Nordjylland, vest for Randers

Et stort moseområde med mange syngende småfugle om foråret.
Se Google-kort med P-plads osv.


Bjerrregrav Mose. Foto: Benny Kristensen

Beskrivelse:
Bjerregrav Mose ligger nordvest for Randers i Skals Ådal. Tidligere blev området brugt af de lokale bønder til tørvgravning, men under 2. verdenskrig og op til sidst i 1950’erne, hvor der var et stort behov for brændsel, foregik udgravningen under stordriftsforhold og mange millioner tørv blev produceret. Da tørvproduktionen standsede, var der en række mindre søer tilbage. Efterhånden voksede pilekrat frem. Området består nu af en mosaik af dyrkede arealer, græsnings- eller høslætenge, søer, og krat, som efterhånden truer med at overtage området. Skals Å gennemstrømmer mosen.


Fugle:
Ynglefugle:
Det er først og fremmest de mange sangere, der præger forårsmånederne i Bjerregrav Mose. Især i de første to uger af maj er sangkoret på sit højeste. Mosen er et af Østjyllands bedste lokaliteter for nattergale og andre sumpsangere. Der findes en ualmindelig stor bestand af nattergale. Dertil kommer mange græshoppesangere, kærsangere, rørsangere og rørspurv. En helt speciel art er pungmejsen, der bygger rede i pilebuskene. 2-3 par blev registreret i 2022. En anden interessante fugl er sydlig blåhals - en art, der virkelig er indvandret massivt nordpå i Danmark de sidste år. I 2022 kunne der høres mindst 7 syngende fugle i mosen. Flere par af vandrikse yngler. Rørskovene er hjemsted for rørdrum, der høres hvert år. De mange ynglende rørsangere tiltrækker en del gøge til området. Af andre småfugle kan nævnes løvsangere, gransangere og tornsangere. Optællingstal fra 2022 siger noget om hvor talrige forekomsterne af småfuglene er: 98 kærsangere, 29 rørsangere, 148 tornsangere, 52 munk, 98 gransangere, 210 løvsangere, 81 havesangere, 24 græshoppesangere, 11 sivsangere og 63 nattergale. Dertil kommer 24 kukkende gøg. 

Mosen huser også en koloni af hættemåger samt 1-2 par fjordterne. Desuden yngler knopsvane og grågås. Vibe yngler på engene rundt om mosen. Isfugl yngler med et par. 2-3 par rørhøg yngler ligeledes i området.


Træk- og rastefugle:
Uden for ynglesæsonen er der stadig mange svaner, ænder og grågæs i området. Sangsvane, bjergpiber og stor tornskade er faste vintergæster.

Nogle af de sjældnere gæster der er registreret i mosen er vagtel (senest 2022), engsnarre (senest 2015) og savisanger (senest 2019).


Adgang:
Fra rute 16 mellem Randers og Viborg drejer man af til Øster Bjerregrav og kører nordpå ud af byen, mod Bjerregrav Stationsby. Lige før vejen danner et skarpt højresving, drejer man til venstre ind ad Mosedraget og følger vejen igennem to 90-graders sving (rundt om en gård). Ca. 100m efter den sidste sving kommer der en markvej, der fører ned i selve mosen. Man kan evt. parkere i vejkanten her, eller køre lidt videre rundt om et venstresving til en græsbelagt parkeringsplads på venstre hånd. Ved at gå ned ad markvejen kommer man til en grusvej der går sydøst-nordvest gennem området. Det anbefales at man holder sig til denne vej, hvorfra man kan se over en stor del af mosen. Området er privatejet.

N.B. Der er massivt jagttryk i området i bukkejagtperioden, hvorfor færdsel i området især i de første 14 dage af perioden i de tidlige morgentimer frarådes.


Løvsanger  i Bjerregravmose. Foto: Benny Kristensen