Østjylland, lige vest for Aarhus

Søerne og de omkringliggende områder med enge, rørskov og krat er vigtige som ynglested for vandfugle og som rastelokalitet for mange trækkende fugle om foråret og efteråret. Mange fugle overvintrer i og omkring søen.
Se Google-map med  fugletårne, P-pladser, m.v. 

 
Brabrand Sø. Foto: Anders Horsten

Beskrivelse
De to søer, Brabrand Sø og Årslev Engsø, ligger i en tunneldal fra istiden, og er forbundet med hinanden af Aarhus Å. Årslev Engsø, der tidligere var drænet, blev genetableret i 2003 som et Vandmiljøplan II-projekt ved at lede vand fra Aarhus Å og Lyngbygårds Å ind over engene i området. Selve søen dækker nu et areal på 100ha (max. dybde 2m). Den er omkranset af enge og af rørskov, der forventes at brede sig i løbet af årene. Brabrand Sø (153ha – max. dybde 2,7m) er omkranset af rørskov og våde enge. Om sommeren er dele af søen dækket af åkander og småøer af søkogleaks. Flere af engene afgræsses i sommerhalvåret af kreaturer og heste.

Brabrand Sø er fredet, men der er nogen jagt på de privatejede arealer i nærheden af søerne, og der er en del lystfiskeri langs åerne der løber ind i søerne.

Fugle
Ynglefugle
Fuglelivet i Brabrand Sø er typisk for en lavvandet, næringsrig sø. Karakteristiske fugle er toppede lappedykker, grågås, troldand, taffeland og fiskehejre. Sorthalset lappedykker yngler her med max. 5 par. Gennem de sidste år er rørdrum regelmæssigt hørt paukende fra flere områder, såvel fra Brabrand Sø samt Årslev Engsø gennem forårsmånederne. Rørhøgen yngler regelmæssigt med ca. 2 par, og hist og her kan man finde ynglende skægmejse. Blåhals yngler med flere par ved Årslev Engsø. Isfugl ses tit i ynglesæsonen.

Lige efter genetableringen var Årslev Engsø yngleplads for mange gråstrubede og sorthalsede lappedykkere, men de er nu erstattet af toppede lappedykkere. De seneste år er faunaen ved søen stabiliseret og der yngler bl.a. grågås, gravand, knarand, skeand, atlingand, rødben, lille præstekrave og vibe.

Træk- og rastefugle
Under træktiden er der mange fuglearter der bruger området som rasteplads. Så godt som alle svømmeænder kan ses, både forår og efterår. Engene tiltrækker mange vadefugle som mudderklire, svaleklire, hvidklire, sortklire, vibe, dobbeltbekkasin, enkeltbekkasin og brushane. Især de mange tinksmede og temmincksryler vækker opsigt. Grågæs fouragerer på engene om efteråret, der også besøges af stillits og stær, sidstnævnte ofte i store flokke. Mange knopsvaner dukker op om efteråret og overvintrer på søerne sammen med flokke af stor skallesluger. Sangsvanen ankommer også sidst på efteråret og er fast vintergæst.

Mange småfugle raster i området i træktiden, f.eks. rørsanger, kærsanger, sivsanger, græshoppesanger, tornirisk, jernspurv, gul vipstjert, rødrygget tornskade, grønsisken og rørspurv. De kan ses i rørskovene og krattet og i de mindre skove i området.

Årslev Engsø tiltrækker i øvrigt flere sjældne arter, der viser sig regelmæssigt, f.eks. fiskeørn, havørn, vandrefalk, dværgmåge, sorthovedet måge, sortterne, rovterne, plettet rørvagtel, kærløber, odinshane, bjergpiber og drosselrørsanger. Der er enkelte gange set silkehejre, sølvhejre, engsnarre, tredækker og hvidvinget terne. Nogle meget sjældne arter har også vist sig, f.eks. i de senere år amerikansk krikand (2012), brun tornskade (2012), hvidøjet and (2013), damklire (2022) og rødrygget svale (2022). 

Adgang
Hele området er et populært udflugtssted for beboerne i Aarhus og er nemt tilgængeligt, med stier rundt om begge søer (10km rundt om Brabrand Sø og 8km rundt om Årslev Engsø). Stisystemet (Brabrandstien), der fører rundt om begge søerne, begynder faktisk i Aarhus (ved Carl Blochs Gade). Der er flere udsigtstårne med god udsigt over området. Både i fugletårne og med passende mellemrum langs stien rundt om søerne er der opsat skilte med kortoversigt og informationer om naturen. Aarhus Kommune har udgivet en tur-app: OpdagAarhus til mobiltelefoner. Appen giver en god turoversigt og indeholder flere kulturhistoriske og naturmæssige informationer. Vælg "Rundt om Brabrand sø" eller "Rundt om Årslev Engsø" i appen.

Der er flere P-pladser i nærheden af søerne, hvorfra der er adgang til stierne rundt om søerne, f.eks.:

1. Ved Søskovvej mellem de to søer. Denne P-plads er et godt udgangspunkt for en gå- eller cykeltur på stierne rundt om enten Brabrand Sø eller Årslev Engsø.

2. Ved Sølyst på Louisevej nord for Brabrand Sø. Herfra går en sti ned til et fugletårn med udsigt over søen.

3. Ved spejderhuset ved Bispevej i Stavtrup Søholm, syd for Brabrand Sø, hvorfra man kan komme ud til et fugletårn.

4. Ved sydsiden af Storskovvej, syd for Årslev Engsø, vest for Constantinsborg. Herfra kommer man ned til stien på sydsiden af Årslev Engsø hvor der er to fugletårne.

5. Ved Skibbyvej nord for Årslev Engsø er der to P-pladser - én tæt på Skibby og en anden længere nordpå. På nordsiden af Årslev Engsø er der ligeledes et fugletårn.

Med bybus kan man komme fra Aarhus centrum til Brabrand Sø. Linie 11 til "Stavtrup Søholm" har endestation ved en lille skov på sydsiden af søen, hvor der er sti til fugletårnet.


Fiskehejre. Foto: Albert Steen-Hansen