To sammenhængende naturområder ved Venø Bugt i den sydvestlige Limfjord

Yngle- og træklokalitet for svaner, gæs, ænder og vadefugle
Se google-map for P-pladser, fugletårn, udsigtspunkter, osv.

Geddal Enge KC

Geddal Enge. Foto: Keld Christensen

Beskrivelse:
Geddal Enge var oprindelig et område af lavvandet strandeng og rørskov omkranset af en naturlig vold. I slutningen af 1800-tallet byggede områdets landmænd et lavt sommerdige, hvorefter arealerne blev brugt til sommergræsning og produktion af hø. I 1958 blev det besluttet at dræne området ved at forhøje diget og afvande arealerne ved pumpning for at kunne producere korn, roer og kulturgræsser. Diget blev dog gennembrudt med jævne mellemrum og i 1992 overtog staten arealet og gendannede strandengen. Et slusesystem regulerer vandstanden og diget forhindrer oversvømmelse af området i fuglenes yngletid. Strandengen afgræsses af kreaturer for at forhindre tilgroning.

Geddal Enge opleves af mange som en miniudgave af Vejlerne i Thy. Det gælder både vådområdet og det, at Limfjorden er lige udenfor. Fuglearterne – både ynglende og trækkende – er også sammenlignelige.

Sønder Lem Vig er et ca. 1.000 ha stort vådområde med strandenge, rørskove og lavvandede vige. Området er en gammel fjordarm og er adskilt fra Venø Bugt med en dæmning, der blev bygget 1876-77. Planer om at tørlægge vigen blev dog aldrig realiseret. Fjorden står i forbindelse med vigen via en ca. 200 m lang kanal. Ved udløbet i fjorden blev der i 1960 bygget et pumpehus, som sørger for at holde vandstanden i vigen uændret. Selve vigen, dvs. den frie vandflade, dækker ca. 350 ha, mens der er ca. 150 ha rørskov, særligt på den sydlige og østlige side. Nord og øst for vigen er der enge, og lidt nordligere findes nogle små løv- og nåletræsskove.

Fugle
Ynglefugle
Området er yngleplads for både andefugle, vadefugle og rørskovsfugle. Af andefugle kan nævnes knopsvane, grågås, gravand, gråand, atlingand og skeand. Desuden yngler både lille lappedykker, toppet lappedykker og blishøne. Vadefugle omfatter bl.a. strandskade, klyde, lille præstekrave, stor præstekrave, vibe, dobbeltbekkasin og rødben.

Rørskoven huser rørdrum, vandrikse og plettet rørvagtel, samt op til flere par rørhøge. I rørskoven og krattet ses og høres nattergal, sydlig blåhals, sortstrubet bynkefugl, græshoppesanger, sivsanger, kærsanger, rørsanger, gulbug og rørspurv. Skægmejse ses og høres hele året rundt.

Træk- og rastefugle
Knopsvane kan ses året rundt i Sønder Lem Vig – flest om sensommeren. Grågås optræder hele året, tit i flokke af flere hundrede, mens hvinand og krikand raster her udenfor yngletid i svingende antal. De samme arter ses i Geddal Enge, men her er der også en del gråænder, samt pibeænder der raster om vinteren.

I Geddal Enge kan man se mange forskellige arter af vadefugle, bl.a. stor præstekrave, hjejle, vibe, almindelig ryle og storspove.

Rørdrum og fiskehejre er tilstede hele året rundt.

Enkelte rovfugle optræder i området med jævne mellemrum, f.eks. havørn, musvåge, tårnfalk og vandrefalk. Om sommeren ses rørhøg og om vinteren blå kærhøg. Fiskeørn fouragerer her en gang imellem på efterårstræk.

Om efteråret kan man være heldig at opleve stære som ”sort sol” – dog kun i mængder af et par tusinde. Men lokalt virker det overvældende, og trækker mange nysgerrige til.

