Himmerland i Nordjylland

Et stort område med skov, søer, vandløb, kilder, moser og hede og et tilsvarende varieret fugleliv.
Se Google-kort med udsigtspunkter, P-pladser, m.v.


Gransanger. Foto: Helge Sørensen

Beskrivelse
Rold Skov er Danmarks største skovkompleks på 8000 ha. 75% af skoven er privatejet, hvor Lindeborg Gods, Nørlund Gods og Willestrup Gods tegner sig for hovedparten, og staten ejer de resterende 25%. Den strækker sig fra Gl. Skørping i nord til Arden i syd, og fra Torstedlund Skov i vest til Siem Skov i øst. Området er et højtliggende morænelandskab dannet under sidste istid. De højeste bakker er op til 111 m over havet. Landskabet præges også af mange dødishuller, der senere er fyldt med vand. Intet sted i Danmark findes så mange og så store kilder som i Rold Skov, f.eks. Store Blåkilde med den smukke blå farve, Lille Blåkilde, der er den vandrigeste, og Ravnkilde i Gravlev Ådal. Desuden findes mange større og mindre moser spredt rundt i området.

Skoven består hovedsagelig af nåletræer, især rødgran, men der findes også flere gamle bøgebevoksninger spredt rundt i skoven, bl.a. i Bjergeskov, Troldeskov og Urskoven. Mange af de gamle bøgetræer har en særpræget og kroget vækstform. Naturstyrelsen har i 2018 udlagt to områder med urørt skov, fortrinsvis ældre bøgeskov, dels i den nordlige Bjergeskov ned mod Lindenborg Å, dels i Fællesskov/Mørkeskov, i alt ca. 297 ha. Sortspætten yngler i begge områder.

Mod vest skærer Lindenborg Ådal sig dybt ned i det omgivende terræn. Den udspringer lige syd for skoven og får mange tilløb fra kilder. Den løber gennem den smalle Lindenborg Ådal og senere – længere mod nord - gennem den bredere Gravlev Ådal. Her findes den genoprettede Gravlev Sø. I den nordlige del af området ligger det populære udflugtssted Rebild Bakker med lyngklædte dalsider.

På kanten af Lindenborg Ådal, nord for Rold Skov, finder man den gamle egeskov Skindbjerglund. Her findes mange gamle og døde træer og skoven græsses med kreaturer for at holde den lysåben. I sammenhæng med Skindbjerglund finder man Rise Skov, som Naturstyrelsen købte i 2019. For at udvikle et varieret og lysåbent græsningslandskab har man udsat vilde heste i hele skoven. 

Madum Sø er en del af Rold Skov, men er omhandlet i et særskilt afsnit.

Fugle
I Rold Skov finder man både en række almindelige og mindre almindelige skovfugle, ligesom der er en del fugle tilknyttet vådområderne og de åbne områder.

Af de mere usædvanlige skovfuglearter kan nævnes hulrugende arter som huldue, grønspætte og sortspætte. Blandt spurvefuglene findes desuden arter som rødstjert, misteldrossel, skovsanger, broget fluesnapper (nu sjælden i skoven), topmejse, spætmejse, træløber, rødrygget tornskade, ravn, lille korsnæb og kernebider. Hedelærke findes i de tørre lysninger, ofte hvor der kort forinden er foretaget renafdrifter. I 2019 blev natravn fundet flere steder i skoven, nemlig i de private dele af skoven, hvor der var gennemført store renafdrifter.

Indenfor de senere år er rødtoppet fuglekonge indvandret til skoven, hvor den har bredt sig og nu kan høres i mange af de tætte nålebevoksninger. Også vendehals er konstateret ynglende i skoven i de senere år, hvor den er knyttet til områder med gamle træer ud til tørre, lysåbne arealer med mange myrer.

Der er en god og stabil bestand af ynglende rovfugle: hvepsevåge, duehøg, spurvehøg og musvåge. Som noget nyt er rød glente fundet ynglende i kanten af skoven i de seneste par år. Andre ynglende skovfugle er skovsneppe, natugle og skovhornugle. Trane er flere gange registreret i yngletiden i flere af skovens moser.

Skindbjerglund huser bl.a. sortspætte, grønspætte og korttået træløber, som ellers er sjældne i området.

I ådalene, f.eks. i Gravlev Ådal og ved Store Blåkilde, kan man om sommeren træffe nattergal, bynkefugl og græshoppesanger, og om vinteren stor tornskade.

Isfugl og bjergvipstjert yngler i området og ses ved flere af vandløbene, f.eks. Lindenborg Å, Kousbækken, Ravnkilden og ved de forskellige nedlagte dambrug. Her kan vandstær optræde om vinteren.

I Gravlev Sø ses flere andearter, bl.a. gravand, pibeand, knarand, krikand, gråand, taffeland og troldand, hvoraf nogle yngler her. Lille lappedykker, gråstrubet lappedykker, knopsvane og grågås hører også til ynglefuglene. Der ses nogle få vadefuglearter ved søen i træktiden, mest vibe og dobbeltbekkasin. Om sensommeren er søen overnatningsplads for landsvale og stær. Om vinteren ses sangsvane, lille skallesluger og stor skallesluger. Vandrefalk er fast vintergæst i ådalen.

DOF's Rold Skov Gruppe har opsat omkring 120 redekasser i skoven (til perleugle, natugle, vendehals, isfugl og hvinand).

Adgang
Rold Skov ligger øst for motorvej E45 syd for Støvring og kan nås fra de mindre veje der krydser skoven, f.eks. rute 180 der fører sydpå fra Støvring, rute 519 mellem Støvring og Astrup, der går gennem Skørping, eller rute 535 der fører øst på fra motorvejen og gennem Arden. Der er mange parkeringspladser, f.eks. ved Gravlev, Rebild Bakker, Skørping, Store Økssø og Arden.

Der er adgang til alle områderne ad skov- og markvejene. Overhold Naturbeskyttelsesloven i de private skove!

Det anbefales at gøre brug af Naturstyrelsens vandretursfoldere om Rold Skov og Rebild Bakker/Gravlev Ådal (se link til højre).

Andre seværdigheder i området er Tingbæk Kalkminer og Den Jyske Skovhave. Den meget sjældne orkidéart fruesko vokser i en indhegning i Bjergeskov i den nordlige del af skoven. Den blomstrer omkring begyndelsen af juni.

Isfugl. Foto: Gerner Majlandt