskabelse af hedemosen og højmosen. Mere end 50 ha af krattet er nu ryddet og vandstanden er hævet over store dele af mosefladen, samtidig med at kreaturer afgræsser de åbne områder. Hermed bevares de særlige hedemoseplanter og der skabes bedre levesteder for fuglene. I mosens randområder er der udlagt bufferzoner, som skal drives ekstensivt, dvs ligge hen i vedvarende græs uden tilførsel af miljøgifte og kunstgødning. Samtidig har Fugleværnsfonden gennemført et stort hegningsprojekt, så de græssende dyr i de kommende år er med til at pleje den følsomme mosenatur.

Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe har de seneste år udført et stort plejearbejde for at fremme og bevare den lysåbne mosenatur. Læs mere om projektet på Fugleværnsfondens hjemmeside (se link til højre).


Fugle
Ynglefugle
På de åbne områder i mosen yngler karakteristiske fugle som rørdrum, dobbeltbekkasin, vandrikse, bynkefugl, sortstrubet bynkefugl, rødrygget tornskade og græshoppesanger. Sølsted Mose huser en af landets tætteste bestande af blåhals med 20-30 ynglepar. Rørhøg, og visse år hedehøg, yngler her. I krattet yngler fyrremejse og pungmejse. Tranen ynglede for første gang i mosen i 2007. Nu er der 3-4 par der yngler hvert år.

Træk- og rastefugle
Om sensommeren kan luften over mosen være fyldt med svaler på insektjagt. Også titusindvis af stære overnatter forår og efterår i mosen – Sort Sol en miniature.

Andre dyr
Sølsted Mose er formodentlig det eneste sted i Danmark hvor den sjældne luftåndende fisk dyndsmerlingen yngler. Man ser næsten aldrig denne fiskeart. Det store genopretningsprojekt har også til formål at skabe bedre levevilkår for netop dyndsmerlingen.

Desuden findes ræv, rådyr, hare, snog og af og til krondyr i mosen - og desværre mårhund.

Spændende planter
Sølsted Mose er hjemsted for en række spændende planter. Soldug, mosetroldurt, vandnavle, rosmarinlyng, kæruld er karakteristiske arter. Men den mest spektakulære planteart er mosegøgeurten, som har et af sine få danske voksesteder i Sølsted Mose.

Adgang
Sølsted Mose nås via den nye P-plads på rute 11 mellem Sølsted og Bredebro. Fra P-pladsen fører en gangbro ind til mosens stisystem, hvor det er muligt at gå både en kortere og en længere rundtur.

Man kan også besøge mosen ved at køre ind i Sølsted by og finde Brændevej i byens nordlige udkant. For enden af Brændevej ligger en P-plads. Herfra udgår også stier, så man kan komme rundt i mosen.

Der findes informationstavler og foldere ved begge P-pladser, ligesom der er picnicborde begge steder. På gåturen rundt i mosen kan man nyde udsigten fra de to fugleskjul.

Det er en god idé at have praktisk fodtøj på gåturen rundt i mosen, da stien især i vinterhalvåret kan være mudret.


Landsvale. Foto: Albert Steen-Hansen