Om vinteren ses mindre flokke af sangsvane og blisgås, samt stor skallesluger, lille skallesluger og bjergand. Om vinteren kan man også være heldig at se mosehornugle. 2-3 fugle holder ofte til på engene syd for Sønder Lem Vig eller på strandengene vest for Hostrupvej tæt på kanalen. Isfugl ses af og til ved kanalen ved pumpehuset.

Af mindre almindelige arter kan nævnes skestork, der om sommeren en gang imellem ses i små flokke. Enkelte sølvhejrer dukker op udenfor ynglesæsonen.

Adgang
Man kan parkere flere steder i området, og flere udsigtspunkter og fugletårn findes (se google-kort).
1. P-pladsen ved Geddal Enge kan nås fra rute 189 mellem Holstebro og Balling. Flere veje fører vestpå til området. Man kan f.eks. dreje til venstre mod Ejsing et par km nord for Vinderup. Geddalvej fører hen til Geddal Enge og P-pladsen. Her er opstillet en fugletavle samt borde og bænke. Lige ud for P-pladsen er kun 15 m hen til det første god udkigspunkt. Fra P-pladsen er der i 2023 anlagt en ny ca. 20 m lang sti, der fører ud til bord og bænke med rigtig fin udsigt over engene. Stien er etableret med hård grusbelægning, som gør den meget handicapvenlig.
2. Et nyopført fugletårn ved Geddal Enge kan nås ved at følge en græssti til højre fra P-pladsen.
3. Udsigt fra den gamle stenalderklint, hvor man fra en nybygget platform har et godt overblik over engenes sydvestlige del. Nås ved at følge en sti til venstre fra P-pladsen. Stien er dog smal og ikke for dårligt gående.
4. Udsigt fra diget langs Hostrupvej. Herfra kan man overskue den yderste nordøstlige del af engene, som ikke kan ses fra fugletårnet.
5. P-plads ved Hostrupvej/Ejsing Stiernes rød rute. Herfra kan man gå over vejen og op på diget – og måske se mosehornuglen. Man kan også følge en sti, der leder hen til et fugletårn (Ejsingtårnet) opført i 2012. Tårnet er højt og overdækket og er indrettet med borde og bænke. Her kan man måske få blåhalsen at se.
6. P-plads ved pumpehuset på Hostrupvej med adgang til Sønder Lem Vig. Herfra kan man overskue vandfladerne, især hvis man går langs kanalen til selve vigen.
7. Nyopført (2019) fugletårn i østenden af Sønder Lem Vig med udsigt over rørskoven og den østlige halvdel af vigen. Et godt sted om foråret, når fugletrækket er begyndt og ynglefuglene starter deres aktiviteter. Man kan f.eks. se skægmejse, rørhøg og, hvis man er heldig, også atlingand. Rørdrummen høres ofte i forårstiden. Efter en stille sommerperiode dukker vintergæsterne op. Tårnet nås fra Sønderlemvej, der løber parallelt med den nordlige side af Sønder Lem Vig. Fra Sønderlemvej drejer man sydpå ind på en vej skiltet ”Vigen” til Bustrup Plantage, hvor man kan stille bilen og gå ad skovvejen til fugletårnet for enden af vejen.
8. Gammelt fugletårn på sydsiden af Sønder Lem Vig - et godt sted at se den blå kærhøg gå til ro. Tårnet nås fra Vester Egebjergvej, der løber syd for Sønder Lem Vig. Man kan parkere ved siden af vejen ved gården der ligger ca. 1 km nord for Egebjerg by. Herfra er der ca. 1 km ud til tårnet.

Fra pumpehuset ved Sønder Lem Vig er der ca. 15 km til Spøttrup Borg, som er Danmarks bedst bevarede borg fra middelalderen og nu indrettet som museum. Vest for borgen ligger Spøttrup Sø, hvor der også er en del fugleliv.

Mosehornugle flyv KC

Mosehornugle. Foto: Keld Christensen