Horsens Fjord, Østjylland

Ynglende og rastende vadefugle
Se Google-map med P-plads m.v. 

 
Vibe. Foto: Helge Sørensen

Beskrivelse
Alrø er en ø i Horsens fjord forbundet til fjordens nordside ved en dæmning. Det meste af øen er landbrugsjord, men syd for Alhale – den østlige halvø - er et område (Pollerne) med sandflader, der kommer frem ved lavvande, og som er oversået med små øer og store sten.

Fugle
Ynglefugle
Strandskade, stor præstekrave, vibe og rødben er typiske ynglefugle. Engpiber og gul vipstjert kan ses på strandengene og knopsvane, ederfugl, toppet skallesluger, hættemåge, stormmåge og havterne yngler på de små øer. Selv om fjordterne og splitterne ikke længere yngler på Alrø kan de ses i området i sommermånederne sammen med deres unger. Skarver fra kolonien på Vorsø, der ligger nordvest for Alrø, er så godt som altid at finde i området, ikke mindst på Pollerne. Fiskehejrer yngler også på Vorsø og fouragerer i området.

Træk- og rastefugle
Om foråret og om efteråret dukker hjejle, vibe, almindelig ryle og lille kobbersneppe op i større antal. Andre gæster omfatter stor præstekrave, strandhjejle og islandsk ryle, og med held kan man se dværgryle og krumnæbbet ryle. Man kan se vadefugle på Pollerne på sydsiden af Alhale-halvøen. Det er ikke ualmindeligt at se dobbeltbekkasin, sortklire, tinksmed og mudderklire her. Storspove ses efterhånden næsten hele året rundt, nogle gange i flokke over 300.

Foruden vadefugle er der mulighed for at se toppet lappedykker, pibeand, krikand, gråand og spidsand. Grågås er meget talrig, særligt i sensommerperioden. Af og til raster knortegås i området. Bramgås ses i stort tal i vinterhalvåret på øen. Man kan også være heldig at se kortnæbbet gås og af og til blisgås.

Havørneparret på Vorsø ses tit fouragere omkring Alrø. Om vinteren er vandrefalken en hyppig gæst, og i træktiden ses rørhøgen passere forbi.

Om vinteren genlyder luften ofte af sangsvanernes kald, når de flyver over øen, og på markerne er der af og til store flokke af sangsvaner. Knopsvaner og gråænder raster på fjorden. Dykænder som ederfugl og hvinand kan iagttages længere ud i fjorden, og sommetider flyver små flokke af bjergirisk og snespurv langs kysten og over engene.

Adgang
Fra Odder, syd for Århus, kører man på rute 451 mod syd. Umiddelbart efter Ørting er der en mindre vej der fører sydpå til Alrø.

Der er ingen adgang til de privatejede arealer på øen og desværre har man fjernet et fugletårn, der stod her i mange år. Det betyder at man skal se på fuglene fra de offentlige veje. Den bedste udsigt over Pollerne fås lige efter at vejen er svinget til højre umiddelbart efter dæmningen. Man kan også køre hele vejen ud til P-pladsen på den sydligste spids af øen, eller man kan tage én af de små veje der går nordpå eller sydpå, hvorfra man kan se ud over andre dele af fjorden. 

Gul vipstjert. Foto: Helge Sørensen