Djursland, Østjylland

Forårstræk af rovfugle og småfugle, efterårstræk af alke - og ynglende tejst
Se Google-map med udsigtspunkter, P-pladser m.v.


Fornæs. Foto: Joy Klein

Beskrivelse
På Djurslands nordøstkyst er de to bedste steder at iagttage fugletræk Gjerrild og Fornæs. Undergrunden under denne del af Djursland består af kalk, der er synlig i de lodrette kystklinter fra Fornæs i syd, over Sangstrup til Karlby i Nord. Klinterne er under 20m høje, meget hårde og flintholdige. Gjerrild Klint består dog af moræne dannet under sidste istid. Langs kysten findes der flere steder marint forland, dannet af havets aflejringer efter stenalderperioden. Dette er tilfælde ved Gjerrild Nordstrand, men meget af forlandet er blevet gravet væk pga råstofvinding. Farvandet, især langs nordkysten, er forholdsvis lavvandet. Dog bliver det hurtigt dybt ud for Fornæs, hvor havstrømmene er forholdsvis kraftige og hovedsagelig nordgående.

I Gjerrild kan man betragte fugletrækket fra Nordstranden eller fra Marshøj, en bakke i den nordlige udkant af Gjerrild by. Vest for Gjerrild by ligger Gjerrild Overskov med mange småfugle og rastende trækfugle.

Fornæs er en fremspringende pynt nord for Grenaa der består af flad rullestensstrand med agerland og plantage bagved.

Fugle
Ynglefugle
I Gjerrild Overskov yngler hulrugende arter som sortspætte, stor flagspætte og huldue, samt ravn og nogle år rødrygget tornskade.

Tejst yngler ved Sangstrup Klint og med held kan man se nogle stykker der raster på havet ud for klinten.

Træk- og rastefugle
Gjerrild er Djurslands bedste træksted om foråret. Især i april og maj trækker mange fugle forbi. Rastende fugle kan iagttages i krattet ved stranden. Trækket omfatter store flokke af kragefugle, duer, finker, landsvaler og siskener. Mindre flokke af drosler, heriblandt enkelte ringdrosler, samt pibere, trækker forbi. Enkelte traner ses hvert år. Der er også et pænt rovfugletræk, heriblandt hvepsevåge, rød glente, rørhøg, blå kærhøg, spurvehøg, musvåge, fiskeørn, lærkefalk, dværgfalk, vandrefalk og havørn. En gang imellem ses steppehøg, lille skrigeørn, sort glente og kongeørn. 

Nogle enkelte sjældenheder kan dukke op: i 2021 sås der f.eks. turteldue, biæder, pirol, rosenstær og gulirisk. I 2020 blev der set den meget sjældne gråsejler.

Fornæs er ligeledes et godt træksted om foråret. Især i marts måned trækker mange landfugle ud her. Der er et betydeligt træk af musvåger. Landtrækket ved Fornæs omfatter de samme fuglearter som ses ved Gjerrild.

Om efteråret kan man opleve indtrækkende fugle ved Fornæs, der er på vej sydpå fra Sverige/Anholt. Der ses f.eks. sangsvaner, gæs, rovfugle, og flere arter af vadefugle og småfugle.

Både ved Gjerrild Nordstrand og ved Fornæs kan man se havfugle hele året igennem. Især om efteråret og om vinteren ses mange lommer (især rødstrubede lommer), andefugle (især sortand, men også bjergand, ederfugl og fløjlsand) og alk. Rider flyver forbi om efteråret og om vinteren. Sule ses efterhånden hele året rundt. Bramgås og lysbuget knortegås ses på forårs- og efterårstræk. Havlit forekommer regelmæssigt om foråret, hvoraf de fleste ses ved Gjerrild Nordstrand. Splitterner trækker tit langs kysten og skærpibere ses hele vinterhalvåret fra efterår til forår. 

Af mere sjældne havfugle der ses af og til kan nævnes tejst, søkonge, almindelig kjove og storkjove.

Adgang
Gjerrild ligger nord for Grenaa og kan nås ved at dreje nordpå fra omfartsvejen rundt om Grenaa, hvor der er skiltet mod Gjerrild. I byen køres nordpå i retning Bønnerup. Ved et skarpt venstresving lige udenfor byen drejer man til højre mod Gjerrild Nordstrand ad Langholmvej. For enden af vejen ligger en stor P-plads med offentlige toiletter. Man kan parkere her og gå rundt i området til fods eller køre til venstre forbi P-pladsen og følge grusvejen mellem sommerhusene indtil man kommer ned til stranden.

Det mest populære sted at se på fugletrækket om foråret er den del af Gjerrild Nordstrand, der ligger øst for sommerhusområdet og udløbet af Brøndstrup Mølleå og strækker sig rundt om Knudshoved. Man fortsætter ad grusvejen forbi den store P-plads ved toiletbygningen og drejer skarpt mod øst (Betinavej) til et lille parkeringsområde nord for grusvejen efter ca. 1km. Herfra går man videre ad grusvejen mod øst, som fører ned til stranden.

Et andet populært sted er Marshøj, der kan nås ved at dreje ind på Marshøjvej, der udgår fra Stokkebro i den nordlige ende af Gjerrild by. Vejen fortsætter op gennem markerne og fra toppen af bakken har man en god udsigt over et stort område. Fuglene kan dog være ret langt væk. Da der er trangt med plads på vejen er det en god idé at parkere længere nede, hvor husene holder op, og gå det sidste stykke op på bakken. 

Vest for byen ligger Gjerrild Overskov, hvor man kan gå en tur og se på småfugle og rastende trækfugle.

For at komme til Fornæs kører man nordpå fra Grenaa Havn ad Kattegatvej. I rundkørslen kører man ligeud ad Stensmarkvej, som fører til gården Stensmark. Her viser et skilt til højre mod Fornæs Fyr. Her er der en P-plads. Fugletrækket kan iagttages fra stranden. Man kan også gå langs kysten i begge retninger.

Sangstrup Klint ligger mellem Gjerrild og Fornæs. Kør nordpå i Sangstrup by for at komme ud til kysten.


Duetræk. Foto: Klaus Malling Olsen