Østjylland, umiddelbart nord for Horsens by

Mange vandfugle i et bynært område 
Se Google-map med P-plads m.v. 

Noerrestrand taarn 
Nørrestrand - fugletårnet. Foto: Hans Pinstrup

Beskrivelse
Nørrestrand ligger umiddelbart nord for Horsens by. Den er en tidligere arm af Horsens Fjord, men er nu en lavvandet brakvandssø der er adskilt fra fjorden ved en sluse i Stensballe Sund. Langs dens sydlige bred er der bymæssig bebyggelse og langs dens nordlige bred ligger agerland med spredt bebyggelse.

Selve søen er på ca. 120ha og er omgivet af store sammenhængende rørskove. Der findes fugtigt krat og sumpet skov, hovedsagelig langs naturstien på sydsiden. Desuden engarealer, skovlignende bevoksning, og nogle små kær. Der gennemføres naturpleje, f.eks. høst af tagrør, fældning af piletræer og afgræsning af eng, for at bevare det varierede dyre- og planteliv.

Fugle
Ynglefugle
Der findes flere ynglende vandfuglearter, f.eks. lille lappedykker, toppet lappedykker, grågås, gravand, gråand, vandrikse og blishøne.

I rørskoven yngler bl. a. rørhøg, sivsanger, rørsanger og skægmejse. I krattet yngler nattergal, kærsanger og græshoppesanger. Vibe og dobbeltbekkasin yngler fåtallig på de omkringliggende enge. Isfugl ses hele året rundt.

Der er en større rågekoloni ved vandrehjemmet på sydsiden af søen.

Træk- og rastefugle
Fiskeørn optræder regelmæssigt hvert efterår. Hele året rundt ses havørn - oftest er det parret fra nærliggende Vorsø, som er på besøg. Om sommeren ser man også flokke af svaler – digesvale, landsvale og bysvale – samt mursejler der jager over vandet.

Om efteråret er Nørrestrand rasteplads for store flokke af grågæs.

Om vinteren ses bl.a. sangsvane, knopsvane, grågås, pibeand, taffeland, troldand, hvinand, lille skallesluger og stor skallesluger.

En gang imellem kan man være heldig at se lidt sjældnere gæster, der dog kun optræder med få individer, f.eks.: sorthalset lappedykker, knarand, atlingand, vandrefalk, dværgmåge, sortterne, hvidvinget terne og savisanger. Rørdrum optræder regelmæssigt hver vinter.

Adgang
De bedste adgangsforhold findes på sydsiden af søen, hvor der er anlagt en natursti. Det er bedst at parkere for enden af Rønnevej (lille sidevej til Bakkesvinget, som er en sidevej til Langmarksvej ca. 500 m øst for Forum Horsens). Herfra kan man let komme ned til naturstien, som man følger mod øst/nordøst til fugletårnet, som er placeret umiddelbart nord for Lindskov Knude. Fra fugletårnet er der gode udsigtsforhold til specielt den østlige del af området.

Man kan også vælge at køre ad Chr. M. Østergaards vej, som er en sidevej til Sundvej. Denne ender i Georg Rasmussens Vej, som man kan følge mod øst til et fint udsigtspunkt, med udsigt over østenden. Evt. kan man køre lidt videre og parkere i bunden af Georg Rasmussens Vej. Her kan man komme over Stensballe Sund ad en lille gangbro og gå en tur langs den sydøstlige del af Nørrestrand. Der er gode parkeringsmuligheder ”overalt” langs sydsiden af Nørrestrand. 

Havoern Noerrestrand
Havørn. Foto: Hans Pinstrup