Sydvestjylland, nord for Varde

En genetableret sø og naturområde der tiltrækker store flokke af svaner, gæs, ænder og vadefugle samt en del spændende småfugle
Se Google-map med fugletårne, udsigtspunkter, P-pladser, m.v. 

Filsoe Karin Gustausen

Filsø. Foto: Karin Gustausen

Beskrivelse
Filsø er et 2308ha stort naturområde ved Jyllands vestkyst mellem Ringkøbing Fjord og Vadehavet. I stenalderen var Filsø en stor fjord eller bugt ved Vesterhavet, indtil kysten blev lukket ved oddedannelse og sandflugt. Søen blev fersk og vandstanden steg. Søen nåede et areal på ca. 3000ha og var dengang Danmarks næststørste sø efter Arresø. Men den var fladbundet og indbød derfor til afvanding, da landvindingstankerne vandt frem i 1800-tallet. Udtørringen af Filsø begyndte i 1852, da vandstanden blev sænket med ca. 3m. Størstedelen af søbunden blev herefter til enge, der blev brugt til høslæt. I 1941-51 blev Filsø endeligt afvandet og søbunden kunne dyrkes intensivt. I 1990 blev der etableret en svinefarm på Langodde. Men jorden satte sig og jordbrug blev urentabelt.

I 2010 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond, der påbegyndte et naturgenopretningsprojekt. Digerne og landbrugsbygningerne blev fjernet og pumpestationerne standset. Vandet kom tilbage i 2012 og genskabte to lavvandede søer: Søndersø og Mellemsø på tilsammen 900 ha og adskilt af Dæmningsvejen. Filsø er dermed Danmarks største genskabte sø. Den nye Filsø blev 2-3m dyb i Søndersø syd for Dæmningsvejen og 1-2m i Mellemsø. Den er blevet Danmarks mest artsrige sø for vandplanter med hele 52 arter. I søen er der anlagt 14 småøer og holme til fuglene. Søen er omgivet af enge, moser og rørskov. Markerne på Petersholm og på søens østside er bevaret til fouragering for gæs og kronvildt.

Fugle
Filsø ligger på trækruten for flere hundrede tusinde fugle og er blevet et vigtigt rastested for gæs, ænder, svaner og hjejler. Der er anlagt adskillige fugleøer, som tiltrækker talrige ynglefugle.

Det anbefales at læse om de seneste udviklinger i rapporter der offentliggøres på Aage V. Jensen Naturfonds hjemmeside om Filsø, hvor man også kan læse de sidste artikler om søen (se link til højre) – klik på ”Rapporter fra området” på højre side for alle rapporterne.

Ynglefugle
Nogle få par lille lappedykker og toppet lappedykker yngler her. Knopsvane, grågås, pibeand, krikand, gråand, knarand, skeand og troldand er ynglefugle. Rørdrum høres i rørskoven. Af ynglende vadefugle kan nævnes lille præstekrave, vibe, dobbeltbekkasin og rødben. Flere hættemågekolonier har etableret sig på holmene rundt omkring i søen, hvor der også yngler stormmåge, sølvmåge, sildemåge, svartbag og fjordterner. Her yngler også sorthovedet måge. Lige efter genetableringen af søen ynglede sandterne her men kun et enkelt år i 2013 og er nu forsvundet som ynglefugl. En skarvkoloni opstod på Aages Holm, efterfølgende yngler nu op mod 1000 par på Storeholm og Under Holmbanken. Rørskoven huser typiske rørskovsarter som vandrikse, sivsanger, kærsanger, rørsanger og skægmejse. Af de mange småfuglsarter der yngler i området kan især nævnes sydlig blåhals (ca. 25 par), bynkefugl, sortstrubet bynkefugl, fyrremejse og rørspurv. Flere par rødrygget tornskade holder til i området. Trane er repræsenteret med 2-3 ynglepar og ses hele året. Isfugl er en anden yngleart der ses året rundt.

Endelig må man ikke glemme havørneparret, som indfandt sig i området hurtigt efter søens etablering og nu yngler hvert år.

Træk- og rastefugle
Flokke af bl.a. gulnæbbede svaner, bramgæs, grågæs, blisgæs, hjejler og mange andefugle raster i søen og på engene i længere perioder. Området var tidligere vigtigt for den bestand af kortnæbbede gæs, der yngler på Svalbard og som rastede på kornmarkerne. Da markerne nu er forsvundet ses fuglen derfor nu kun sporadisk og i mindre flokke.

