Sønderjylland, ved Vadehavet lige nord for den tyske grænse

Området hører til blandt de bedste fuglelokaliteter i Danmark og har også stor international værdi. I træktiden raster meget store flokke af vadefugle, ænder og gæs. Flere sjældne og truede arter yngler i marsken. 
Se Google-map med udsigtspunkter, P-pladser, m.v. 


Tøndermarsken. Foto: Joy Klein

Beskrivelse
Tøndermarsken er den samlede betegnelse for 8 koge (inddigede marskområder) i det sydvestligste Danmark. Området strækker sig fra det fremskudte dige i vest (mellem Emmerlev Klev i nord og den tyske grænse i syd) og østpå til vejen mellem Emmerlev og den tyske grænse ved Sæd, syd for Tønder.

Marsken er en del af det flade landskab der strækker sig langs kysten af Nordsøen fra Esbjerg og sydpå til Den Helder i Holland. Det er et gammelt kulturlandskab præget af landbrugsdrift. I nogle marskområder, bl.a. i Tøndermarsken, er der afgræsning med kvæg og får, mens andre marskområder er intensivt dyrket med korn og andre afgrøder. Der er søer, åer, rørskov og enge. 300km kanaler og grøfter skærer igennem marsken. På statens arealer i den nordlige del af Gammel Frederikskog er staten begyndt på engfuglevenlig drift, der er en succes. Staten har nu erhvervet yderligere arealer i kogen.

De steder, der er af største interesse for fuglekiggere er Magisterkog, Rudbøl Kog, Gammel Frederikskog, Ny Frederikskog, Hasberg Sø, Nørresø og Fugleværnsfondens reservat Bremsbøl Sø, samt selve Vidåen. Margrethe Kog er også en del af Tøndermarsken men er omhandlet i et afsnit for sig.

Fugle
Ynglefugle
Tøndermarsken er stadig ét af Danmarks rigeste fuglelokaliteter på trods af et mærkbart fald i antallet af ynglende fugle, især engfugle.

I Magisterkog (øst for Rudbøl og lige nord for den tyske grænse) yngler bl.a. rørdrum, grågås, knarand, rørhøg, plettet rørvagtel, sortterne samt alle de almindelige sumpfugle. Savisanger er fast ynglefugl. Magisterkogen er sammen med Vejlerne og Maribo-søerne de eneste faste lokaliteter i Danmark. Området - isære langs nordsiden af Magisterkogen - huser Danmarks største bestand af blåhals.

Den danske del af Hasberg Sø (mellem Magisterkog og Bremsbøl Sø) er sikkert ynglested for sortterne. Også her yngler rørdrum, rørhøg, skeand, knarand og atlingand.

Vestpå, ud mod havet, er landskabet hjem for ynglende skeand, knarand, atlingand, vibe, stor kobbersneppe, rødben og gul vipstjert.

Nørresø, beliggende lige nord for Ubjerg, blev etableret for få år siden. Her kan man året rundt opleve mange af de samme vandfugle som andre steder i Tøndermarsken. Men ved Nørresø kan man tit komme tættere på fuglene. 

Træk- og rastefugle
Området er kendt for de mange vandfugle der samles her. Gæs ankommer i tusindvis, bl.a. bramgås, kortnæbbet gås, grågås og blisgås. Alle ande- og vadefuglearter, der findes i Danmark, kan ses på lokaliteten i løbet af året, når de trækker gennem området eller raster i marsken.

Rovfugle der regelmæssigt besøger området er bl.a. vandrefalk, dværgfalk, fjeldvåge, blå kærhøg og havørn, mens store flokke af småfugle som drosler, pibere, vipstjerter, lærker, svaler og finker gæster landskabet.

Et spektakulært fænomen der kan opleves her om foråret og især om efteråret er den såkaldte ”Sort Sol” hvor kæmpeflokke af stære flyver i fantastiske formationer over engene før de går til overnatning i rørskovene.

Om vinteren kan man se flokke af op til 2000 sang- og pibesvaner i marsken. Ofte overnatter de i Bremsbøl Sø og/eller i Nørresø. Arter som bjerglærke, snespurv, bjergirisk og laplandsværling kan også opleves.

Adgang
Området beskrevet her strækker sig som sagt øst for Margrethe Kog mellem Emmerlev i nord og den tyske grænse mod syd. Vejen mellem Emmerlev og Tønder (rute 419) og vejen mellem Tønder og Sæd (rute 11) danner Tøndermarskens østlige grænse. Det er en god idé at bringe pas med, da man kan blive fristet til at krydse grænsen ind til Tyskland. 

Der er to måder at udforske området på: Man kan enten bruge bil eller cykel som transportmiddel, eller man kan færdes til fods ad den nylig etablerede Marsksti - en vandrerute på 54 km (kun for gående), der med otte mindre stisløjfer gør det muligt at komme hele Tøndermarsken rundt. Det anbefales at besøge Tøndermarskens hjemmeside (se link til højre) hvor man kan finde mange oplysninger om området samt downloade en folder med kort over Marskstien og de forskellige stisløjfer.

Hvis man kommer i bil er det muligt at parkere ved Møllehus eller Lægan (øst for Magisterkogen) og ved Rudbøl (vest for Magisterkogen) i den sydlige del af området. Nordpå kan man parkere ved Højer Sluse (følg skiltene i Højer by) og ved Vidåslusen (kør forbi Højer Sluse og ud til det fremskudte dige). Nørresø nås bedst fra rastepladsen ved Lægan på Møllehusvej eller fra Ubjerg.

For at komme til Bremsbøl Sø kan man køre sydpå i rundkørslen lige øst for Tønder og dreje mod vest mod Bremsbøl kort før grænseovergangen ved Sæd. Bremsbølvej fører ned til søen. Efter ca. 1½ km finder man Fugleværnsfondens P-plads på venstre hånd. Her er picnicbord og en sti hen til et fugleskjul, hvorfra der er en fin udsigt over søen.

Længere mod vest ad Bremsbølvej (ca. 1km), lige efter jernbaneoverskæringen, kan man tilslutte sig Marskstien der går sydpå og derefter vestpå bagved diget på nordsiden af Sønderåen. Her er både et udsigtspunkt og længere hen et skjul med udsigt over den danske del af Hasberg Sø. Man kan også komme hen til skjulet ved at holde ved Møllehus-grænseovergangen og gå langs diget på nordsiden af Sønderåen (der er skiltet) - en gåtur på 1,5 - 2km. Alternativt kan man komme til Hasberg Sø ved at holde på en af de to mindre P-pladser ved landevejen (Grellsbülldeich) på den tyske side af grænsen lige vest for søen.

Vil man opleve Sort Sol bør man kontakte naturvejledere eller DOF'ere, som kan guide til de rigtige overnatningspladser.

To nye udstillinger kan anbefales, hvis man vil vide mere om Tøndermarsken: Højer Mølle har en udstilling om Marskens historie og Lægan Pumpestation har en udstilling om selve pumpestationen, der er et besøg værd.

 
Hedehøg. Foto: Axel Mortensen