Sydvestjylland, i Vadehavet ude for kysten syd for Esbjerg

Fanø har med sin beliggenhed i Vadehavet en række vigtige rastepladser for vandfugle. Desuden trækker en hel del landfugle over øen. Af ynglefugle kan fremhæves rørdrum og natravn.
Se Google-map 

 
Snespurve over Fanø. Foto: Kim Fischer

Beskrivelse
Fanø er den nordligste af de tre danske beboede vadehavsøer. Her finder man flere forskellige naturtyper, nemlig strand, klitter, strandeng, hede og klitplantager. Ved Sønderho på øens sydspids ligger tre sandbanker - Keldsand, Peter Meyers Sand og Langejord - hvor ti tusindvis af vadefugle raster ved højvande. Langs østkysten og i den nordlige del af øen findes strandengsområder og ved vestkysten dominerer de store strand- og klitpartier. På turen langs landevejen fra nord til syd ledes man gennem øens vidtstrakte heder og klitplantagen midt på øen.

Øen har 3300 indbyggere og 22000 overnatningspladser. Landsbyen Sønderho blev i 2013 kåret til Danmarks smukkeste og øen er kendt for sine velbevarede kulturmiljøer, spændende gastronomi og dejlige badestrand. 

Fugle
Ynglefugle
Fanø har en stor bestand af storspover, samt de almindeligste vadefugle som vibe, rødben, strandskade og dobbeltbekkasin. Danmarks største bestand af den sjældne hvidbrystede præstekrave (over 40 par) yngler på Grønningen på den nordlige del af øen. Bestanden er i en gunstig udvikling takket være opsætning af rævesikre hegn, der har en synlig effekt på ræveprædationen. Havterne og dværgterne yngler i dag primært på de afsidesliggende sandbanker syd for Fanø.  

Lille lappedykker og gråstrubet lappedykker yngler i søerne syd for Rindby og i klitlavningerne. I rørskovene findes der mange rørdrum, men også rørhøg og skægmejser. Rørdrum ses ofte flyvende i maj-juni over rørskovene. Klitområderne huser hulduer, der bygger rede i bunkere og kaninhuller. I Fanø Klitplantage findes der en stor bestand af natravn, der med 40 par giver en flot tæthed i den lille plantage.

Træk- og rastefugle
De store attraktioner på Fanø er antallet af havørne, efterårstrækket af især arterne bjergvipstjert og ringdrossel, samt de store flokke af snespurve på især Fanø Vesterstrand.

Antallet af rastende havørne er steget de sidste år. De tiltrækkes af de stigende  mængder af bramgæs, foruden Fanøs sælpopulation. Året igennem ses 10-20 individer, der kan observeres fra Fanø Vesterstrand. Fanø Klitplantage bruges til overnatning, med et rekordtal på 33 havørne i januar 2021.

Fanø er den største trækfuglelokalitet i Nationalpark Vadehavet. Efterårstrækket tæller normalt over 1 million fugle, med bogfinker, kvækerfinker, vindrosler og sangdrosler som de dominerende arter. Danmarks største forekomster af ringdrosler (over 500 på en god dag) samt bjergvipstjert (over 50 på en god dag) trækker forbi. Desuden ses mange steppehøge. Fanøs sydspids ved Hønen er et godt sted at iagttage de trækkende småfugle og rovfugle om efteråret. Der er desuden et meget stort træk af ænder, gæs og vadefugle over havet.

Under trækperioderne raster store flokke af vandfugle ved Fanø. Landets største flokke af strandskade, strandhjejle, stor præstekrave, sandløber, islandsk ryle og storspove fouragerer i det lave vand ved kysterne. 

Om vinteren ses flokke af over 1000 snespurve på stranden, hvor vandrefalk, dværgfalk og spurvehøg godt kan gør et indhug i flokken. Også bjerglærker ses på stranden om vinteren. I forbindelse med blæsevejr fra vest skyller tonsvis af muslinger i land til glæde for 10.000'er af måger. Ofte ses kaspisk måge og middelhavssølvmåge i flokkene.

Adgang
Fanøfærgen afgår regelmæssigt fra Esbjerg Havn til Nordby på Fanø (3 gange i timen i sommermånederne) med en sejltid på 10-15 minutter. Det er muligt at medbringe cykel eller bil. Der er adgang til det meste af øen undtagen på de sydøstlige højsander Keld Sand og Trinden, hvor der er adgangsforbud. Motorkørsel er forbudt på flere skovveje og mindre veje. De mest trafikerede veje har cykelstier og man kan leje cykler i Nordby, Rindby og Sønderho.

Ved Albuebugten ligger Sønderho Gamle Fuglekøje, som er åbent altid. Her er et fugletårn med udsigt over Vadehavet og en udstilling om fuglekøjer. Ved stranden ligger Sønderho Strandsø med et skjul og en udstilling om søens og strandens fugleliv.

Fanø Fuglestation, der blev etableret i 2017 og har adressen Toftevej 3D, har en facebookside, der kan anbefales (se link til højre). Der gennemføres standardiserede trækobservationer fra 11. august til 28. november samt ringmærkning. Fuglestationen gennemfører månedlige ture samt spontane "pop-up"-ture.


Rørdrum. Foto: Kim Fischer