Udover de mere almindelige rovfugle som spurvehøg, musvåge og tårnfalk, kan man se fiskeørn i træktiden, rørhøg i sommermånederne og blå kærhøg om vinteren. Vandrefalk ses regelmæssigt og stort set året rundt.

Området tiltrækker også sjældenheder. I 2014 blev tyndnæbbet måge fundet her for første gang i Danmark. Sidenhen er flere sjældne arter dukket op, bl.a. pirol, drosselrørsanger, kohejre, odinshane og rovterne.

Andre dyr
Området huser en stor bestand af krondyr. Fra Petersholmtårnet er ofte udsigt til store flokke. Adskillige par odder yngler her og ses hyppigt fra fugletårnene. Desuden findes ræv, grævling, mink og mårhund. De to sidstnævnte bekæmpes.

Adgang
Filsø ligger øst for en mindre vej der forbinder rute 465 i nord (vejen til Henne Strand) og rute 431 i syd (hovedvejen mellem Oksbøl og Blåvand). Vejen hedder Kærgårdvej på den sydlige strækning og Porsmosevej på den nordlige strækning. Der er adgang til Filsø fra vejene vest og nord for området.

På Aage V. Jensen Naturfonds hjemmeside (se link til højre) og ved besøgscentret bl.a. findes der kort med oversigt over stier og fugletårne i området. For at se på fugle kan følgende muligheder anbefales:

1. Når man kører nordpå ad Kærgårdvej, kommer man til en P-plads ved Kærgård Plantage. Her er både informationsbygning, toilet og grillplads. Fra P-pladsen går der en sti til Petersholm, hvor der er et større fugletårn. Både stien og tårnet er egnede til kørestole. Herfra er der en god udsigt over Petersholm og Søndersø.

2. Hovedadgangsvejen til Filsø: Filsø Ellipsen, Kærgårdvej 14B, 6854 Henne. Der er opført et helt nyt besøgscenter, der er velegnet til folk med handicap, med en større P-plads, en cirkulær udsigtsbro (Filsø-Ellipsen) ud over søen, toiletter og borde/bænke. Desuden er der etableret en skolestue på stedet.

3. Fra Filsø-Ellipsen fører Dæmningsvejen tværs over søen. Den er 3km lang. Man må gå eller cykle på vejen. Herfra har man udsigt over både Søndersø og Mellemsø. Fra Dæmningsvejen er der adgang til Langoddetårnet med udsigt over Mellemsø.

4. Ligeledes fra Filsø-Ellipsen kan man følge en sti mod nord til Storeholmtårnet med udsigt til Gåseholm og Storeholm.

5. Endnu længere nordpå ligger en mindre P-plads ved Tejnebjerg på Porsmosevej. Herfra kan man gå ad en sti sydpå til Storeholmtårnet og evt. videre herfra til besøgscentret. Ligeledes fra P-pladsen kan man nå et stiforløb langs Henne Mølleå til Kirkebyvadtårnet, med udsigt over Mellemsø. Man kan fortsætte længere hen ad stien østpå for at komme til det sydvestlige hjørne af Fidde Sø, hvor der er et lille udsigtstårn.

6. Ved Henne Kirke på Strandvejen, hvor man kan parkere bilen, går en markvej mod syd (indgang overfor skellet mellem kirken og kroen). Her må man gå eller cykle. Efter godt 1½km når man Kirkebyvadtårnet.

7. På søens østside findes der en lille P-plads, der ligger på Filsøvej. Adressen er Filsøvej 30, 6854 Henne. Herfra kan man gå videre til Dæmningsvejen og Langoddetårnet.

Hvis man bare vil nyde udsigt over søerne kan man parkere på P-pladsen på Kløvbakken (Strandvejen, rute 465) hvor der også findes toilet og picnicbænke. Koordinater: 55.7250994,8.2631267. Man kan også benytte den høje klit Tegnebjerg på Porsmosevej.

Der er mulighed for udlejning af værelser på Filsøgård eller øst for Filsø på Hjulsagervej. Se links til højre.

Skaegmejse Karin Gustausen 
Skægmejse. Foto: Karin Gustausen