Sydvestjylland, syd for Ribe

En nyetableret sø i marsken, med forskellige ynglefugle og til tider spændende gæster. Udsigt til gæs og vadefugle på forlandet.
Se Google-map med P-plads m.v. 

 
Gammel Hviding Engsø. Foto: Joy Klein

Beskrivelse
Gammel Hviding Engsø, der også kaldes Gl. Hviding Klæggrav, ligger syd for Ribe og lige øst for Rejsby-diget ved Vadehavet. Søen blev etableret i 2007 under ledelse af Skov- og Naturstyrelsen (nu: Naturstyrelsen), der nu ejer arealet. Det drejer sig om et område på 28 ha, hvor der er gravet klæg til forstærkning af diget. Området er indrettet som en fuglevenlig lokalitet, med en bugtet kystlinie og tre mindre øer. Selve vandfladen er på 16 ha, mens de øvrige arealer er lavtliggende græsarealer. Vest for diget ligger det flade forland og Vadehavet.

Fugle
Ynglefugle
Der er et mindre antal ynglende strandskade, vibe, rødben samt nogle få par af lille præstekrave. Derudover er der nogle få par toppet lappedykker, knopsvane, gråand og blishøne. Rørdrum høres pauke i rørskoven, hvor man også kan iagttage sivsanger og sydlig blåhals. De tidligere kolonier af måger, terner og klyder på de små øer er desværre forsvundet pga. tilgroning og - formodentlig - mårhund.

Træk- og rastefugle
Allerede i februar ses større flokke rastende gravænder ude på forlandet. Til foråret ankommer bramgæs og mørkbugede knortegæs. Vadefugle som hjejle, storspove og hvidklire dukker op på forårstrækket. På markerne ses brushane og gul vipstjert. På søen ser man pibeand, knarand, krikand, spidsand, atlingand, skeand og troldand. Skarv raster og fouragerer og af og til ses isfugl. Traner ses ofte på forlandet ud for Engsøen samt på markerne øst for. Søen kan tiltrække spændende gæster: såvel skestork, dværgmåge, sortterne og hvidvinget terne er set her. Sølvhejre ses året rundt, og silkehejre ses af og til - også om vinteren.

Havørn og vandrefalk ses jævnligt. Dværgfalk kan iagttages på træk, og om sommeren fouragerer hedehøg af og til over området. Rørhøg yngler i nærheden og ses ofte fouragere i sommerhalvåret.

Om efteråret ankommer gæssene igen, og om vinteren ser man flokke af bjerglærker og lapværlinger på græsarealerne, mens lille og store skallesluger samt lille lappedykker holder til på søen. Mosehornugle ses af og til raste og fouragere på områderne omkring søen.

Andre dyr
Odder ses jævnligt i søen (1-2 gange om måneden).

Adgang
Man kan komme til Gammel Hviding Engsø fra rute 11 (Ribevej) mellem Ribe og Skærbæk. Ca. halvvejs mellem Hviding og Rejsby kører man vestpå ad Høgsbrovej og Gl. Hvidingvej til Gammel Hviding by. Herfra følger man Gl. Hvidingvej mod vest. Lidt efter Hviding Nr. Rampe drejer vejen skarp til venstre og hedder nu Hviding Sdr. Rampe. Efter et sving til højre kommer man til diget, hvor man kan parkere. Man kan enten følge vejen sydpå indenfor diget til fods eller fortsætte i bilen. Fra vejen har man et godt overblik over digesøen, men ved at gå op på diget bliver udsigten endnu bedre, og herfra kan man også se forlandet og en del af Vadehavet. 


Sydlig blåhals. Foto: Helge Sørensen