Sydlige del af Ringkøbing Fjord, Vestjylland

Meget vigtig yngle- og rasteplads for andefugle og vadefugle. Tipperne er et af Europas vigtigste fuglereservater. 
Se Google-map med udsigtspunkter, P-pladser m.v. 


Værnengene. Foto: Joy Klein

Beskrivelse
Halvøen består af tre lokaliteter: Naturreservatet Tipperne i nord, Værnengene, og Bjålum Klint i syd. Tipperne og Værnengene er et stort, fladt landskab på ca. 3000ha med enge, talrige småsøer, render og grøfter. Store områder er dækkede af rørskov. Engene plejes ved hjælp af kreaturgræsning, høslæt og ved opstemning af grøfter og loer for at holde dem våde i fuglenes yngletid. I den sydlige del af området rager Bjålum Klit op over engfladerne. Her er klitter, hede og mose med buskvegetation. Vest for Tipperhalvøen løber Nymindestrømmen.

Naturreservatet Tipperne er ejet af staten. Bjålum Klit er privatejet men blev fredet i 1974 sammen med Nymindestrømmen. Hele fjorden blev fredet i 1985.

På Værnengene foregår der en intensiv jagt i perioden september-december.

Fugle
Både i træksæsonen og ynglesæsonen er der et meget rigt fugleliv på Tipperhalvøen. Området er uhyre vigtigt for de tusindvis af trækfugle, der fouragerer her under deres træk mellem Skandinavien og Sydeuropa eller Afrika.

Ynglefugle
Mange af de andefuglearter og vadefuglearter der raster på halvøen forår og efterår yngler her også, bl.a. knarand, spidsand, atlingand, skeand, strandskade, klyde, vibe, almindelig ryle, brushane, stor kobbersneppe og rødben. Tipperne er et af de vigtigste yngleområder i Danmark for brushane og almindelig ryle (engryle). Desuden er der ynglende rørdrum, rørhøg, vandrikse, storspove og gul vipstjert.

Træk- og rastefugle
Enorme mængder af ænder raster på fjorden og engene i træktiden. De største flokke af fugle finder man i april og oktober, hvor fugletrækket er på sit højeste. De talrigste arter er pibeand, krikand, gråand, spidsand og gravand, men der ses også skeænder i søerne og et mindre antal knarænder.

Området er også en vigtig rasteplads for titusinder af vadefugle, især klyde, hjejle, vibe, almindelig ryle, dobbeltbekkasin, lille kobbersneppe, rødben og hvidklire. Desuden kan man se strandskade, stor præstekrave, strandhjejle, stor kobbersneppe, storspove, samt forskellige klirer og ryler. Af og til ses der sjældnere arter. Tipperhalvøen er kendt for de mange brushøns der ankommer her fra marts måned og ind i maj, når de udfører deres parringsdans på dansepladser på engene. De fleste brushøns er trækgæster, men flere bliver på engene for at yngle.

Især Værnengenes strandenge huser bramgås i stort antal i det tidlige forår og sidst på året. Grågås optræder i mindre antal.

Rovfugle der ses i området er bl.a. havørn, musvåge, dværgfalk og vandrefalk. Hele vinterhalvåret fouragerer blå kærhøg over rørskovene.

Om vinteren ses mange gæs, svaner og rovfugle. I perioden november-april ses også jævnligt mosehornugler, især i området øst for Store Mjøl.

Adgang
Fra rute 181, ca. 4-5km nordvest for Nørre Nebel og lige før Nymindegab, går der en mindre vej mod nord (skiltet Tipperne). Herfra er der ca. 5-6km til Naturreservatet Tipperne. På det nedenstående kort er der forslag til hvor man kan holde for at se på fugle.  

1. Værnsande kan ses fra to P-pladser på vejen. Fra denne vej kan man også komme til Bjålum Klit, der er velegnet til en travetur. Ved at parkere ved Sydladen (den første P-plads man kommer til) og gå ca. 50m nordpå kommer man til en sti der fører hele vejen rundt om Bjålum Klit (ca. 6km).

2. I Nordladen er der indrettet et fugletårn. Her findes også en naturudstilling og toiletter (hvoraf ét er beregnet til kørestole). Her er åbent døgnet rundt. Ved P-pladsen findes et bord og bænke.

3. Fugletårnet ved Værnengene kan nås ved at dreje til højre dér hvor vejen møder en nord-syd-gående grusvej. For enden af grusvejen er der en gruppe fyrtræer, hvor der i 2021 blev opsat et nyt stort fugletårn. Herfra er der en fantastisk udsigt i alle retninger. 

4. Ved at dreje nordpå ad grusvejen kommer man til grænsen af Naturreservatet. P-pladsen ved hegnet her er et godt sted at standse, især september-december. I denne periode er der enorme fugleflokke inde i reservatet pga jagttrykket udenfor på Værnengene. Det er en god idé at blive siddende i bilen for ikke at forstyrre fuglene.

5. Reservatet er kun åbent for offentligheden som følger:
• 1. marts - 31. juli: Åbent onsdage og lørdage fra 09.30 til 15.30. 
• 1. august – 31. oktober: Åbent alle ugens dage fra 09.30 til 15.30. 
Adgang alene for biler. Udstigning ikke tilladt langs Tippervejen. Gående og cyklister er ikke tilladt af hensyn til fuglelivet. Det er alene tilladt af færdes til fods på græsplænen rundt om Tipperhuset, i fugletårnet og ad det markerede stiforløb ud til fugleskjulet. Det er ikke tilladt at medbringe hunde på Tipperne. Tipperne skal forlades uden opfordring inden lukketid.

Det anbefales at læse Naturstyrelsens hjemmeside om Tipperne for flere oplysninger (se link til højre).

6 & 7. Man kan også parkere ved vejen vest for Nymindestrømmen. Der er to P-pladser på klitvejen mellem Nymindegab og Hvide Sande. Her ses de samme fugle som på Tipperhalvøen, men måske kan man også se lappedykkere, dykænder og skalleslugere.


Skestork i Tipperne. Foto: Axel Mortensen