Sønderjylland

Et rigt fugleliv om sommeren med mange ynglende mose- og nåletræsfuglearter
Se Google-map med P-pladser osv.:

Kådnermose i Frøslev Plantage

Beskrivelse:
Frøslev Mose ligger vest for Padborg op til den dansk-tyske grænse. Den fortsætter tværs over grænsen i Jardelund Mose. Tilsammen dækker begge moser et areal på 275ha. Frøslev Mose indgår i et stort naturområde på ca. 500 ha der også omfatter engene rundt omkring. Mosen blev dannet på hedesletten, der opstod efter den sidste istid. Den blev brugt til tørvgravning i det 19. århundrede og op til lige efter anden verdenskrig. Herefter groede mosen til. I 1985 blev den fredet med det formål at føre mosen tilbage til det tidligere højmosepræg. I dag er vandstanden stabiliseret og området er afgræsset af skovkvæg.

I 2020 har Naturstyrelsen gravet seksten nye vandhuller/små søer i mosen for at tiltrække insekter og på sigt ynglende vandfugle. 

I tilslutning til mosen ligger Frøslev Plantage, der er Jyllands sydligste skov. Den blev oprindelig anlagt på et område præget af sandflugt. Tilplantningen fandt sted mellem 1883 og 1930’erne. Plantagen er på 1041 ha og består mest af nåletræer, men der findes bl.a. gammelt egekrat og nyere beplantninger af løvtræer. Spredt rundt i plantagen er der åbne områder med klithede, og såkaldte klimper, som er klitter med vandhuller på toppen. I de sidste års storme er ca. 1/5 af granerne faldet, med det resultat at der er mange nye lysninger. Naturstyrelsen tilplanter nu løbende lysningerne mere varieret med flere eg og bøg.

Fugle:
Området har længe været kendt som det første sted, hvor nye fuglearter under spredning sydfra har optrådt i Danmark.

Ynglefugle:
Af vandfugle kan nævnes grågås, gråand, vandrikse og blishøne. Ifm. etableringen af de nye vandhuller yngler viben nu med 3-4 par - inden etableringen ynglede der 1-2 par. Storspove yngler med et par, men kun i den tyske del af mosen (Jardelund Mose). Den mest karakteristiske vadefugleart er dobbeltbekkasinen, der yngler med 15-20 par. Tranen er begyndt at yngle de senere år, nu regelmæssigt med 1-2 par. Formodentlig pga. de højere temperaturer, ses de nu året rundt.

De mest talrige småfugle i området er sanglærke, engpiber, bynkefugl, tornsanger, gulspurv og rørspurv. Sortstrubet bynkefugl blev i 1942 for første gang fundet ynglende i Danmark i Frøslev Mose og yngler nu med 8-10 par årligt. Desuden ses hedelærke, græshoppesanger og rødrygget tornskade. Blåhals er indvandret i mosen fra vådområderne i den vestlige del af Sønderjylland og yngler nu med 8-10 par. 2-3 par fyrremejse yngler i kanten af mosen. 

I plantagen finder man en række typiske nåleskovarter som f.eks. fuglekonge, topmejse, sortmejse og lille korsnæb. Natravn har efter 25 års fravær atter indfundet sig som ynglefugl i plantagen. Midt i juni omring solnedgang høres der 4-5 syngende fugle i den sydvestlige del af plantagen. Vendehals, der ellers har været meget sjælden i området, hørtes i 2020 på fire forskellige lokaliteter i plantagen. For at tiltrække arten yderligere, er der nu sat 15 vendehalskasser op. Sortspætte kan træffes over hele plantagen, men ses og høres bedst fra Pluskærvej og ca. 500m vest for motorvejen. Grønspætte yngler uregelmæssigt.

Frøslev Plantage har tidligere huset Danmarks største bestand af turteldue med op til 17 ynglepar. Den byggede sin rede i 15-20m høje grantræer. Dens specielle kurren, der kan minde om fjern motorstøj, kunne høres fra ca. 1. maj i den nordvestlige del af plantage. I 2020 gik bestanden - uvist af hvilken årsag - tilbage til 2-3 par. Fra 2021 er turtelduen forsvundet helt som ynglefugl i plantagen.

Stor hornugle har i flere år ynglet med to par i plantagen, men siden 2014 kun med et par, der har holdt til ved det samme redested direkte på jorden skjult bag et stort lærketræ. I 2015 fik parret to unger på vingerne.

Andre regelmæssige ynglefugle er duehøg, spurvehøg, musvåge, hvepsevåge, huldue, natugle, skovhornugle og ravn. Af spurvefugle ses rødstjert, misteldrossel, rødtoppet fuglekonge og lille gråsisken.

I den østlige udkant af plantagen tæt på motorvejen findes de små moser Bredsig Mose og Kådnermose, hvor der bl.a. yngler grågås, gråand, grønbenet rørhøne og blishøne.

Træk- og rastefugle:
Bortset fra de fugle, der yngler her, er mosen et godt fourageringssted for flere arter, især de rovfugle, der yngler i skoven. Hvert år i yngletiden ses fouragerende hedehøge i mosen. Formodentlig er det fugle fra den tyske bestand. Rørhøgen ses hvert år forår og sommer i mosen.

Om vinteren er der mulighed for at se blå kærhøg, mosehornugle og stor tornskade.


Adgang:
Frøslev Mose nås ad Pluskærvej, vest for den sydlige motorvejsudkørsel nr. 76 ved Padborg. Ca. 1½km vest for udkørslen drejer man til venstre ad Kristiansmindevej og straks derefter til højre ad Ladevej, der fører hen til en P-plads med info-tavle. En 3,5km afmærket tur går igennem en del af mosen. Det er nødvendigt at have vandtæt fodtøj på, når man færdes i mosen.

For at komme til Frøslev Plantagen kan man ligeledes følge Pluskærvej, men parkere ved en P-plads ca. ½km vest for motorvejsafkørslen. Herfra går en ”rød rute” på ca. 2km ind i plantagen. Man kan også følge Lejrvejen, der fører ud af den nordlige Padborg og krydser motorvejen ved den nordlige udkørsel nr. 76. På denne vejstrækning er der flere P-pladser samt adgang til en ”gul rute” på ca. 5km rundt i den nordlige del af plantagen.

Det anbefales at bruge Naturstyrelsens vandretursfolder om Frøslev Plantage samt lokalfolderen om Frøslev Mose (se links til højre)

Andre seværdigheder:
I det nordøstlige hjørne af Frøslev Plantage ligger Frøslevlejren, hvor tyskerne internerede danske modstandsfolk i 1944-45. Dele af barakkerne er nu museum.

 

Vendehals. Foto: Helge Sørensen