Himmerland i Nordjylland

Mange rastende vandfugle på søen. Et rigt fugleliv i skoven.
Se Google-map med P-plads m.v.

 
Madum Sø. Foto: Niels Fabæk

Beskrivelse
Madum Sø, den største af Himmerlands få søer, ligger i østranden af Rold Skov. Den er på 204 ha og er kun 7,5m dyb på det dybeste sted. Den er opstået som et dødishul efter den sidste istid. Søen er usædvanlig klar og næringsfattig og er en såkaldt lobeliesø, da planten tvepibet lobelie, der stiller specielle krav til vandkvaliteten, trives her. Dog er der de senere år tegn på en stigende forurening med næringsstoffer, formodentlig pga. kvælstofforurening fra landbruget samt ret intensiv rekreativ brug om sommeren, da området er meget populært til badning, ridning og ekskursioner. Fiskeri og sejlads er dog ikke tilladt.

Søen befandt sig tidligere i et hedeområde, men arealerne er blevet plantet til og søen er omkranset af skov af bl.a. bøg, fyr, el og birk. Der er bræmmer med tagrør rundt om søen.

Fugle
Ynglefugle
Der er meget få ynglefugle ved søen, bortset fra enkelte toppet lappedykker og knopsvane. Visse år yngler isfugl også ved et tilløb til søen.

Træk- og rastefugle
Søen er en vigtig rasteplads om efteråret og om vinteren for især troldand, der ses i flokke af nogle tusind, samt i mindre grad for taffeland, hvinand og gråand. Om vinteren ser man stor og lille skallesluger. Store flokke af måger benytter søen til overnatning og især stormmåge er talrig, sommetider med flere tusinde fugle.

Med held kan man se en isfugl ved bredden. Om sommeren benytter enkelte mudderklirer søbredden til at fouragere ligesom en del hvinænder som regel oversomrer. Der er opsat et antal hvinandekasser på søens østside.

I træktiden gæstes søen af fiskeørn, der fouragerer på søens bestand af gedde og aborre. Sølvhejre og havørn er tilfældige gæster, der er begyndt at dukke op ved søen om vinteren.

I skoven omkring søen træffes alle de almindeligste småfugle med tilknytning til skov foruden hvepsevåge, musvåge, duehøg, huldue, natugle, grønspætte, sortspætte og ravn.

Adgang
Fra rute 519, der fører gennem Rold Skov og forbinder Skørping i nord med Hadsund i syd, kan man lidt nord for Astrup dreje nordpå på en mindre vej mod Hellum. Undervejs kommer man tæt på østbredden af Madum Sø. Her er en stor P-plads med fin udsigt over søen. Herfra kan man slå ind på den markerede sti der går rundt om søen. Man kan også gå hen til Langmosen – en stor gammel højmose i skoven mod øst.


Troldand. Foto: Albert Steen-Hansen