Sydvestjylland, i Vadehavet vest for Skærbæk

Fra Rømø kan man opleve Vadehavets kolossalt rige fugleliv på nært hold. Vaderne og marsken omkring øen er af international betydning for andefugle og vadefugle. Desuden yngler der flere sjældne og truede fuglearter på øen. 
Se Google-map med P-plads m.v. 

 
Hvidbrystet præstekrave. Foto: Helge Sørensen

Beskrivelse
Rømø er den sydligste af de danske vadehavsøer. I begyndelsen var øen kun en sandbanke, men den er efterhånden vokset op af havet – og vokser stadig først og fremmest mod vest, hvor der til stadighed aflejres sand.

Rømø byder på flere forskellige naturtyper på et meget lille område: ikke kun vader, sandstrand og marsk, men også klitter, klithede, plantager, strandenge og søer. Store dele af øen er udpeget som EF habitat- og fuglebeskyttelsesområder samt Ramsarområder, og Stormengene i syd er ejet af Fugleværnsfonden. Et projekt til pleje af klithederne under EU-Life er gennemført af Naturstyrelsen. Projektet er med til at sikre den lysåbne natur på klithederne.

Fugle
Ynglefugle
I området omkring Lakolk Sø yngler bl.a. rørdrum, rørhøg, skægmejse og vandrikse. Ved Stormengene ses ynglende gravand, strandskade, rødben og vibe, samt småfugle som gul vipstjert og engpiber. På Rømø yngler forskellige ænder, f.eks. krikand, spidsand og skeand.

Den meget sjældne hvidbrystede præstekrave har sin vigtigste yngleplads i Danmark netop på Rømø. Dværgterne og havterne yngler her - visse år med pæne bestande, andre år med kun få og små kolonier, der tilmed nemt bliver udslettet af ekstraordinære højvande. (Dette kan også gå ud over den hvidbrystede præstekrave). På strandengene yngler endnu få par engryler som det eneste sted i hele Vadehavsregionen og visse år også brushøns. Der findes også fåtallige ynglefugle som skægmejse, græshoppesanger og bynkefugl i det åbne land. Sortstrubet bynkefugl og blåhals er faste ynglefugle. I klitplantagerne yngler tårnfalk, skovhornugle, hedelærke og rødrygget tornskade. Kirkeby Plantage og Vråby Plantage er sikre steder at høre natravn i juni og juli.

Træk- og rastefugle
Fugletrækket er på sit højeste marts-maj og august-oktober. Både forår og efteråret raster hundredtusinder af især vadefugle på øens vader. Almindelig ryle danner de største flokke, men islandsk ryle, strandskade, storspove, lille spove, lille kobbersneppe, hjejle, rødben, klyde og hvidklire optræder også i stort antal. Det er ikke usædvanligt at opleve mere end 20 forskellige vadefuglearter på en enkelt dag. Af gæs kan nævnes bramgås, grågås, knortegås og kortnæbbet gås som de talrigeste. Antallet af gæs er støt stigende. Især er der mange bramgæs primært ved Juvre, men også en del blisgæs kan opleves. Pibeand, gråand, krikand, spidsand og gravand er de almindeligste andearter. Blandt rovfuglene ses der tit fjeldvåge, rørhøg, vandrefalk og dværgfalk samt nu også regelmæssigt havørn.

Langs Rømøs vestkyst kan man især om efteråret opleve store flokke af rastende dykænder (sortand, ederfugl), trækkende eller rastende måger og terner samt til tider egentlige havfugle som suler.

Fra øens sydspids kan man om efteråret iagttage mange trækkende småfugle og rovfugle. Ligeledes raster mange småfugle på sydspidsen - ved Stormengene - inden de trækker videre mod syd. Krat og buskads her er meget fine steder om efteråret for småfugle - også for specialiteter og sjældenheder.

Store flokke af grågæs overvintrer i milde vintre på Rømø sammen med et stort antal andefugle. Som noget helt nyt er antallet af rastende bramgæs øget markant. Mere end 50.000 fugle kan ses ved Rømødæmningen. Om vinteren kan man også iagttage flokke af bjerglærker, bjergirisker og snespurve.

Adgang
Man kommer ad hovedvej 11 til Skærbæk, hvorfra man kører mod vest og over dæmningen. Der er flere veje og stier på øen, men der er kun begrænset adgang til det militære område på Nordrømø. I yngletiden er der adgangsforbud til Stormengene og ved Lakolk Sø. Der er også færdselsforbud i indhegnede områder på stranden (hvor der yngler hvidbrystet præstekrave og dværgterne). Man skal også undgå at færdes på strandengene i ynglesæsonen eller på vadefladerne, hvis der er fugleflokke.

De bedste steder at se på fugle er P-pladserne ved Rømø-dæmningen - især ved højvande, når vadefuglene befinder sig tæt på dæmningen; Lakolk Sø (der er god udsigt over søen fra vejen); Stormengene (Fugleværnsfondens reservat); Vråby og Kirkeby Plantager; og ved havnen i Havneby, hvor man fra den sydlige mole kan se ud over naturreservatet Helm Odde. Men også ved Juvre på nordlige Rømø er der fine observationssteder bl.a. fra digerne. Her skal man dog være opmærksom på at store dele af Nørreland og Juvre er militært område, hvortil der er begrænset adgang. Det er muligt at komme ud på området, men kun på enkelte steder og på bestemte tidspunkter. Man må orientere sig om færdselsreglerne lokalt.

Det anbefales at bruge Naturstyrelsens folder over Rømø (se link til højre).

Det helt afgørende ved fugleiagttagelser i Vadehavet er at de bedst gennemføres omkring højvande (+/- 2 timer).

I Tvismark har Tønnisgård Naturcenter en udstilling om øens fugle og natur.

Strandskader flok SteenEJensen
Strandskader. Foto: Steen E. Jensen