Vestjylland, øst for Ringkøbing Fjord

Fugle ses her i stort antal hele året rundt
Se Google-map med udsigtspunkter, fugletårne, P-pladser, m.v. 

 
Skjern Enge med Lønborg Kirke. Foto: Joy Klein

Beskrivelse
Skjern Å er Danmarks vandrigeste å og udmunder gennem Danmarks største delta i Ringkøbing Fjord. Området der her beskrives omfatter de sidste 20km af åens løb mellem Borris og Ringkøbing Fjord.

Som den fremgår i dag er den vestligste del af Skjern Å-dalen resultatet af det største og dyreste naturgenopretningsprojekt gennemført i Danmark. Som så mange andre områder i Danmark har dalen været genstand for ét af de store projekter der skulle omdanne vådeområder til frugtbar landbrugsjord. I løbet af 1960’erne gennemførtes et stort afvandingsprojekt i ådalen. 4000ha eng og sump blev omdannet til agerjord. Kun 30 år senere blev det besluttet at 2200ha af området – fra Borris til Ringkøbing Fjord - igen skulle omdannes til enge og vådområder. I 1987 gik man i gang med projektet, der omfattede flytning af åen til sit gamle, slyngede forløb samt ophør af dræning og afvanding. Projektet afsluttedes i 2003 og området fremtræder nu som et stort naturområde med søer, rørskove, enge og den slyngede å. Den største sø er Hestholm Sø, der ligger øst for vejen mellem Lønborg og Skjern, som går tværs over ådalen.

For at holde landskabet åbent og for at skabe de bedste betingelser for ådalens mange fugle, især vadefugle og ænder, er det nødvendigt at engene afgræsses af kreaturer og/eller at der slås hø. Fældning og bortskaffelse af utilsigtede buske burde også gennemføres. Den aktuelle indsats er dog utilstrækkelig til at holde landskabet åbent og en intensivering af naturplejen er tiltrængt.

Fugle
Allerede i slutningen af maj 2006, fire år efter afslutningen af naturgenetableringsprojektet, var der observet 248 fuglearter i Skjern Å-dalen. Tallet er nu oppe på 274 arter. Året rundt ses imponerende mænger af skarv, fiskehejre, knopsvane, grågås, blishøne og mange andearter.

Ynglefugle
Årets første ynglefugle er grågæs og gråænder. Senere kommer gravand, knarand, atlingand og skeand. Taffeland og troldand yngler i ly af hættemågekolonierne. Kolonierne er dog blevet væsentlig reduceret pga. forøget vandstand i søerne, med det resultat at sortstrubet lappedykker ikke er konstateret ynglende siden 2017. Toppet lappedykker er dog stadig ynglefugl. Rørdrum høres i rørskoven og rørhøgen ses jage over engene. En af de mest spændende ynglefugle er skestorken, som begyndte at yngle her i 2002. Skestorkekolonien på øen Høje Sande lige ude for Skjern Å-deltaet er den største i Danmark. I 2021 blev der talt i alt 377 skestorkereder på øen. Sølvhejrene er her hele året rundt, med et overnatningstal op til 35 stk. på én nat i Lønborggård/Stavsholm. Indtil videre er den dog kun blevet konstateret ynglende en gang, nemlig i 2019 i Vesterenge. Flere vadefugle yngler her, hvoraf de mest synlige er strandskade, klyde, vibe og rødben. Vandrikse yngler og høres årligt på flere lokaliteter i ådalen. Plettet rørvagtel er en sandsynlig ynglefugl, da den hvert år høres på flere egnede ynglelokaliteter.

Af småfugle kan især nævnes sydlig blåhals, der har etableret sig som ynglefugl med adskillige par inden for de sidste 10 år, samt græshoppesanger og sydlig fyrremejse. Pungmejse har de sidste par år ynglet med 1 til 2 par årligt. Skægmejsen yngler årligt omkring de store søer og i rørskovene ved Skjern Åens udløb i Ringkøbing Fjord.

Havørnen har siden 2010 ynglet i omegnen af ådalen og kan daglig ses fouragere i den vestlige del af ådalen (fra Skænken Sø til Ringkøbing Fjord) året rundt. Også en del omstrejfende yngre ørne tager for sig at det store "tag selv bord".

Træk- og rastefugle
Både forår og efterår ses rastende vadefugle i stort antal, hvoraf de talrigste er hjejle, vibe og dobbeltbekkasin. Usædvanlig mange brushaner raster her på vej mod ynglepladserne. De er allerede pyntet med deres farverige fjerkraver. Pomeransfuglen raster/fouragerer hvert år i maj måned med helt op til 300 fugle på markerne nord for ådalen (Falbækvej marker og Holter). Om efteråret og i milde vintre frekventeres de samme lokaliteter af mindre flokke af bjerglærke.

