Jylland, nord for Århus

Et nyetableret vådområde med mange rastende ænder og svaner, med chance for en sjældenhed
Se Google-map med fugletårn, P-pladser m.v. 

 
Egå Engsø - udsigt fra fugletårnet. Foto: Joy Klein

Beskrivelse
Egå Engsø blev fornylig skabt som et Vandmiljøplan II-projekt. Indtil 1950’erne, da området blev afvandet, havde Egådalen været et lavt og sumpet område med enge og moser, der blev brugt til afgræsning, høslet og tørveskær. Efter afvandingen blev området intensivt dyrket landbrugsjord, men i 2006 gik man i gang med genskabelse af et naturområde der består af selve søen på ca. 100 ha omgivet af 60 ha mere eller mindre våde enge, der bliver afgræsset. I søen er der etableret to fugleøer.

Fugle
Etableringen af Egå Engsø har vist sig at være et af de mest succesrige naturprojekter i Østjylland. Mange arter af fugle har indfundet sig (til dato er der blevet observeret 237 arter), heriblandt nogle sjældenheder. Mange af rastefuglene optræder i store flokke.

Ynglefugle
Søen huser en hættemågekoloni på mere end 1000 par fordelt på de to øer. Sorthovedet måge er også begyndt at yngle her. Sorthalset lappedykker gør yngleforsøg med meget varierende held. Knopsvane, grågås og troldand yngler i et pænt antal. Enkelte taffelænder og flere par knarænder yngler ligeledes. Af vadefugle kan nævnes dobbeltbekkasin, stor og lille præstekrave, strandskade og klyde. I rørskoven yngler rørsanger, kærsanger og rørspurv.

Træk- og rastefugle
Knopsvane, grågås, gråand, troldand og blishøne ses her hele året rundt. Andre gæster der er særlig talrige om vinteren er sangsvane, pibeand, krikand og taffeland. Knarand ses hele året rundt, flest forår og efterår. Nogle enkelte sædgæs og mørkbuget knortegæs er blevet registreret. Blisgås og bramgås er gennem de sidste år blevet set regelmæssigt.

Om foråret dukker vadefugle op på træk. De ses i mindre mængder men til gengæld observeres der mange forskellige arter, f.eks. islandsk ryle, dværgryle, temmincksryle, krumnæbbet ryle, almindelig ryle, brushane, sortklire, rødben, hvidklire, svaleklire, tinksmed og mudderklire. Viber samler sig i større flokke både forår og efterår. Om efterår kan flokke på nogle hundrede hjejler ses på engene. Dobbelt bekkasin benytter området hele året rundt.

Af rovfugle ses musvåge og tårnfalk regelmæssigt, mens rød glente og rørhøg bliver observeret om sommeren. Vandrefalk er en regelmæssig men fåtallig gæst. Den største rovfugleattraktion må dog siges at være havørn, der yngler i nærheden og ses regelmæssigt ved søen hele året rundt.

I rørskoven og i buskadsen rundt om søen findes de almindelige danske sangfugle. Engene tiltrækker agerhøne og gul vipstjert, samt flokke af rastende stær om sensommeren.

Egå Engsø er kendt for at kunne byde på nogle sjældne fugle med jævne mellemrum. Bl.a. er der set nordisk lappedykker, sølvhejre, hvidøjet and, plettet mudderklire, odinshane, dværgmåge, hvidvinget terne, rødstrubet piber og bjergpiber. I 2012 blev der set blåvinget and. I 2016 blev der observeret jagtfalk.

Adgang
Fra Århus kan man køre nordpå ad Grenaavejen (nr. 15) og dreje til venstre mod Lystrup ad Lystrupvej umiddelbart efter jernbaneoverskæringen. Når man kommer til en rundkørsel kan man enten køre lige ud og parkere på P-pladsen på Lystrupvej lige syd for motorvejen (ca. 400 m efter rundkørslen), eller køre til venstre og holde på P-pladsen i den sydlige ende af søen på Viengevej (ca. 200 m efter rundkørslen).

Det er muligt at gå eller cykle hele vejen rundt om søen (5,2 km). Undervejs er der bænke, informationsskilte og kortborde. Aarhus Kommune har udgivet en turapp: OpdagAarhus til mobiltelefoner. Appen giver en god turoversigt og indeholder flere kulturistoriske og naturmæssige informationer. Vælg "Rundt om Egå Engsø". På sydsiden af søen findes et fugletårn, ca. 200m fra en aktivitetsplads. Fra tårnet er der godt udsyn over det meste af området, især over vestenden af søen og den vestligste af de to store fugleøer. 


Dværgryle. Foto: Albert Steen-Hansen