Sønderjylland, vest for Haderslev

En god lokalitet for skovfugle og for iagttagelse af havørn og fiskeørn
Se Google-map med udsigtspunkter, P-pladser, m.v.


Pamhule Skov og Bibækken. Foto: Joy Klein

Beskrivelse
Pamhule skov er på 300 ha. Over halvdelen af skoven består af bøg, mens resten er bevokset med bl.a. eg, ask og forskellige nåletræer heriblandt europæisk rødgran men også oversøiske graner som f.eks. douglasgran. Hele skoven er nu udlagt til urørt skov. Der er derfor anlagt mindre nye søer ligesom der er sket vandalisering af nogle træer, der simpelthen er blevet sprængt i luften med sprængstof. Det ligner hærværk på skovens træer men det har et godt formål, idet det gavner svampe og insekter i skoven. Området var et af 15 større områder, der var udpeget som mulige naturnationalparker. På grund af stor lokal modstand fra bl.a. mountainbikeryttere, der frygtede at møde en stor stud på deres rute, blev området ikke valgt i første ombæring.

Det at skoven er udlagt til urørt skov medfører bl.a. at de oversøiske graner som douglas og sitkagran bliver fjernet indenfor en årrække. Dog vil enkelte blive topkappet og stå tilbage som mulig yngleplads for fiskeørnen, der godt kan lide at bygge rede i toppen af sådan en gran.

Plantefloraen i skovbunden er rig og omfatter flere arter af star, inkl. den sjældne kæmpestar. En meget vandrig bæk – Bibækken – løber tværs gennem skoven og munder ud i Hindemade. Fra ”Udsigten”, der er blandt de højest beliggende steder i skoven, er der udsigt over Hindemade og Haderslev Dam. Man har også en fin udsigt fra Dronning Margrethe IIs udsigt i Dyrehaven, der ligger umiddelbart øst for Pamhule Skov.

Hindemade, vest for Haderslev Dam, var oprindelig et moseområde gennemstrømmet af Tørning Å. Mosen blev afvandet i 1930erne og brugt til landbrug frem til starten af 1990erne. I 1994 blev der gennemført naturgenopretning i området. Afvandingen blev standset, Tørning Å fik sit naturlige løb igen, og et nyt vådområde blev etableret. Nu er et areal på ca. 45 ha. under vand, og der er etableret øer til fugle midt i den nye sø.

Nordvest for Hindemade findes Christiansdal Vandkraftanlæg med en opstemmet sø og endnu længere mod nordvest Tørning Mølle med mølledam.

Fugle
Ynglefugle
Pamhule Skov er udlagt som Natura 2000 område, hvilket stiller særlige krav om beskyttelse af skovfuglene. I skoven har ynglet bl.a. hvepsevåge, musvåge, duehøg, spurvehøg, grønspætte, sortspætte, stor flagspætte og ravn.

Isfugl og bjergvipstjert ses ofte ved Hindemade og Bibækken, ligesom Christiansdal og Tørning Mølle er gode steder for de to arter.

I Haderslev Dam er der en stor hættemågekoloni, ligesom der i mange år har ynglet fjordterne her og hættemågens sjældne slægtning den sorthovede måge er begyndt at yngle.

De små øer i Hindemade er ynglested for få par fjordterner, strandskade og i de senere år også klyde. Klydens unger ses fouragere på mudderbankerne foran fugleskjulet.

Havørnen yngler med et par ved Haderslev fjord ligesom et par etablerede sig i 2022 i en privat skov i området. Herfra fik de to unger på vingerne dette år. Den røde glente har ligeledes ynglet i området og ses tit over Hindemade.

Træk- og rastefugle
I Hindemade ses hele året store koncentrationer af ænder og gæs. Især grågåsen er talrig og det største antal, der er talt under en NOVANA-tælling, er 1943.

I træktiden april-maj samt i september er fiskeørnen en hyppig gæst. Især i de mindre vandhuller vest for Hindemade fanger den fisk.

Sjældne fuglearter kan også dukke op. Således er der både set kohejre og blåvinget and i Hindemade.

Adgang
Man drejer væk fra motorvejen E45 ved udkørsel 68 vest for Haderslev og i rundkørselen kører man mod Hammelev, hvorefter man følger skiltene mod Christiansdal. Undervejs møder man et skilt til Hindemade. Man drejer ind på denne grusvej og efter ca. 1km kommer man til søen, hvor der er en P-plads. En 3km lang sti fører rundt om Hindemade med gode udsigter ud over søen. I det sydvestligste hjørne er der et fugletårn. Fra P-pladsen kan man også følge den røde rute vestpå for at komme til Christiansdal og videre (under motorvejen) til Tørning Mølle (ca. 2½km).

Pamhule Skov ligger syd for Hindemade og der findes flere parkeringsmuligheder. Man kan f.eks. parkere ved Nørskovgård ved enden af Nørskovgårdsvej (drej vestpå fra Erlevvej nord for Marstrup). Her er der en naturlegeplads, grillplads og toiletter. Herfra kan man gå ca. 500m til Dronning Margrethe IIs udsigt og derefter følge den gule rute til Port 4 i Dyrehavehegnet for at komme ind i Pamhule Skov.

Det anbefales at bruge kortet i folderen udgivet af Naturstyrelsen, som kan fås i turistbureauer eller kan downloades fra nettet (se link til højre). 


Isfugl. Foto: Helge Sørensen