Nordjylland, Vesthimmerland, øst for Ranum

Et genoprettet vådområde med mange rastende ænder
Se Google-map med udsigtspunkter, P-pladser m.v.  


Vilsted Sø - udsigt fra fugletårn. Foto: Joy Klein 

Beskrivelse
Vilsted Sø er et genoprettet vådområde, som består af en sø på ca. 450 ha omgivet af ca. 480 ha våde og tørre enge. Søen er den største ferskvandssø i Nordjylland.

I stenalderen var området en del af en fjordarm, der strakte sig ind i Himmerland fra Limfjorden. Under den efterfølgende landhævning var Vilsted Sø én af de to søer, der blev tilbage. I 1800-tallet blev søen delvis tørlagt, og i 1914 var der kun 15 ha vandflade tilbage. Søen blev endelig tørlagt i 1956. Lidt over 40 år senere blev det besluttet at vådområdet skulle genetableres som led i Vandmiljøplan II, og den 26. august 2006 blev søen indviet. Selve søen og de omgivende enge er blevet købt af Aage V Jensens Fonde, mens resten af arealet (ca. 70 ha) er privatejet.

Det forventes at omkring 2/3 af søen med tiden vil blive dækket med rørskov, mens resten vil være åben vandflade med en maximal dybde på 1,75m. Omkring søen ligger enge, der delvis afgræsses, samt pile- og ellekrat, væld og kær. Ud for halvøen Holmen er der anlagt nogle få fugleøer.             

Fugle
Ynglefugle
Såvel toppet, gråstrubet og sorthalset lappedykker yngler i området. Andre ynglefugle er knopsvane, grågås, gråand, knarand og skeand. Klyde, rødben, dobbeltbekkasin, gul vipstjert og enkelte vandrikse yngler på strandengene, og der er en stor hættemågekoloni (ca. 700-900 par) på en af de anlagte øer. Rørdrum høres hvert forår og yngler formodentlig i rørskoven. Sivsanger, rørsanger, kærsanger, gærdesanger og ikke mindst tornsanger synger ved søens bredder forår og sommer. To mindre skove, Hedegård Plantage og Lundgård Skov, ligger ned til søen, så skovens sangere bidrager også til en forårstur rundt søen. Om aftenen/natten kan man opleve natugle og skovhornugle.          

Træk- og rastefugle
Vådområdet tiltrækker store flokke af ænder i forårs- og efterårsmånederne, især pibeand, krikand, gråand, spidsand, skeand, taffeland, troldand og hvinand. Om efteråret ses blishøne i stort antal. Om vinteren og i det tidlige forår fouragerer et stort antal sangsvane, kortnæbbet gås, grågås, og bramgås sammen med blisgås og canadagås. Fiskehejre ses i området hele året rundt.

Store flokke af hjejle og vibe raster på forårs- og efterårstræk sammen med småflokke af  brushane, mudderklire, tinksmed og enkelte hvidklire.

Musvåge og tårnfalk ses jævnligt hele året rundt. Vandrefalk og havørn dukker op en gang imellem. Om sommeren ses rørhøg over rørskoven. 

Engene giver fourageringsmuligheder for flokke af stær både forår og efterår. Om sensommeren og om efteråret benytter svaler rørskoven til overnatning og store flokke er blevet observeret.

Af lidt mere sjældne fugle set i området kan nævnes sølvhejre, skestork, hvidvinget terne, isfugl og skægmejse. Fiskeørn er også blevet set.         

Adgang
Man kan komme til Vilsted Sø fra Ranum, der ligger på hovedvej 533 syd for Løgstør, eller fra Vilsted by, der ligger øst for Ranum og vest for hovedvej 29 mellem Hobro og Fjerritslev. Der er flere P-pladser ved søen der kan nås fra asfaltvejen der fører rundt om området. Det anbefales at bruge Naturstyrelsens folder om Vilsted Sø (se link til højre) der har et detaljeret kort med angivelse af P-pladser, gang- og cykelstier samt andre faciliteter. Cykel- og gangstien hele vejen rundt om søen er på 20 km. I 2014 blev en 220m lang træbro etableret henover Holmen midt i søen. Gangbroen er forbundet med stisystemer i begge ende og man kan derfor nu lave rundture til fods på 12,5km (den nordlige tur) eller på 13,5km (den sydlige tur). Der er et handicapvenligt fugletårn på Holmen med udsigt til fugleøerne.

På Ranum Søhus finder man en udstilling om Vilsted Sø. Vitskøl Kloster, som er et besøg værd, ligger ved den vestlige ende af søen.

 


Pibeænder. Foto: Helge Sørensen