Sydvestjylland, sydøst for Blåvandshuk

Hele området er en meget vigtig rasteplads for ænder, vadefugle og rovfugle om efteråret. Langli er yngleplads for store kolonier af sølv- og sildemåger. 
Se Google-map med udsigtspunkter, P-plads m.v. 


Langli fra luften. Foto: Marco Brodde

Beskrivelse
Skallingen er en halvø sydøst for Blåvandshuk og er afgrænset af Vesterhavet mod vest og Ho Bugt mod øst. Langli er en lille ø beliggende midt i Ho Bugt.

Skallingen er langsomt blevet dannet af havet over en periode på 3-400 år. Halvøen er 2-3km bred og 8km lang. Den vestlige del er sandstrand og klitter, der er blevet dannet af de sandmasser, der er ført sydover af havet fra Blåvands Huk. Den østlige del er et ca. 2km brede bælte af marskland og strandeng, dannet af opslemmet materiale fra højvandet, der sidenhen er blevet bevokset. Træer og busker mangler, og området afgræsses af kreaturer og får. Skallingen er tit oversvømmet fra Ho Bugt om vinteren. Havet er begyndt at erodere kysten.

Øen Langli er resterne af en gammel halvø der blev afskåret fra fastlandet under en stormflod i 1634. De nordlige og sydlige spidser af Langli er marskområder mens midten af øen er domineret af op til 16m høje klitter.
 
Både Skallingen og Langli er fredede og er udpegede som EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder. Skallingen er et internationalt forskningssted for marskdannelse, og området mellem Skallingen og Langli er udlagt som videnskabeligt referenceområde med adgangsforbud.

Fugle
Ynglefugle
De vigtigste ynglefugleforekomster findes på Langli, der huser ca. 15.000 ynglepar, hvoraf de fleste er sølv- og silde-måger. Antallet af storm- og især hættemåger er faldet drastisk siden 2015. Sildemåge yngler med op mod 2000 par. Verdens tætteste bestand af ynglende strandskade findes på Langli, men denne er også gået markant tilbage. Siden 2007 har skestork ynglet her. Antallet af fugle i kolonien er meget svingende pga. eventuelle stormfloder. Det bedste år i nyere tid blev 2017 med 48 par. Andre ynglefugle er bramgås, gravand, ederfugl, klyde og havterne.

Skallingen er yngleplads for en del vadefugle (især rødben og strandskade) og ænder.

Træk- og rastefugle
Store flokke af ænder og vadefugle raster på Skallingen og østover i Ho Bugt under efterårstræk. Spidsand er den almindeligste svømmeand, med tal på op til 3.000. I Ho Bugt kan man også se knortegæs, gravænder og pibeænder. Vadefugle raster i stort antal på Skallingen og i Ho Bugt, f.eks. strandskade, hjejle, storspove og almindelig ryle. På Skallingen ses også mange fiskehejrer og en del sølvhejrer. Rastende rovfugle omfatter havørn, rørhøg, blå kærhøg, hedehøg, duehøg, fjeldvåge, vandrefalk og dværgfalk.

Andre dyr
På sandbankerne udenfor kysten kan man se spættet sæl.

Adgang
Fra rute 431 mellem Varde og Oksby fører en mindre vej sydpå til Ho by. Denne vej fortsætter ud til Skallingen, hvor der er to P-pladser. Den sydligste ligger ved den tidligere redningsstation (tidligere: "Vogterhuset", nu omdøbt til: "Madpakkehuset") hvor der er en udstilling om området samt indendørs picnicfaciliteter og toiletter. Herfra kan man gå over engene mod Skalling Ende på halvøens sydspids. Selve sydspidsen er dog lukket for al adgang.

I Ho by kan man også dreje til venstre ad Sønderballevej mod Nyeng, med udsigt til Ho Bugt. Herfra kan man gå ad en 4km lang ebbevej ud til Langli, men adgang er kun tilladt 16. juli – 15. september. Man må kun bruge ebbevejen ved faldende vand fra flod mod ebbe. Højvandstiderne kan oplyses af Ribe Turistbureau (tlf. 75421500). Husk også at checke vejrprognoserne.

Det er forbudt at medtage hunde på Skallingen eller Langli af hensyn til fugle- og dyrelivet. Færdsel i Ho Bugt mellem Skallingen og Ebbevej-Langli er forbudt hele året rundt. 

 
Skestorke. Foto: Carsten Gadgaard