Østhimmerland i Nordjylland 

Danmarks største højmose. Skarvkoloni ved Toftesø. Gode chancer for at se kongeørn, havørn, krondyr og elsdyr.
Se Google-map med udsigtspunkter, P-pladser m.v.


Den store tørvegravningskanal i Portlandsmosen. Foto: Flemming Ahlmann

Beskrivelse
Lille Vildmose er den største højmose i Danmark og en af de bedst bevarede lavlandshøjmoser i Nordvesteuropa. Den ligger mellem Limfjorden og Mariager Fjord og er omgivet af byerne Mou, Kongerslev og Øster Hurup. I stenalderen var størstedelen af Østhimmerland dækket af Littorinahavet, der bredte sig ind til bakkelandskabet op til 10km fra den nuværende kystlinie. Efterhånden blev farvandet pga landhævninger omdannet til en brakvandslagune og senere til en ferskvandssø. Søen blev med tiden forvandlet til en højmose og er dermed et af Danmarks yngste landskaber.

På trods af forskellige dræningsforsøg er Tofte Mose stadig næsten intakt og indgår sammen med Toftesø og Tofte Skov i et indhegnet reservat med over 400 krondyr af den oprindelige jyske stamme. Dyrene opretholder den oprindelige naturskov som en artsrig græsningsskov. Omkring 150 vildsvin præger områdets skov- og slettelandskab. Som det seneste er der i 2021 udsat fire visenter (europæisk bison) i Tofte Skov. De er efterfølgende blevet suppleret og nogle har fået kalve, så der nu er 20 visenter.

I den nordlige del af området ligger Høstemark Skov, der siden 1933 har fungeret som indhegnet græsningsskov med en bestand på ca. 150 krondyr.

Arealet mellem Tofte Mose og Høstemark Skov - det såkaldte Mellemområdet - omfatter et stort areal omkring Hegnsvej, hvor der tidligere blev udvundet sphagnum og som nu er sat under vand. I Mellemområdet findes desuden Portlandsmosen, flere fennepartier og Birkesø. Hele Mellemområdet er nu indhegnet (med færiste der, hvor veje krydser hegnet) for i 2016 at muliggøre udsætning af 26 krondyr fra Tofte Skov og Høstemark Skov samt 10 elsdyr. Antallet af disse dyr er i mellemtiden vokset til hhv. 150-160 og 22 dyr.

Det seneste tiltag i naturgenopretning skete i december 2017, da Birkesøen – der siden 1762 havde været tørlagt og brugt til landbrugsformål - blev fyldt med vand fra den nærliggende Tofte Sø og Tofte Mose. Søen dækker nu 130 hektar og har en max. dybde på ca. to meter. Søbredden er varieret med sjapvand, græsflader og birkeskov helt ned til vandfladen. Der er anlagt tre fugleøer, som er blevet ynglesteder for vadefugle og måger. 

Fugle:
Ynglefugle
Nogle af Danmarks sjældneste fugle yngler (eller har ynglet) i Lille Vildmose. Sort stork har ikke ynglet her siden 1951, men man håber, at den måske en dag vil finde tilbage igen. Trane yngler i den nordlige del af mosen og i Tofte Skov, stor regnspove yngler på højmosen, kongeørn har siden 1999 og havørn siden 2010 ynglet i skovene, hvor der bl.a. også yngler hvepsevåge, duehøg, natravn, huldue, sortstrubet bynkefugl og rødrygget tornskade. Skarvkolonien ved Toftesø har i mange år været en af landets største, men den er i de seneste år reduceret meget. Ved den seneste optælling i 2021 var der blot 118 par. Andre ynglefugle ved søen er rørhøg, grågås og nogle få andearter. Rørskoven huser desuden en lille bestand af skægmejse. 

I Birkesø var der allerede i første sæson (2018) rigtig mange ynglefugle. På øerne yngler der klyder, viber, rødben, stor og lille præstekraver og strandskader. Dertil kommer en koloni på 1500 hættemåger, mange sorthalset og et mindre antal gråstrubet og toppet lappedykkere.

Træk- og rastefugle
Om efteråret ses pibeand, krikand, gråand, spidsand, skeand, troldand, hvinand og lille skallesluger i Toftesø og Birkesø. I de nu oversvømmede tidligere tørveindvindingsområder i den nordlige del af mosen træffes de fleste svømmeandearter samt grågås. I søerne og på markerne rundt omkring ses mange rastende gæs, især sædgæs, canadagæs, grågæs, blisgæs og bramgæs. Under forårs- og efterårstrækket ses flere vadefuglearter raste i de store tidligere tørvegravsområder og Birkesø, bl.a. hjejle, vibe, brushane, dobbeltbekkasin, samt forskellige ryler og klirer. Markerne i området kan huse mange stære på efterårstræk, der overnatter bl.a. i rørskoven ved Lillesø og Toftesø.

