Nordvestjylland mellem Vesterhavet og Limfjorden, nord for Thyborønkanalen

Et af Danmarks vigtigste vådområder. Rasteområde for ande- og vadefugle og trækkende småfugle. 
Se Google-map med P-pladser m.v. 

 
Agger Tange. Foto: Joy Klein

Beskrivelse
Agger Tange er 10km lang og 1,5km bred og består af en flere kilometer lang klitrække ud mod Vesterhavet. Øst for klitterne ligger en dæmning (anlagt i 1954), der danner grænsen til Limfjorden, og mellem klitterne og dæmningen ligger en stor, fladvandet lagunesø omgivet af rørskov, strandenge, sumpe, vader og hede. I 1862 brød havet igennem kysten ved den nuværende Thyborøn Kanal, syd for Agger Tange. Sidenhen har der været forbindelse mellem havet og Limfjorden, selv om sejlrenden i kanalen skal uddybes regelmæssigt, da den ellers sander til.

Fugle
Ynglefugle
På Agger Tange yngler flere andearter, bl.a. gravand, spidsand, knarand, gråand og atlingand. Andre ynglefugle er bl.a. skarv, klyde, engryle, stor kobbersneppe, havterne, dværgterne, splitterne, sortstrubet bynkefugl og rødrygget tornskade. En ny fugleø på østsiden af tangen (Krik Sandø) har tiltrukket både havterner, fjordterner og dværgterner.

Træk- og rastefugle:
I træktiden raster tusindvis af fugle på tangen, hovedsagelig ænder, gæs og vadefugle. De rastende vandfugle holder især til i lagunesøen, på de oversvømmede enge, på Krik Sandø og i de lavvandede områder i Krik Vig, den del af Limfjorden der ligger på den østlige side af dæmningen.

Gravand, pibeand, krikand, gråand og spidsand ses i store flokke, desuden ses et mindre antal af knarand, taffeland, troldand og hvinand. Både grågås (op til 10.000), mørkbuget knortegås og lysbuget knortegås raster på tangen.

Mange forskellige vadefugle ses på tangen. Især hjejle, almindelig ryle, lille kobbersneppe, storspove og rødben kan optræde i større flokke. Strandskade, klyde, stor præstekrave, islandsk ryle, sandløber, dværgryle, krumnæbbet ryle, brushane, dobbeltbekkasin og stenvender ses også på tangen, men i mindre antal. De sidste år har en lille flok skestorke optrådt om sommeren. Ligeledes om sommeren ser man forskellige ternearter: splitterne, havterne, fjordterne og dværgterne. Skarv, fiskehejre og knopsvane ses hele året rundt.
 
Mange rovfugle raster i området, da der er et rigeligt udbud af byttedyr. Man ser jævnligt  spurvehøg, musvåge, tårnfalk og vandrefalk. Af og til også havørn og dværgfalk. Om sommeren fouragerer rørhøg over rørskoven og om vinteren ses blå kærhøg og fjeldvåge.

I løbet af efteråret kommer forskellige havfugle forbi kysten på vej sydpå, bl.a. lommer, stormfugle, suler, ænder, kjover, alkefugle, m.m. Om vinteren ses små flokke af sandløber og snespurve. Flokke af bjerglærke dukker op sidst på året - de fleste ses i oktober måned og hovedsageligt på engene i den sydlige del af tangen. Flokke af sangsvaner med enkelte pibesvaner holder til i området om vinteren. Vinter og tidlig forår ses der sortgrå ryle ved kysten og sommetider en del sortænder og ederfugle og ved lidt held lommer, kjover, lomvier og alke. Om foråret kan en tur ud på den store mole (høfde 72) give mange suler - der er en gang talt 700 på en halv time. Ligeledes om foråret ses der 1-2 mosehornugler - med held kan man se dem flyve tæt på vejen.

Der ses ret tit sjældne fugle på Agger Tange. I 2020-22 er der f.eks. set sortbuget knortegås, rødhalset gås, stylteløber, odinshane, hvidbrynet løvsanger og Schwarz' løvsanger m.fl.

Andre dyr
Spættede sæler ses tit på bankerne ved Agger Tange. Færgehavnen er et godt sted at stå for at se ud over bankerne.

Adgang
Fra Agger By fører en vej mod syd ad dæmningen. Herfra er der god udsigt over lagunesøen mod vest og Krik Vig most øst. Der findes flere P-pladser ved vejen. Ved at køre længere sydpå kommer man til en større P-plads på venstre hånd med picnicbord og udsigt over Krik Vig og den nye fugleø. På den modsat side af dæmningen er der en vej der fører ud til en P-plads ved klitterne. Her er der informationstavler. Herfra kan man gå ad en grusvej i nordlig retning. Der er offentlig adgang til tangen på veje og stier, men store dele af området er afspærret i perioden 15. april – 15. juli. Ved færgehavnen er der en ny Nationalparkvelkomstcenter med toilet.


Lille kobbersneppe, Agger Tange. Foto: Gerner Majlandt