Als, Sønderjylland

En af det østlige Sønderjyllands vigtigste fuglelokaliteter. Yngle- og rasteplads for en lang række fuglearter, deriblandt skarvkoloni ved Oldenor.
Se Google-map med udsigtspunkter, P-pladser m.v.


Skarvkoloni ved Oldenor. Foto: Joy Klein


Beskrivelse
Oldenor, Mjels Sø og Bundsø er tre søer i den nordlige del af Als, der tidligere har været afvandet og opdyrket men for nylig er blevet genoprettet. Nordals er gennemskåret af store tunneldale dannet under den sidste istid. Under havstigningerne i stenalderen dannedes der en fjordarm, der kom ind fra Mjels Vig, igennem det senere Mjels Sø og endte i Bundsø op mod Brandsbøl. I 1600-1700-tallet blev områderne afspærret fra havet, og i 1800-tallet påbegyndtes tørlægning af søerne. Først efter 2. verdenskrig lykkedes afvandingsprojektet og områderne forvandledes til kornmarkerne.

Allerede i 1980’erne måtte man dog opgive korndyrkningen, da jorden satte sig på grund af afvandingen, og i 1993 standsede man pumperne og genoprettede Oldenor-søen, der sidenhen har udviklet sig til et spændende naturområde. Søen og de omkringliggende engarealer og kratskove ejes af staten. I 2005 standsede afvandingen af Mjels Sø. Genopretningen skete i samarbejde med Aage V. Jensens Fonde, der i dag ejer søen, samt Naturstyrelsen, Sønderjyllands Amt og Nordborg Kommune. Endelig blev Bundsø færdiggenoprettet i april 2015 som led i statens projekt for at fjerne kvælstof fra vandmiljøet. Sønderborg Kommune står for udviklingen af vådområdet.

Bundsø blev i januar 2019 opkøbt af Aage V. Jensens Naturfond. Det bliver derfor spændende at se, hvilke tiltag fonden planlægger og fører ud i livet i de kommende år.

Fugle
Ynglefugle
Der er en stor koloni af skarve i den vestlige ende af Oldenor, der har sat deres præg på redetræerne, således at træerne efterhånden er faldet helt sammen. Skarverne yngler nu samme sted i opvoksende pilebuske og resterne af den nedbrudte skov. Andre ynglefugle ved søen er toppet lappedykker, grågås, gravand, gråand, vandrikse, grønbenet rørhøne og blishøne. Knopsvane yngler her men antallet af ynglepar skifter meget fra år til år. Nogle få fiskehejrer har bygget reder i skarvkolonien.

Skarvkolonien, der tidligere bestod af ca. 200 par, er nu blevet delt op således, at der stadig er en pæn koloni i Oldenor, men dertil er der opstået en ny koloni i Bundsø med op mod ca. 150 par.

Havørnen, der ynglede fra 2009, har ikke ynglet de sidste par år. Brandsbøl Skov, hvor reden er beliggende, er en privat skov, hvor der nok har været for meget færdsel, bl.a. i forbindelse med træfældning. Ørnen bliver dog jævnligt set ved såvel Bundsø som ved Oldenor, hvor den fortrinsvis opholder sig i skarvkolonien.

Musvåge yngler også i træerne tæt på Oldenor. Duehøg formodes at yngle tæt på Oldenor, da ungfugle ses regelmæssigt.

Ved Mjels Sø yngler toppet lappedykker, knopsvane, grågås, gråand, grønbenet rørhøne, blishøne, samt et enkelt par spurvehøg. I 2021 sås nilgås med et kuld unger. Isfugl ses jævnligt i Mjels Sø og ved Mjels Vig, hvor den yngler.

Ved Bundsø er der konstateret ynglende toppet lappedykker, gråstrubet lappedykker, knopsvane, grågås, gravand, blishøne og vibe samt et par lille præstekrave.

Træk- og rastefugle
Oldenor huser mange rastende andefuglearter en stor del af året. Især pibeand og troldand kan optræde i hundredevis, men også gravand, knarand, krikand, skeand, taffeland og hvinand ses i mindre antal. Yderligere ses rastende toppet lappedykker, fiskehejre, knopsvane, blishøne, samt større flokke af stormmåge og hættemåge. Der ses flere og flere sølvhejre - nu op til 15 individer. Om vinteren ses stor skallesluger, enkelte lille skallesluger, bjergand og hvinand. Flere rovfuglearter optræder: bl.a. rørhøg, spurvehøg og musvåge. Fiskeørn kan vise sig i træktiden.

Ved Mjels Sø ses de samme fuglearter. Om efteråret er antallet af fugle tit større i Mjels Sø end i Oldenor. Arter som knarand og skeand, f.eks. foretrækker gerne Mjels Sø. Der ses flere og flere rastende taffelænder i søen, tit med over 200. Også stor skallesluger og lille skallesluger kan være mere talrige i Mjels Sø. Nogle få sølvhejrer gæster området.

Bundsø tiltrækker de samme andearter. Der er især kommet en del rastende gæs. bl.a. op til 1000 grågæs og op til 300 blisgæs. Også her ses et lille antal sølvhejrer.

Blandt nogle af de mere usædvanlige træk- og rastegæster der er set i området de sidste år kan nævnes rødhovedet and, rustand, snegås og plettet rørvagtel.

Adgang
Oldenor kan nås fra Oksbøl syd for Nordborg på den nordlige Als. En mindre vej (Tvendalvej) fører vestpå fra hovedvejen i den nordlige ende af Oksbøl (i retning Mjels). Efter ca. 2km kommer man til en P-plads, hvorfra en sti går østpå hen til en udsigtsplads med fint overblik over søen. Fra P-pladsen kan man til fods følge en sti vestpå der følger søbredden. Herved kommer man tættere på skarvkolonien i den vestlige ende af søen. Ved at fortsætte på stien (følg ”E Govl”-skiltet) kommer man langs den østlige bred af Mjels Vig og ender ved en P-plads i den vestlige ende af Mjels Sø. I den gamle pumpestation er der et informationscenter om naturgenopretningen. Her er også picnicborde og -bænke. Herfra kan man følge vejen tilbage til P-pladsen ved Oldenor eller fortsætte på Mjels Sø-stien langs den nordlige bred af søen. P-pladsen ved Mjels Sø kan nås i bil ved at fortsætte på den mindre vej fra Oksbøl mod Oldenor, eller ved at køre nordpå fra Mjels.

Der er tre P-pladser ved Bundsø. Den første tilgås fra landevejen, Oksbølvej, syd for Nordborg. Der går en lille skrå vej ned til P-pladsen. Her er der dog ikke særlig megen plads og kun den østlige ende af søen kan ses herfra.

Den anden P-plads nås ved at køre ca. 375m længere mod øst ad Oksbølvej og at dreje til højre for at komme hen til vejen Vesterballe, hvor man igen drejer til højre mod Brandsbøl Skov. Efter knap en km går en stejl nedkørsel ned til P-pladsen. Her er der ret god plads, bord og bænke samt infotavl, og langt det meste af søen overskues vældig godt herfra. Fra P-pladsen udgår der to stier – dels mod vest og dels rundt om den østlige ende af søen. Ved at følge stien mod vest kommer man efter ca. 4-500 m til et nyt fugletårn med god udsigt over hele søen.

Den tredie P-plads kan nås fra Søholmvej i Broballe ved søens vestlige ende. Her er der god plads og godt udsyn over søens vestlige del og Knudens vestlige bred.

Det anbefales at bruge Naturstyrelsens folder med kort over Oldenor (se link til højre).

 
Taffeland. Foto: Klaus Dichmann