Djursland

Store flokke af rastende svaner, gæs og ænder. Lille skallesluger om vinteren. Havørn er et regelmæssigt syn.
Se Google-map med fugletårn, P-pladser, m.v. 

 
Stubbe Sø. Foto: Joy Klein

Beskrivelse
Stubbe Sø er Djurslands største sø. Den ligger i et morænelandskab der blev dannet i slutningen af sidste istid. Da stenalderhavet havde sin største udbredelse lå Stubbe Sø for enden af en fjordarm der strakte sig ind i landet fra Kattegatkysten mod øst. De gamle kystskrænter kan endnu ses langs søens bredder. I 1800-tallet var jordene omkring søen udpinte og hede bredte sig ud over området. For at dæmpe sandflugt blev der plantet nåletræer, og i dag er store dele af landskabet omkring søen dækket af skov – hovedsagelig nåleskov.

Søen er lavvandet og omgivet af en 2-30m bred rørbræmme, bestående af tagrør, smalbladet og bredbladet dunhammer, søkogleaks, m.m. Ved søens østende findes der flere engområder samt en del birke- og ellekrat. Selve søen er tidligere blevet tilført spildevand fra landsbyer i området samt et nu nedlagt dambrug. Selv om søen ikke længere er belastet af spildevand er der en del fosfor der ligger på søens bund, der giver planktonalgerne gode vækstbetingelser.

Fugleværnsfonden ejer et fuglereservat på 23,5ha der ligger på nordsiden af Stubbe Sø. Reservatet består af fyrreskov, overdrev, afgræsset eng og rigkær. Der er udsigt over en del af søen fra søbredden i reservatet. Man kan også få en meget god udsigt over det meste af søen fra et fugletårn bygget af Naturstyrelsen i den østlige ende af søen.

Fugle
Ynglefugle
Toppet lappedykker, grågås, vandrikse, blishøne og nogle få ænder yngler ved søen. Rørhøg yngler i rørskoven, der også huser skægmejse, rørsanger og rørspurv. Der er en hejrekoloni i nærheden af søen og fiskehejre ses her hele året rundt. Isfugl ses jævnligt og formodes at yngle i området.

På Fugleværnsfondens reservat yngler mange småfugle, der nyder godt af de mange fuglekasser, der er sat op her. Broget fluesnapper og rødstjert yngler med flere par. Hedelærken og skovpiber yngler ved overdrevet, og på engen ses rødrygget tornskade.

Træk- og rastefugle
Søen tiltrækker mange vandfugle der raster eller fouragerer her. Især troldænder, taffelænder, gråænder, blisgæs og grågæs kan ses i store flokke på nogle hundrede fugle. Toppet lappedykker, krikand, hvinand og blishøne er også almindelige. Talrige skarve fouragerer i søen eller raster i en gruppe træer meget tæt på fugletårnet, tit sammen med nogle fiskehejrer. Om sommeren er der en chance for at se rørhøg. Rørdrum registreres hvert år. Af småfugle kan nævnes skægmejse, rørsanger og rørspurv. Om efteråret kan man opleve at mange tusinder svaler flyver rundt over søen før de går til overnatning i tagrørene. Om efteråret dukker der en gang imellem nogle enkelte dværgmåger op, der ses fouragere over søen. Om vinteren er Stubbe Sø et godt sted at se lille skallesluger, og søen tiltrækker større flokke af sangsvaner der overnatter her. De sidste par år er der også observeret enkelte sølvhejrer udenfor ynglesæsonen.

Havørn yngler i nærheden og fouragerer regelmæssigt ved søen. Om foråret eller efteråret ses fiskeørn en gang imellem. Der er flere musvågepar der yngler i området og ses hele året rundt.

Af og til ses der sjældne fugle, f.eks. halsbåndstroldand (2019), amerikansk skarveand (2019) og kohejre (2020).

Adgang
Man kan komme til Stubbe Sø fra hovedvej 21 der fører nordpå ud af Ebeltoft. Man drejer nordpå på en mindre vej i retning Tirstrup og i Øksenmølle drejer man østpå i retning Gravlev (følg skiltene til Ree Park). Herfra kan man komme til de to mulige udsigtspunkter over søen. Landområderne omkring søen er nemlig privatejede og der er ikke andre muligheder for at komme til søbredden.

Man kommer til Fugleværnsfondens reservat ved at parkere på en lille P-plads på Møllebækvej, lige før man kommer til Gravlev by. Herfra går en natursti sydpå på den gamle jernbanestrækning. Den ender i Ebeltoft. Efter ca. 1km viser et skilt til højre mod fuglereservatet. I reservatet kan man følge den afmærkede sti rundt i området og ned til søbredden. Undervejs er der en bænk i skoven, hvor man kan se på de småfugle, der benytter fodringsanlægget, samt et bord-/bænkesæt med udsigt over engen og et andet bord-/bænkesæt ved søbredden. Ved reservatet findes der et fotoskjul med vandbassin, der må benyttes af alle.

For at komme til Naturstyrelsens fugletårn ved østenden af søen, kan man enten parkere som nævnt ovenfor, og fortsætte længere ned ad naturstien indtil man kommer til en sti på Naturstyrelsens areal. Ved at følge denne sti kommer man til fugletårnet. Man kan også parkere på den lille P-plads i nærheden af tårnet, der ligger ved Stubbe Søvej mellem Gravlev og Dråby. Ved at følge den del af Stubbe Søvej der ligger umiddelbart øst for Stubbe Bro finder man en grusvej på den nordlige side af vejen i et skarpt sving, der er skiltet "Stubbe Sø". Der er shelters samt en primitiv toilet tæt på stien ud til tårnet.

 
Lille skallesluger han og hun. Foto: Erik Biering