Nordjylland, Vesthimmerland, syd for Ranum

Et genoprettet vådområde med ynglende og rastende ænder, gæs, vadefugle, havørn m.m.
Se Google-map med udsigtspunkter, P-pladser m.v.  


Vilsted Sø - udsigt fra fugletårn. Foto: Joy Klein 

Beskrivelse
Vilsted Sø er et genoprettet vådområde, som består af en sø på ca. 450 ha omgivet af ca. 480 ha våde og tørre enge. Søen er den største ferskvandssø i Nordjylland.

I stenalderen var området en del af en fjordarm, der strakte sig ind i Himmerland fra Limfjorden. Under den efterfølgende landhævning forblev Vilsted Sø og Sønder Sø tilbage. I 1800-tallet blev søerne delvis tørlagt, og i 1914 var der kun 15 ha vandflade tilbage. Søen blev endelig tørlagt i 1956. Lidt over 40 år senere blev det besluttet at vådområdet skulle genetableres som led i Vandmiljøplan II, og den 26. august 2006 blev Vilsted Sø retableret, således at de tidligere to søer blev samlet til en stor sø. Selve søen og de omgivende enge er blevet købt af Aage V Jensens Fonde, mens resten af arealet (ca. 70 ha) er privatejet.

Det forventes at omkring 2/3 af søen med tiden vil blive dækket med rørskov, mens resten vil være åben vandflade med en maximal dybde på 1,75m. Omkring søen ligger enge, der delvis afgræsses, samt pile- og ellekrat, væld og kær. Ud for halvøen Holmen er der anlagt nogle få fugleøer.
    

Fugle
Ynglefugle
Toppet lappedykker, knopsvane, grågås, gråand, knarand, krikand og skeand yngler ved søen. Rødben, dobbeltbekkasin, gøg og gul vipstjert yngler på strandengene, og hættemågekolonier ligger spredt rundt om søen, hvor det tidligere var en stor koloni.

Vandrikse kan høres året rundt, og rørskovene er ynglested for rørhøg, blåhals, skægmejse, sivsanger, rørsanger og rørspurv. Et isfuglepar har ynglet stabilt i en årrække og suppleres med flere par om vinteren. Nattergal, kærsanger, gærdesanger og ikke mindst tornsanger synger i pilekrattene rundt om søen forår og sommer. Fiskehejre ses i området året rundt. To mindre skove, Hedegård Plantage og Lundgård Skov, ligger ned til søen, så skovens sangere bidrager også til en forårstur rundt om søen. Om aftenen/natten kan man opleve natugle og skovhornugle. Et havørnepar har ynglet ved søen siden 2019. Reden er placeret, så man fra fugletårnet kan følge ørnenes kurtisering, redebygning, ungefodring mv. Flere af ungerne er GPS-mærkede og kan følges på GPS-ørn.

Træk- og rastefugle
Vådområdet tiltrækker store flokke af ænder i forårs- og efterårsmånederne, især pibeand, krikand, gråand, spidsand, skeand, taffeland, troldand og hvinand. Om efteråret ses blishøne i stort antal. Om vinteren og i det tidlige forår fouragerer et stort antal stor skallesluger, sangsvane, kortnæbbet gås, grågås og bramgås. Blisgæs, canadagæs og lille skallesluger ses i mindre antal.

Store flokke af almindelig ryle, hjejle og vibe raster på forårs- og efterårstræk sammen med småflokke af brushane, klyde, mudderklire, tinksmed og enkelte hvidklire.

Musvåge og tårnfalk ses hele året rundt, mens vandrefalk, blå kærhøg og fiskeørn ses i træktiden.

Engene giver fourageringsmuligheder for flokke af stær både forår og efterår. Om sensommeren og om efteråret benytter svaler rørskoven til overnatning og store flokke er blevet observeret.

Vilsted Sø ligger kun 20 km fra Vejlerne på den anden side af Limfjorden, så søen gæstes jævnligt herfra af f.eks. sølvhejre, trane, skestork og hvidvinget terne.    

Adgang
Man kan komme til Vilsted Sø fra Ranum, der ligger på hovedvej 533 syd for Løgstør, eller fra Vilsted by, der ligger øst for Ranum og vest for hovedvej 29 mellem Hobro og Fjerritslev. Der er flere P-pladser ved søen der kan nås fra asfaltvejen der fører rundt om området. Det anbefales at bruge Naturstyrelsens folder om Vilsted Sø (se link til højre) der har et detaljeret kort med angivelse af P-pladser, gang- og cykelstier samt andre faciliteter. Cykel- og gangstien hele vejen rundt om søen er på 20 km. I 2014 blev en 220m lang træbro etableret henover Holmen midt i søen. Gangbroen er forbundet med stisystemer i begge ende og man kan derfor nu lave rundture til fods på 12,5km (den nordlige tur) eller på 13,5km (den sydlige tur). Der er et fugletårn på Holmen med udsigt til fugleøerne. Tårnet har en rampe til kørestole.

På Ranum Søhus finder man en udstilling om Vilsted Sø. Vitskøl Kloster, som er et besøg værd, ligger ved den vestlige ende af søen.       

 


Pibeænder. Foto: Helge Sørensen