I perioder raster der et større antal ikke-ynglende traner i Mellemområdet og efter ynglesæsonen ankommer der mange skestorke, som i juli måned 2018 kulminerede med 264 skestorke i Birkesø. Sølvhejrer ses ofte forskellige steder i området og rørdrum kan ofte høres langs Hegnsvej. 

Om vinteren tiltrækker området et stort antal sangsvaner, og der ses også knopsvaner og nogle pibesvaner.

Både efterår og vinter ses der en del rovfugle, især blå kærhøg, musvåge og fjeldvåge. Vandrefalk og dværgfalk ses regelmæssigt og lærkefalk ses i maj/juni og er muligvis ynglefugl. Fiskeørn og rød glente ses på træk både forår og efterår. Hele året igennem er der gode chancer for at se kongeørn og havørn.

Andre dyr
Ved Toftesø er der gode muligheder for at se odder, krondyr og vildsvin. I Mellemområdet er der nu udsat krondyr og elsdyr. 

Adgang
Lille Vildmose ligger vest for kystvejen (rute 541) mellem Egense ved Limfjorden og Als ved Mariager Fjord. Det anbefales at dreje ind på Birkesøvej, lidt syd for Dokkedal, og fortsætte til Lille Vildmosecentret. Her kan man få oplysninger om området samt en folder med et nyttigt kort, udgivet af Aage V. Jensens Fonde. Centret har åbent hver dag mellem kl. 10.00 og kl. 16.00 i perioden fra marts/april og til og med skolernes efterårsferie. I juni, juli og august er der åbent til kl. 17.00.

Der er offentlig adgang til Portlandsmosen, Porsemosen, Paraplymosen, Lillesø og Birkesø, samt til veje og stier i tørveudvindingsområdet. Til gengæld er der ingen eller begrænset adgang til Høstemark Skov, Tofte Skov, Toftesø og Tofte Mose. Pga de udsatte dyr er der hastighedsbegrænsninger på 60 km/t på alle områdets veje. Der er gode muligheder for at kigge ud over området fra offentlige veje i området og fra flere fugletårne:

1. Høstemarktårnet, der står ved Hegnsvej i det sydøstlige hjørne af Høstemark Mose.
2. Rovfugletårnet, der findes i den nordlige del af mosen, kan nås via grusvej og plankesti fra en P-plads ved Ny Høstemarkvej. Fra tårnet kan man se rovfuglefoderpladsen ved Høstemark Skov samt overskue den nordlige del af de tidligere tørveindvindingsområder.
3. Fra Hegnsvej, der fører østpå fra Ny Høstemarkvej gennem de gamle tørveudvindingsarealer, kan man se over et stort område der nu er delvis under vand og tiltrækker mange fugle.
4. Brandvagttårnet, der er rejst på hjørnet af Ny Høstemarkvej og Hegnsvej på en mindre P-plads med bord og bænk. Fra tårnet er der udsigt mod vest over den nordlige del af Portlandsmosen, og mod øst over de vandfyldte områder nord og syd for den vestlige del af Hegnsvej samt mod Høstemark Skov.
5. I Portlandsmosen er der etableret en plankesti, der også kan bruges af kørestole, fra en ny P-plads ved Ny Høstemarkvej og ind til de store tørvegravskanaler, samt en rundtur ud over et fint højmoseområde.
6. Ved Lillesø er der et skjul.
7. Fra Vildmosevej i sydkanten af Portlandsmosen begynder der en vandresti, der til dels via plankesti gennem Portlandsmosen og en marksti fører til en trappe på den nederste del af den gamle kystklint. Ovenfor trappen fører en sti resten af vejen op til toppen af Kællingbjerg (38 m o.h.). Herfra er der stor udsigt bl.a. over Portlandsmosen og Mellemområdet. Der er P-plads med bord og bænk ved Vildmosevej.
8. Der er anlagt en udsigtspavillon på den østlige søbred af den nye Birkesø. Det er kun tilladt at cykle eller gå til pavillonen enten fra færisten på Vildmosevej eller fra Lille Vildmosecentret. 
9. I nordkanten af Toftesø findes Toftesøtårnet med tilhørende P-plads.
10. Fra P-pladsen ved Toftesøtårnet kan man, via en sti nord om søen, komme frem til en trappe, der fører over hegnet omkring Tofte Mose og til en plankesti, ad hvilken man kan gå et par hundrede meter ud på højmosen og få en fornemmelse af højmosens storhed og stilhed.
11. Tofte Skov-tårnet i den sydøstlige del af Tofte Skov, som kan nås ad en tunnel under Østkystvejen fra P-pladsen nord for Øster Hurup

En stor del af området ejes nu af Aage V. Jensens Fonde, der har udgivet en folder om området med et nyttigt kort, som kan fås på Lille Vildmosecentret.

 
 Kongeørn han ved Lille Vildmose. Foto: Karsten Stæhr