Ved udmundingen af Randers Fjord, Østjylland

Mange rastende ænder og vadefugle om efterår
Se Google-map med udsigtspunkter, P-pladser m.v.


Hjejler. Foto: Klaus Malling Olsen

Beskrivelse
Øst for færgestedet ved Udbyhøj udvider Randers Fjord sig i et bredt, fladvandet område. Nord for sejlrenden ligger de to større Mellempolde samt nogle mindre øer. Kyststrækningen mod nord til Mariager Fjord omfatter strandenge og fladvandsarealer med spredt ålegræs og havgræs. De fleste strandenge bliver afgræsset. Ved lavvande er der store vadeflader i fjordudløbet.

Fugle
Ynglefugle
Mellempolde og de andre, mindre øer er gode ynglelokaliteter for især vadefugle og terner, f.eks. strandskade, stor præstekrave, rødben, havterne og dværgterne. Ynglesæsonen kan dog mislykkes hvis en ræv finder vej ud til øerne. Engpiber og sanglærker yngler også på øerne og på strandengene.

Træk- og rastefugle
Området er et vigtigt rasteområde for ande- og vadefugle i forårs- og især efterårsmånederne.

Langs kysten ses gravand, pibeand, krikand, gråand, spidsand og hvinand. Lysbuget knortegås ankommer til området i september måned og en del bliver her i vintermånederne.

Vadefugle raster i stort antal på vadefladerne under deres sydgående træk fra midt i juni til langt hen i november, hvor mange strandskader, hjejler, strandhjejler, almindelige ryler, storspove og hvidklirer stadig kan stå på vaden. Andre vadefugle der ses i pæne mængder er islandsk ryle og lille kobbersneppe, og i mindre antal krumnæbbet ryle, kærløber (ses årligt både i maj og juli-august), sortklire og stenvender. På gode dage i august kan op til 20 vadefuglearter ses.

På havet kan man se store flokke af havænder som ederfugl, sortand og bjergand.

Om sommeren fisker mange terner ud for kysten, både split-, fjord- og havterne. Sortterne har vist sig regelmæssigt i området i løbet af august de sidste par år. Suler og almindelig kjove ses regelmæssigt over havet om efteråret og med held kan man se stor-, lille- og mellemkjove.
 
Der ses næsten altid rastende skarve ude i fjorden – af og til i stort antal.

Af rovfugle kan især nævnes vandrefalk, der ses regelmæssigt; fiskeørn, der gæster området i august/september; og havørn, der optræder året rundt. Der ses også spurvehøg, musvåge og tårnfalk.

Om sensommeren kan man med held se gul vipstjert, der fouragerer på strandengene. Om vinteren kan engene huse flokke af bjergirisk.

Adgang
Fra Randers tager man hovedvej 531 nordpå over Øster Tørslev og Råby og derefter østpå mod Sødring. I krydset lige før Sødring by drejer man mod højre. I den næste sving drejer man igen mod højre og følger vejen gennem sommerhuskvarteret og længere ud langs ved kysten indtil man til sidst kommer til en P-plads. Herfra er der en god udsigt over Mellempoldene og det lavvandede område. Ved at fortsætte til fods langs kysten kommer man hen til strandengene, hvorfra man kan overskue en større strækning af det lavvandede havområde.

Til afveksling kan man gå en tur i Sødringholm Skov, der ligger nord for Sødring by. Her yngler bl.a. natravn, sortspætte, hedelærke og skovsanger.

Andre observationssteder er:
Den tidligere skydebane nord for Sødringholm Skov, for enden af vejen Under Bakken. Her er en P-plads med udsigt over engene.
Havnen ved Udbyhøj, hvorfra der er fin udsigt til Mellempoldene.
Demstrup Vase, der kan overskues fra landevejen Udbyhøjvej før man kommer til Udbyhøj vestfra. Her er der store flokke af sangsvaner og gæs om vinteren. 


Havterne. Foto: Albert Steen-Hansen