Midt i det sydlige Kattegat

Måge- og ternekolonier. Småfugle- og rovfugletræk forår og efterår. Farvandet nord for øen er af international betydning for rastende ederfugl og sortand.
Se Google-map

Alliker KMO
Alliker. Foto: Klaus Malling Olsen

Beskrivelse
Anholt er Danmarks mest isolerede lille øsamfund. Øen er på 22km2 og har ca. 170 beboere. Øens mest bemærkelsesværdige natur er Ørkenen, der er Nordeuropas største lavhede. Den består af klitter og hedeområder og er dannet pga befolkningens skovhugst i 1600-tallet, hvor der var brug for tømmer og brænde til opvarmning, tjærekogning og drift af øens vippefyr. Der vokser nu mellem 300-400 forskellige arter lav i Ørkenen. Der findes to mindre bjergfyrplantager på Anholt (Hermannsgave og Totten). Næsten hele øen er omgivet af sandstrand.

I 1902 byggede man en havn på øen, der bevirkede at sand og grus begyndte at aflejre sig nord for Anholt by. Med tiden blev dette område til et bredt strandområde med strandvolde, strandsøer, rørsump og strandeng, og er nu kendt som ”Flakket”. Ændrede strømforhold (pga stenfiskeri på revet nordvest for Anholt?) har betydet, at området fra havnen og nordpå omkring Flakket igen er under nedbrydning.

Den største del af øen er fredet og Totten (den nordøstligste spids af øen) er et sælreservat. Der er adgangsforbud til Flakket i yngletiden.

Fugle
Ynglefugle
Der findes vigtige ynglebestande af måger og terner i Ørkenen. En af Danmarks største ynglekolonier af sildemåge findes her, samt mindre antal af stormmåge, fjordterne og dværgterne. Sølvmåge og svartbag yngler her også. Flere par tejst yngler ved havnen. Der findes ynglende ederfugl, toppet skallesluger, strandskade, store præstekrave og storspove. Den ellers for Danmark meget sjældne markpiber havde formodentlig sit sidste ynglested i Ørkenen. Andre interessante ynglefugle er rørhøg, natravn, rødrygget tornskade og karmindompap.

Træk- og rastefugle
Med sin beliggenhed i Kattegat midt imellem Danmark og Sverige er øen et udmærket sted at se på fugletræk, både forår og efterår. Af rovfugle kan nævnes rørhøg, blå kærhøg, spurvehøg, musvåge, fiskeørn, tårnfalk, dværgfalk, lærkefalk og vandrefalk. Der er et jævnt træk af de almindeligste småfugle, hvoraf bogfinker sommetider optræder i et større antal. Under træktiden ses også ringdue, engpiber, skovpiber, gul vipstjert, stenpikker og broget fluesnapper. Alliker kan trække i større flokke både forår og efterår. De almindeligste vadefuglearter ses i mindre antal under træktiden. 

Af og til dukker der sjældenheder op. Der er f.eks. blevet set steppehøg (2020, 2021, 2023), odinshane (2021), rødstrubet piber (2023), høgesanger (2020), hvidhalset fluesnapper (2023), lundsanger (2020), lille fluesnapper (2020, 2021) og rosenstær (2021).

Havet rundt om Anholt er af international betydning for overvintrende ederfugl og sortand. Op til 100.000 ederfugl og op til 20.000 sortand er blevet registreret under flytællinger. De kan opleves rastende eller trækkende ud for kysten. Andre fugle der ses hele året rundt på havet er bl.a. lommer, sule, fløjlsand og tejst. Tejsten holder tit til ved havnen og ved fyret på Totten. Om sommeren fourager split-, fjord- og dværgterne over havet. Skarv bruger tit Totten som rasteplads og der er set op til 2000 fugle her.

Andre dyr
Anholt er et af de største og vigtigste tilholdssteder i Europa for spættet sæl. Der er også en mindre bestand af gråsæler. Sælerne kan ses på tæt hold fra land hele øen rundt og ved sælreservatet ved Totten.

Adgang
Man kan ikke lave en endagstur til Anholt, da der normalt kun er én daglig færgeafgang. Man er derfor nødt til at arrangere overnatning på øen. Færgen sejler fra Grenaa havn. Overfarten tager ca. 3 timer. Det meste af året er der ingen færgefart onsdag, lørdag og søndag, men i forbindelse med helligdagene og sommerferierne (ca. midt i juni indtil midt i august) sejler færgen hver dag. Pladsbestilling er nødvendig. Færgen medtager ikke biler. En folder over Anholt samt færgesejlplan kan downloades (se link). Her kan man også læse om de få overnatningsmuligheder.

Man må færdes til fods overalt i Ørkenen, bortset fra Totten, samt Flakket i yngletiden. Bilkørsel og knallertkørsel i Ørkenen er ikke tilladt. Det frarådes at færdes i de centrale og østlige dele af Ørkenen i fuglenes yngletid, hvor måger og terner har deres ynglekolonier. Man kan færdes på stranden i stedet for. Fra de yderste klitter har man en udmærket udsigt over mågekolonierne. Fra observationshuset, som ligger lige ved Anholt Fyr, kan man med kikkert se på sælerne på Totten.

Natravn John Larsen
Natravn. Foto: John Larsen