Siden 2016 har der været en forholdsvis stationær bestand af 1-35 sølvhejre, der primært er set i områderne Vesterenge, Hestholm Søerne og Skænken Sø. Men de sidste par år er de også set raste/fouragere længere øst på i Damsø Enge, Albæk Fælled og Albæk Mose. De er set flyve til kollektiv overnatning ved Lønborggård/Stavsholm, Skænken Sø og Øster Hestholm.

Fiskeørnen raster i området i april og august-september. Om vinteren er der chancer for at se havørn og vandrefalk. Andre rovfugle der ses jævnligt over Skjern Enge er blå kærhøg, musvåge, fjeldvåge, tårnfalk og dværgfalk. Rød glente er de sidste par år blevet en tilbagevendende gæst både forår og efterår.

Om vinteren tiltrækker ådalen sangsvane, pibesvane, sædgås, kortnæbbet gås, grågås og bramgås. Blisgås kan årligt iagttages med op til 100 fugle. Tusindvis af ænder overvintrer her og man kan se pibeand, knarand, krikand, gråand, spidsand og skeand. Af dykænder kan nævnes troldand, som kan være repræsenteret med et pænt antal - således med op til 1550 stk. på en dag i Øster Enge - mens hvinand, taffeland bjergand samt stor- og lille skallesluger ses årligt, men i meget mindre antal. Selv en art som halsbåndtroldand er blevet observeret i de sidste seks vintre.

Adgang
Lønborg, der ligger på rute 423, vest for Tarm, er et godt udgangspunkt for et besøg i området. Fra Lønborg Banke nedenfor Lønborg Kirke er der en fin udsigt over ådalen. Vejen mellem Lønborg og Skjern krydser ådalen og her findes flere P-pladser med gode udsigter over området. Der findes flere fugletårne i området og man kan gå gennem hele denne del af ådalen på et netværk af stier. Nogle af stierne er befæstede og dermed velegnede for gangbesværede, kørestolsbrugere og cyklister. Det anbefales at få fat i Naturstyrelsens folder med kort over området, der kan fås på turistkontorer eller downloades (se link til højre).

De bedste observationssteder er følgende (nummerering følger Naturstyrelsens kort):

1. Pumpestation Nord, der er blevet renoveret med en delvis overdækket tagetage, hvorfra man i læ og i tørvejr kan observere de vestlige dele af engene. Der er både trappe og elevator op til tagetagen. Man kan komme til pumpestationen fra Skjern-Lønborg vejen ved at køre ad Falbæk vej, hvor der er placeret et skilt til pumpestationen.
2. Lønborgtårnet er et helt lukket tårn, der er tilgængelig ad en sti, der fører fra Lønborggårdvej og ud til tårnet. Der er udlagt en boardwalk på det fugtigste stykke vej ud til tårnet.
3. Hestholmtårnet er placeret på østsiden af vejen mellem Skjern og Lønborg. Tårnet har for nyligt fået en hel ny trappe og en ny rampe til kørestole med skridsikkert underlag.
4. Pumpestation Sydøst er en renoveret pumpestation, hvor man på vestsiden har bygget en observationsplatform, hvorfra man kan overskue det meste af Hestholm Søen. Den kan nås ad en grusvej, der fører nordfra fra Bøelvej.
5. Øster Hestholmtårnet er et overdækket tårn, med udsyn til tre sider. Tårnet er placeret indenfor en kreaturindhegning, så stien der fører ud til tårnet må man dele med kreaturerne. Da vandstanden i Hestholm Øster de sidste par år har været meget høj, må det tilrådes, at man iføre sig gummistøvler. Selv med gummistøvler vil det være svært at komme ud til tårnet i vinterhalvåret. 
6. Pumpestation Øst har en delvis lukket tagetage, hvorfra man har et virkelig godt udsyn over den østlige del af ådalen. Pumpestationen, der ligger nord for Skjern Å, kan nås ad en grusvej der går mod øst fra rute A11. Den kan også nås ad Ånumvej der går øst-vest, nord for pumpestationen.

Naturstyrelsens Naturcenter Skjern Enge har bl.a. en fugleudstilling. Centret er beliggende Gammel Botoftevej 4, 6880 Tarm, og er åbent hver dag kl. 11-17 (se link til højre).


Rørhøg. Foto: Helge Sørensen