Sønderjylland, syd for Tinglev

Ynglende trane, rørhøg, fyrremejse og blåhals
Se Google-map med P-pladser m.v. 


Tinglev Mose

Beskrivelse
Tinglev Mose blev indtil 1950’erne anvendt til tørvegravning, men i 1967 blev mosen afvandet med henblik på at landbruget kunne anvende randområderne til dyrkning. Efter afvandingen skete der en meget kraftig tilgroning, især i mosens sydlige del. I 2003 gennemførtes et naturgenopretningsprojekt, idet vandstanden blev hævet med det formål at birkekrattet skulle forsvinde igen. I den nordlige og østlige del af mosen findes der mere åbne partier med rørskov.

Fugle
Ynglefugle
Tinglev Mose er yngleplads for mange forskellige fuglearter tilknyttet rørskov og mose, selv om de ikke optræder i store mængder. Ved søen yngler lille lappedykker, knopsvane, grågås, gråand og blishøne. De fleste år yngler et par traner samt et par rørhøg. Vandrikse er ligeledes ynglefugl, og dobbeltbekkasin optræder i et pænt antal. Rørskoven tiltrækker også ynglende sivsanger, rørsanger og rørspurv. Der er set pungmejse enkelte gange men det er uvist om den yngler her. I krattet og de åbne områder findes der nattergal, blåhals, bynkefugl, græshoppesanger, kærsanger, løvsanger, fyrremejse og rødrygget tornskade. I det sydlige område yngler der stortstrubet bynkefugl regelmæssigt.

Træk- og rastefugle
Både sort- og gråkrage ses fouragere i området hele året. Isfugl ses jævnligt ved kanalerne. I træktiden ses rastende vibe i området. Både forår og efterår kan man iagttage store flokke af stære der går til overnatning i rørskoven; især om efteråret kan flokkene være meget store – over 100.000 fugle er blevet registreret på en gang.

Om vinteren ses regelmæssigt rastende grågås og fouragerende musvåge, blå kærhøg og tårnfalk. Vandstær kan tit iagttages ved spundsværket ved udløbet af mosen og af og til overvintrer stor tornskade.

Adgang
I Tinglev by, der ligger sydvest for Åbenrå på rute 42, er der skiltet til mosen. Her er der en P-plads og adgang til en mærket sti der fører gennem en del af området. Gennem de mest sumpede strækninger er den anlagt som en plankebro. I skrivende stund er plankebroen visse steder desværre i en dårlig forfatning med løse og rådne planker.

Man kan også komme til mosen sydfra ved at følge skiltningen fra Bjerndrup eller Bajstrup. På denne side er der ligeledes en P-plads og adgang til stien. Her er der anlagt et højt tårn med flot udsigt over mosen.


Rørdrum. Foto: Gerner Majlandt