Østjylland

Overvintrende lysbuget knortegås. Mange rastende ande- og vadefugle.
Se Google-map med udsigtspunkter m.v.


Lysbugede knortegæs. Foto: Albert Steen-Hansen

Beskrivelse
Den østlige del af Mariagerfjord, der er det vigtigste område for fuglelivet, er meget lavvandet med store mudder- og sandvader, samt mindre øer og holme. Der er langs fjorden en del marker, der er tidligere strandenge, men nu er inddigede og drænede.  

Fugle
Ynglefugle
På en af holmene, Treskelbakkeholm, er der en stor koloni af måger (tidligere bl.a. hættemåger, men nu kun sølvmåger og få par sildemåger). Tidligere kolonier af hav- og fjordterner, skarv samt klyder er også forsvundet. Der er stadig kolonier af knopsvaner på holmen.

Skestork har ynglet med få par fra 2011 til 2015 i området.

I de seneste par år er der på sandrevlen i Kattegat ud for Als Odde etableret større kolonier af Havterner, Dværgterner og Klyder.  

Træk- og rastefugle
Mariager Fjord har tidligere været særlig kendt for i efterårs-/vintermånederne at huse en stor del af verdensbestanden af lysbuget knortegås, der yngler på Svalbard. Mangel på ålegræs pga. forurening har dog medført et stort fald i antallet af rastende knortegæs, som i stedet har spredt sig over et større område langs den jyske østkyst og ind i Limfjorden. Nu ses sjældent over 1000 lysbugede knortegæs i Mariager Fjord. Pga. den manglende ålegræs, ses gæssene mere og mere rastende og fouragerende på marker og strandenge langs fjorden.

Andre overvintrende fugle på fjorden er bl.a. sangsvane, gravand, gråand, pibeand, hvinand og blishøne, der ses især i det store lavvandede område i Ajstrup Bugt. Desuden ses spidsand, taffeland, troldand, toppet og stor skallesluger. Sangsvaner og flere arter af gæs optræder også i større antal og ses oftest fouragere på markerne.

Om foråret og især om efteråret kan man se mange rastende vadefugle, bl.a. strandskade, hjejle, strandhjejle, vibe, almindelig ryle, storspove, rødben og hvidklire.

Rovfugle der ses regelmæssigt i området er musvåge, spurvehøg, og om vinteren blå kærhøg. Vandrefalk ses regelmæssigt i vinterhalvåret enten jagende eller rastende på holmene. Havørn er ligeledes regelmæssigt på besøg og kan ses kredsende over fjorden eller jagende lavt over vandet. Den kan sommetider ses raste på holmene i fjorden, især om efteråret og vinteren (op til 8 havørne sås fouragerende i februar 2021).

   
Adgang
De bedste udsigtspunkter på den nordlige side af fjorden er fra Havnø, broen over Korup Å ved Lovnkær Skov, Als Odde og pumpestationen ved Måen. Fra Hadsund kører man mod Visborg, hvorfra en mindre vej fører sydpå mod Havnø. Ved at fortsætte på denne vej kommer man til en bro over Korup Å lige før Lovnkær Skov. Herfra kan man se over til Treskelbakkeholm, men det kræver teleskop for at se fuglene ordentligt. Vejen fortsætter til Helberskov, hvorfra en mindre vej går sydpå til Als Odde, hvor der er udsigt til både fjorden og havet. Man kan også følge en grusvej, der starter lidt vest for Helberskov og fører sydpå indtil den til sidst, efter et par sving, ender ved pumpestationen. Herfra kan man se de lavvandede områder ved holmene ude i fjorden.

Fra vejen mellem Havnø og Helberskov ser man fint de mange gæs og sangsvaner, som fouragerer på markerne.

Fra sydsiden af fjorden kan man lettest få udsigt over de lavvandede områder i Ajstrup Bugt, hvis man fra landsbyen Klattrup nord for Havndal kører mod nord til Vesterskovmark og her fortsætter ligeud ad en hulvej ned mod fjorden. Længere mod øst rammer man nemlig herregården Overgaards domicil, hvor ingen offentlige veje fører til fjorden.


Sangsvaner. Foto: Albert Steen-Hansen