Nordjylland, Vesthimmerland, syd for Halkær Bredning i Limfjorden

En nyetableret sø med mange lappedykkere, svaner og ænder
Se Google-map med udsigtspunkter, P-pladser, m.v. 


Halkær Sø. Foto: Joy Klein

Beskrivelse
Halkær Å, der har sit udspring syd for Aars og løber nordpå for at munde ud i Halkær Bredning syd for Sebbersund ved Limfjorden, havde indtil 1900 et naturligt forløb. Engene ned til åen blev afvandet med grøfter og benyttet til græsning og høslet. I begyndelsen af 1900-tallet blev Halkær-Ejdrup Pumpelag etableret og man afvandede den del af ådalen der ligger nord for Vegger. Afvandingen blev endnu mere effektiv efter at man havde anlagt en landkanal vest for området og reguleret og inddiget Halkær Å, hvorefter området blev brugt til landbrug med korn- og græsmarker. I 2005 blev pumpelaget nedlagt og man etablerede et vådområde som led i Vandmiljøplan II.

Området er på i alt 150 ha og selve Halkær Sø dækker næsten 100 ha. Søen er lavvandet og en stor del af den vil med tiden blive til rørskov, omgivet af moser og våde enge. Søen og åen er stadig adskilt af den oprindelige dige for at gøre det lettere for små havørreder at vandre ned ad åen om foråret. Kun en mindre del af vandet i åen ledes ind til søen i dens sydlige del og ud i Halkær Å igen ved afløbet ved Halkær Bro.

Arealerne er privatejede og anvendes til græsning og der drives jagt i området.

Fugle
Ynglefugle
Tre arter lappedykker yngler ved Halkær Sø: lille, toppet og gråstrubet lappedykker. Der er en større bestand af ynglende knopsvane og gråand og nogle få ynglende grågås, knarand, atlingand, taffeland og troldand. En tidligere hættemågekoloni er nu reduceret til nogle få par, mens der er en mindre koloni af fjordterne. Enkelte strandskader, klyder og viber yngler. I de omkringliggende rørskove og buske høres nattergal, græshoppesanger, sivsanger, kærsanger, rørsanger og rørspurv, og skægmejse er for nylig begyndt at yngle her. Isfugl yngler ligeledes ved søen. Siden 2017 har blåhalsen etableret sig ved søen med flere sangterritorier. Rørdrum yngler regelmæssigt. To par tårnfalke har etableret sig – et par ved den nordlige ende af søen og et par ved den sydlige ende. Desuden yngler der nu typisk 1 - 2 par rørhøge ved søen.  


Træk- og rastefugle
Det er mest svaner, ænder og blishøns der præger fuglelivet på søen. Knopsvane ses hele året rundt med lidt over 100 individer, og sangsvane ses og høres hele året rundt, da der er flere ynglepar meget tæt på søen. Blishøne er ligeledes altid at se, til tider i flokke på et par tusinde. Troldand ses hele året rundt, men de største flokke dukker op om vinteren, hvor mere end tusind fugle kan ses på søen. Om vinteren ses også flokke af hvinand og pibeand. Enkelte gravand er blevet set om foråret. Rørdrum er en fast gæst.

Rastende vadefugle er fåtallige bortset fra dobbeltbekkasin og vibe. Om foråret ses bl.a. temmincksryle, storspove, sortklire, hvidklire, svaleklire, tinksmed og mudderklire.

Musvåge og tårnfalk ses regelmæssigt og om sommeren ses rørhøg over rørskoven. Havørn samt rød glente fra lokale ynglepar raster meget regelmæssigt i området. Fiskeørn er blevet observeret enkelte gange. Ravn fouragerer langs skrænterne af ådalen.

Nogle af de mere sjældne fuglearter der er set ved Halkær Sø er nordisk lappedykker, silkehejre, sølvhejre, skestork, steppehøg, hvidvinget terne og sortstrubet bynkefugl.

Adgang
Den nordlige ende af søen ved Halkær Bro nås ved at køre ad den mindre vej der forbinder Bislev (syd for Nibe) med Skørbæk (nord for Vegger, på den vestlige side af ådalen). Hovedvej 187 forbinder Bislev med Vegger. Man kan parkere ved Halkær Bro eller køre sydpå mod Vegger til en P-plads der ligger ved den østlige side af søen, knap 1 km fra Halkær Bro. Her er der et udsigtspunkt, hvor den tidligere pumpestation var placeret. Det kan nås i kørestol fra P-pladsen. Her er informationstavle, bord-/bænkesæt og en god udsigt over søen.

Det er muligt at gå på diget mellem Halkær Bro i nord og tilløbet af Sønderup Å ca. midt i den østlige side af søen. Hvis man vil lave en rundtur kan man dreje mod øst fra udsigtspunktet, krydse Halkær Å og komme til banestien, der fører nordpå tilbage til Halkær Bro. På vejen kommer man forbi Halkær Mølle, der er restaureret og indrettet med udstilling og naturskole. I møllebygningen er en mindre udstilling om møllens historie og teknik og i 1700-tals laden bygget af kampesten findes en udstilling om projekterne i ådalen samt landbrugets historie fra 1850-1950.

Der er et udsigtstårn i den nordlige ende af søens vestside, som man kan nå fra P-pladsen på Louisendalvej, der løber på den vestlige side af søen og forbinder Halkær Bro med Vegger. P-pladsen har et bord og bænke. Der findes ingen stier i den sydlige del af området af hensyn til dyrelivet.

Ved Halkær Bro ligger Halkær Voldsted, der er blevet restaureret og har offentlig adgang. Der er WC samt en primitiv lejrplads med sheltere i nærheden. 


Toppet Lappedykker. Foto: Gerner Majlandt