Vest for Salten Langsø og Mossø, midt i Jylland

Nåleskov og løvskov med moser og søer og ynglende skovfugle. Vrads Sande har ynglefugle tilknyttet hedeområder.
Se Google-map med P-pladser m.v.

 
Vrads Sande. Foto: Peter Lange

Beskrivelse
Velling Skov og Snabegård Plantage danner en sammenhængende skov på ca. 500ha, der forbinder de store plantager i vest med skovene omkring Salten Langsø i øst. Velling Skov har landets største bevoksning af 250-300-årige bøgetræer og ligger mere eller mindre urørt hen som naturskov. De seneste år er en større del af de gamle kæmper dog begyndt at vælte eller knække i forbindelse med storme, men hensigten er, at døde og væltede træer ikke skal fjernes, og dermed skabe basis for et rigt dyre- og planteliv i skoven. Skoven ligger på de nordvendte skrænter ned mod Salten Å. Terrænet er stejlt, og der er mange kildevæld. Snabegård Plantage ligger umiddelbart vest for Velling Skov. Den består af nåletræer og blev anlagt i begyndelsen af 1800-tallet.

Skovene rummer flere søer og moser. I Velling Skov ligger den gamle højmose Langkær og den mindre, nyetablerede mose Bregnemose, samt Velling Igelsø, der ligger i et lyst og åbent område. Naturstyrelsen har desværre besluttet at udleje dette ellers unikke og fredede område til jagt, hvilket begrænser offentlighedens adgang i (dog kortere) perioder - og som måske får/allerede har en negativ effekt på særligt de større rovfugles lyst til at etablere sig eller vedblive at yngle her. Dette er i 2017 desværre blevet kraftigt forstærket af Naturstyrelsens beslutning om at fælde, udtage og sælge flere end 300 af de gamle bøge i Velling Skov: en beslutning man efterfølgende har forsvaret med, at man (citat:) "gør klar til urørt skov". Repræsentanter fra DOF har forsøgt at gøre indsigelser, men ulykkeligvis uden held. Igen i 2019 har Naturstyrelsen på trods af lokale protester (også fra DOF) fældet, udtaget og solgt adskillige af de store, gamle bøge.

I Snabegård Plantage ligger Snabe Igelsø, en ren og næringsfattig sø uden afløb eller tilløb, samt mosen Katkær.

Vrads Sande er et stærkt kuperet hedeområde mellem Vrads og Hjøllund, der blev dannet af sandflugten mellem 1500- og 1800-tallet. Et areal på 1,5 km2, der blev fredet i 1968, udgør en stor, grydeformet lavning i terrænet med en mindre hedesø i midten. Der ligger spredte, tilgroede småklitter og rester af smeltevandsterrasser ud over sænkningen. Området er indhegnet og afgræsset af kreaturer om sommeren.

Fugle
Ynglefugle
I skovene finder man alle de almindelige skovfugle. Af mange interessante arter bør nævnes en god bestand af huldue, sortspætte, grønspætte, skovsanger og rødtoppet fuglekonge, mens broget fluesnapper nu desværre nok er helt væk. Hvepsevåge, musvåge, rød glente og duehøg yngler i skovene, der ligeledes huser stor hornugle og flere par ynglende ravne.

Ved Vrads Sande yngler flere typiske hedefugle, bl.a. hedelærke, sortstrubet bynkefugl og rødrygget tornskade. Natravn, der yngler lige op til området, er ligeledes mulig at høre på lune sommeraftner. Området huser desuden skovpiber og bynkefugl, og sågar stor tornskade har ynglet enkelte gange her. Søen har af og til ynglende lille lappedykker, knopsvane, grågås, gråand og undertiden krikand. Den sjældne nøddekrige kan man være heldig at spotte, når den særligt sensommer og efterår pendler over Vrads Sande. Om vinteren er stor tornskade desuden en regelmæssig gæst.

Adgang
De to skove ligger ca. 15km syd for Silkeborg og 26km vest for Skanderborg. Hovedvej 453 mellem Nørre Snede og Them passerer gennem Bryrup. Ved at køre nordpå fra Bryrup, gennem Velling, kommer man til Velling Skov, hvor der er to store P-pladser (med toilet og picnicborde) på begge sider af vejen lige før et skarpt sving. Man kan også dreje til venstre mod Vrads ved rundkørslen midt i Velling og fortsætte ca. 2½km til en P-plads mellem Snabegård Plantage og Velling Skov (syd for Naturskolen). Der er mange stier gennem skovene og det anbefales at bruge Naturstyrelsens folder om området (se link til højre).

For at komme til Vrads Sande kan man fortsætte fra den sidstnævnte P-plads, indtil man kommer til Vrads by. Fra Vrads køres mod nordvest mod Hjøllund. Langs med vejen mellem Vrads og Hjøllund, der snor sig gennem området, er flere små udmærkede holdepladser. Fra en sådan holdeplads i det nordvestligste hjørne af Vrads Sande kan man bevæge sig op på højdedraget vest for vejen, hvorfra udsigten over området er meget flot. Der er ingen anlagte stier ved Vrads Sande, men man må færdes over hele området. 


Bynkefugl. Foto: Albert Steen-Hansen