Nordjylland

Enge og marker med rastende sangsvaner, gæs og vadefugle
Se Google-map.

Bolle og Try Enge med sangsvaner. Foto: Svend Erik Mikkelsen

Beskrivelse
Bolle og Try Enge er et stort område der omfatter både afgræssede eller slåede enge og flere dyrkede marker, med spredt krat og hegn. Området er privatejet. Lige nu er der opstået en trussel mod området, idet der er planer om at rejse en vindmøllepark og et solcelleanlæg i området, hvilket DOF's lokalbestyrelse har argumenteret imod. Der afventes resultater af en høringsrunde.

Fugle:
Ynglefugle:
Engene er ynglested for en del sumpsangere, f.eks. nattergal, sivsanger, kærsanger og græshoppesanger. Pungmejse er af og til fundet i yngletiden. Bynkefugl yngler her. Tidligere var engsnarre en ynglefugl, men den er ikke hørt de sidste par år. Til gengæld høres op til flere vagtler næsten hvert år.

Træk- og rastefugle:
I foråret og efteråret benyttes engene af flokke af hjejler og viber, der raster her. Når der falder meget regn og der dannes søer på markerne, især hvis det er på det tidlige forår, ses en del ænder – især pibe- og gråænder – på markerne. I de sidste år er der dukket blisgæs op i forårstrækket.

Om vinteren holder mange sangsvaner og nogle pibesvaner til i området.  På grund af de milde vintre, der er indtruffet siden 2013/14, er antallet af rastende gæs i området øget betydeligt. Canadagås er meget talrig. Gæssene fouragerer mange steder i sydøst Vendsyssel og flyver til Gerå Enge og Langerak i Limfjorden til overnatning. Det samme gælder for kortnæbbet gås, som også er blevet meget almindelig i området. Bramgås ses nu især om foråret, men også om vinteren er den blevet en almindelig gæst i Bolle og Try Enge, ligesom enkelte blisgås nu ses i vinterflokkene.

Musvåge ses regelmæssigt om vinteren. Tit raster over 10 i området. Fjeldvåge og blå kærhøg fouragerer over området af og til. Mosehornugle kan træffes om vinteren, dog ikke hvert år. Mange kragefugle fouragerer på engene, og af og til ravne. Større flokke af bomlærker holder til på arealet.

Af og til fouragerer kongeørn over området.

Adgang:

Fra E45-motorvejen mellem Aalborg og Frederikshavn kører man ud ved Lyngdrup (frakørsel 17) og kører ad Lyngdrupvej indtil den ender ved Vester Hassingvej. Lige overfor ligger grusvejen Bolle Engvej, som man følger gennem området til Øst Hassingvej. Her kan man køre lige over og fortsætte ad Bolle Engvej til Ulstedvej. Derved har man været igennem hele området. Det anbefales at parkere bilen på Bolle Engvej og gøre nogle afstikkere til fods ad nogle af sidevejene.   

 


Pibeand. Foto: Klaus Malling Olsen