Sønderjylland, vest for Haderslev

En god lokalitet for skovfugle og for iagttagelse af havørn og fiskeørn
Se Google-map med udsigtspunkter, P-pladser, m.v.


Pamhule Skov og Bibækken. Foto: Joy Klein

Beskrivelse
Pamhule Skov er på ca. 300ha. Over halvdelen af skoven består af bøg, mens resten er bevokset med bl.a. eg, ask og forskellige nåletræer. Hele skoven er nu udlagt til urørt skov. I 2021 er der anlagt flere nye søer og der er sket veteraniseringer af nogle træer. Træer er direkte blevet sprængt i luften! Det ligner hærværk på skovens træer, men det har et godt formål, idet det gavner svampe og insekter i skoven. Området er et af de 15 udpegede mulige naturnationalparker. Udpegningen har mødt stor modstand, så vi ved ikke (marts 2022) om det bliver besluttet at netop dette område skal være naturnationalpark. 

Plantefloraen i skovbunden er rig og omfatter flere arter af star, inkl. den sjældne kæmpestar. En meget vandrig bæk – Bibækken – løber tværs gennem skoven og munder ud i Hindemade. Fra ”Udsigten”, der er blandt de højest beliggende punkter i skoven, er der udsigt over Hindemade og Haderslev Dam. Man har også en fin udsigt fra Dronning Margrethe IIs udsigt i Dyrehaven, der ligger i forbindelse med Pamhule Skov på den sydlige side af Haderslev Dam.

Hindemade, vest for Haderslev Dam, var oprindelig et moseområde gennemstrømmet af Tørning Å. Mosen blev afvandet i 1930erne og brugt til landbrug frem til starten af 1990erne. I 1994 blev der gennemført naturgenopretning i området. Afvandingen blev standset, Tørning Å fik sit naturligt løb igen, og et nyt vådområde blev etableret. Nu er et areal på ca. 45ha under vand og der er etableret 5 øer til fugle midt i den ny sø.

Nordvest for Hindemade findes Christiansdal Vandkraftanlæg med en opstemmet sø og endnu længere mod nordvest Tørning Mølle med mølledam. 

Fugle
Ynglefugle
Pamhule Skov er udlagt som et EF-fuglebeskyttelsesområde for skovfugle. I skoven yngler bl.a. hvepsevåge, musvåge, duehøg, spurvehøg, grønspætte, stor flagspætte, sortspætte og ravn. Isfugl er en karakterfugl i området. Mange isfugle omkom i februar 2021 under den kolde periode. I starten af 2022 er den heldigvis set igen i den vestlige del af Hindemade.

I Haderslev Dam er der en stor koloni af hættemåger på en ø i nærheden af sygehuset. Her yngler der også normalt 20-25 par fjordterner. Sorthovedet måge, der er set på øen hvert år i yngletiden siden 2008, er nu konstateret ynglende. I 2021 blev 7 voksne fugle set samtidig.

Bjergvipstjert kan ses ved Christiansdal og ved Tørning Mølle, og her er der også mulighed for at se isfugl - ligeledes ved kanalen der løber langs stien mellem Tørning og Christiansdal. 

Havørn yngler længere østpå ved Haderslev Fjord men fuglene ses tit over Hindemade eller Haderslev Dam. Rød glente har ynglet i området og ses tit ved Hindemade.

Træk- og rastefugle
Knarænder ses hele året rundt ved Hindemade. Fiskeørn gæster området i april og september og af og til bliver fuglene sommeren over.

Om vinteren ser man vandstær ved Bibækken, ved Christiansdal og ved Tørning Mølle. På Hindemade sø raster tit sangsvane, grågås, gravand, gråand, taffeland, troldand og stor skallesluger.

Adgang
Man drejer væk fra motorvejen E45 ved udkørsel 68 vest for Haderslev og i rundkørselen kører man mod Hammelev, hvorefter man følger skiltene mod Christiansdal. Undervejs møder man et skilt til Hindemade. Man drejer ind på denne grusvej og efter ca. 1km kommer man til søen, hvor der er en P-plads. En 3km lang sti fører rundt om Hindemade med gode udsigter ud over søen. I det sydvestligste hjørne er der et fugletårn. Fra P-pladsen kan man også følge den røde rute vestpå for at komme til Christiansdal og videre (under motorvejen) til Tørning Mølle (ca. 2½km).

Pamhule Skov ligger syd for Hindemade og der findes flere parkeringsmuligheder. Man kan f.eks. parkere ved Nørskovgård ved enden af Nørskovgårdsvej (drej vestpå fra Haderslevvej nord for Marstrup). Her er der en naturlegeplads, grillplads og toiletter. Herfra kan man gå ca. 500m til Dronning Margrethe IIs udsigt og derefter følge den gule rute til Port 4 i Dyrehavehegnet for at komme ind i Pamhule Skov.

Det anbefales at bruge kortet i folderen udgivet af Naturstyrelsen, som kan fås i turistbureauer eller kan downloades fra nettet (se link til højre). 


Isfugl. Foto: Helge Sørensen