Limfjorden, ud for den sydvestlige del af Mors

Rasteplads af international betydning for lysbuget knortegås og af national betydning for hjejle.
Se Google-map med fugleskjul, P-pladser m.v.  


Fugleskjulet ved Agerø med reservatet i baggrunden

Beskrivelse
Det meste af Agerø består af dyrket landbrugsjord, men langs øens kyster findes en lang række gode strandenge. Omkring øen er der sandøer og holme med sandvader og lavvandede områder. Det omkringliggende fjordområde er for det meste lavvandet. Fugleværnsfonden ejer et 26 ha stort reservat i den nordvestlige del af øen der består af strandenge samt Holmene og Stenklipperne. Strandengene græsses af kvæg for at forhindre tilgroning.

Fugle
Agerø er et besøg værd hele året. I april-maj og igen i september-november træffes ofte større forekomster af hjejler. I særlig grad er de smukke lysbugede knortegæs værd at betragte.  Samtidig er der gode muligheder for at se mange forskellige vadefugle, ænder og nu ofte også skestorke. 

Senere på året ses varierende forekomster af vadefugle, gæs og andefugle. Både efterår og vinter kan man se gæs og ænder i fjorden omkring øen og på markerne. 

Ynglefugle
Ynglefuglene har haft det svært i nogle år på grund af massive forekomst af ræv.  Tidligere store ynglekolonier af bl.a. klyder, havterne og stormmåger er næsten forsvundet.  Rødbenene har dog haft held til at skjule ynglen i de mere frodige engområder. Viben er stort set forsvundet og alle arter træffes i meget decimerede forekomster i forhold til tidligere. Til gengæld er ederfuglen blevet en ny ynglefugl, bl.a. på Stenklipperne, og nogle år kan der ses pæne forekomster af ællinger i fladvandet mellem Stenklipperne og fastlandet. Gul Vipstjert yngler normalt med nogle få par på engene. 

Træk- og rastefugle
Agerø er mest kendt for den sjældne lysbugede knortegås der som regel overvintrer her fra november til maj. Denne gåserace hører til blandt verdens mindste gåsebestande og er p.t. på omkring 7000 individer. Tallet er vist nok øget en del på grund af en meget god ynglesæson i 2020. Antallet af lysbugede knortegæs i Agerø-området varierer end del fra år til år. De tidligere store forekomster på op til ca. 5.000 fugle er ikke set de senere år,  men op til et par tusinde fugle (dog 3080 ex den 13/5 2020) kan på heldige dage træffes hen mod slutningen af maj, hvor de trækker væk fra området og flyver mod nord til Svalbard, hvor de yngler. En lille del af gæssene trækker til Nordøstgrønland.

Udover knortegæssene findes der mange andre rastende fugle om foråret, bl.a. større forekomster af hjejler. Herudover ses grågås, bramgås og kortnæbbet gås samt forskellige ænder, strandskade, stor præstekrave, vibe, almindelig ryle, storspove og rødben. Skestorke fouragerer i de lavvandede områder. 

Fra slutningen af juli og langt hen på efteråret ses varierende forekomster af vade- og andefugle, herunder gæs, ikke mindst grågås som undertiden overnatter omkring Stenklipperne, ind imellem op til et par tusinde fugle i august/september. Senere på efteråret undertiden mange overnattende bramgæs og kortnæbbede gæs. Vadefuglene er bredt repræsenteret. Hjejleflokke dukker op i efterårsmånederne.

I fjorden omkring øen ses efterår og vinteren igennem ofte ganske fine forekomster af bl.a. hvinand og toppet skallesluger.

Kigger man godt efter kan man være heldig at finde alk og lomvie, ofte i sommermånederne. 

På markerne især mod nord ved Nees Vig og omkring Kringsholmen på Sydmors træffes ofte store forekomster af bramgås, kortnæbbet gås og de senere år også ofte pænt islæt af blisgås. De træffes fra oktober til maj, afhængig af vinterens beskaffenhed.

I vintertiden er området ofte besøgt af bjergirisk, bjerglærke, snespurv, og en sjælden gang lapværling mv.  Hyppige gæster på engene er endvidere vandrefalk, dværgfalk samt havørn.

Fiskehejre ses i området det meste af året.

Adgang
På rute 545 mellem Nykøbing Mors og Karby/Nees Sund drejer man fra i Vr. Hvidbjerg mod Agerø. Man kører over en 500m lang dæmning for at komme ud på øen. Øst for Fugleværnsfondens reservat er der en P-plads ved vejen. Herfra kan man gå ned til fugleskjulet på reservatet med udsigt over engen. Udenfor skjulet findes der picnicbord. Man kan også parkere lige før dæmningen og se ud over strandengene ved Ager Vejle, der er en lille bugt nordøst for dæmningen. Her ses fouragerende ænder, gæs og vadefugle om foråret.

Lysbuget knortegås. Foto: Albert Steen-Hansen