Sydvestjylland, i Vadehavet ude for kysten syd for Esbjerg

Fanø har med sin beliggenhed i Vadehavet en række vigtige rastepladser for vandfugle. Desuden trækker en hel del landfugle over øen. Af ynglefugle kan fremhæves rørdrum og natravn.
Se Google-map 

 
Snespurve over Fanø. Foto: Kim Fischer

Beskrivelse
Fanø er den nordligste af de tre danske beboede vadehavsøer. Her finder man flere forskellige naturtyper, nemlig strand, klitter, strandeng, hede og klitplantager. Ved Sønderho på øens sydspids ligger tre sandbanker Keldsand, Peter Meyers Sand og Langejord, hvor ti tusindvis af vadefugle raster ved højvande. Langs østkysten og i den nordlige del af øen findes strandengsområder og ved vestkysten dominerer de store strand- og klitpartier. På turen langs landevejen fra nord til syd ledes man gennem øens vidtstrakte heder og klitplantagen midt på øen.

Øen har 3300 indbyggere og 22000 overnatningspladser. Landsbyen Sønderho blev i 2013 kåret til Danmarks smukkeste og øen er kendt for sine velbevarede kulturmiljøer, spændende gastronomi og dejlige badestrand. 

Fugle
Ynglefugle
Fanø har en stor bestand af storspover, samt de almindeligste vadefugle som vibe, rødben, strandskade og dobbeltbekkasin. En lille bestand af den sjældne hvidbrystede præstekrave yngler på Grønningen på den nordlige del af øen. Havterne og dværgterne yngler i dag primært på de afsidesliggende sandbanker syd for Fanø.  

Lille lappedykker og gråstrubet lappedykker yngler i søerne syd for Rindby og i klitlavningerne. I rørskovene findes der mange rørdrum, men også rørhøg og skægmejser. Rørdrum ses ofte flyvende i maj-juni over rørskovene. Klitområderne huser hulduer, der bygger rede i bunkere og kaninhuller. I klitplantagen findes der en stor bestand af natravn.

Træk- og rastefugle
Under trækperioderne raster store flokke af vandfugle ved Fanø. Landets største flokke af strandskade, strandhjejle, stor præstekrave, sandløber, islandsk ryle og storspove fouragerer i det lave vand ved kysterne. Fanøs sydspids ved Hønen er et godt sted at iagttage trækkende småfugle og rovfugle om efteråret. Især trækket af drosler, pibere og finker er stort. Dage med over 100.000 ses regelmæssigt og landets største flokke af ringdrosler trækker ud her.

Om vinteren ses op til 1000 snespurve på stranden. I forbindelse med blæsevejr fra vest skyller tonsvis af muslinger i land til glæde for 10.000'er af måger. Ofte ses kaspisk måge og middelhavssølvmåge i flokkene.

Adgang
Fanøfærgen afgår regelmæssigt fra Esbjerg Havn til Nordby på Fanø (3 gange i timen i sommermånederne) med en sejltid på 10-15 minutter. Det er muligt at medbringe cykel eller bil. Der er adgang til det meste af øen undtagen på de sydøstlige højsander Keld Sand og Trinden, hvor der er adgangsforbud. Motorkørsel er forbudt på flere skovveje og mindre veje. De mest trafikerede veje har cykelstier og man kan leje cykler i Nordby, Rindby og Sønderho.

Ved Albuebugten ligger Sønderho Gamle Fuglekøje, som er åbent altid. Her er et fugletårn med udsigt over Vadehavet og en udstilling om fuglekøjer. Ved stranden ligger Sønderho Strandsø med et skjul og en udstilling om søens og strandens fugleliv.


Rørdrum. Foto: Kim Fischer