Nordligste spids af Nordjylland

En af Danmarks vigtigste lokaliteter for fugletræk om foråret. Især kendt for rovfugletræk og for sjældne fugle
Se Google-map med udsigtspunkter, P-pladser m.v. 


Almindelig kjove, Skagen. Foto: Knud Pedersen

Beskrivelse
Nord for Skagen by og ud til kysten er der et naturreservat, hvor landskabet er fladt og præget af hede og sumpområder. Nordpå er der en bred sandstrand der går over i den smalle sandodde, Grenen, der strækker sig østpå og er et populært mål for turister. Syd for byen består landskabet af en blanding af plantager og klitter. Nogle af klitterne er ret høje og dermed gode udsigtspunkter hvorfra man kan observere fugletrækket.

Fugle
Ynglefugle

I plantagerne yngler de sædvanlige småfugle og man kan være heldig at høre natravn på stille sommeraftener. I naturreservatet yngler trane, rørdrum og flere sumpfugle. Området var engang kendt som yngleplads for markpiber, men desværre er der næsten ingen ynglefugle tilbage længere.

Træk- og rastefugle
De første trækkende fugle ses så snart vintervejret bliver mildere, normalt i marts, når lærker, viber, krager, alliker, osv. begynder at vise sig. Efterhånden som vejret bliver varmere kommer der ringduer, hulduer og misteldrosler til. I april tiltager antallet af fugle dag for dag. Især due- og kragefugle samt mange småfugle optræder i store flokke, og et stort antal spurvehøge begynder at trække. På dette tidspunkt dukker de første fiskeørne op. Der er også god chance for at se havørn eller kongeørn. På gode dage i april passeres området af hundrede tusinde fugle, hvor bogfinke og kvækerfinke er dominerende. Lommer, ænder, vadefugle, terner og måger trækker langs kysten.

I slutningen af april/begyndelsen af maj ankommer flere og flere langdistancetrækkere som svaler, sangere og andre insektædere. Nu er der højsæson for fjeldvåge, fiskeørn og dværgfalk. Fluesnappere, bynkefugle og mursejlere viser sig lidt senere og til sidst – ca. midt i maj måned – kommer de sidste fugle fra syden: havesanger, kærsanger og karmindompap. På samme tidspunkt kan man se hvepsevåge, lærkefalk, aftenfalk, hedehøg og sort stork. Biæder og gulirisk ses regelmæssigt. Træksæsonen varer ind i juni.

Strandene tiltrækker terner, måger og vadefugle der er færdige med at yngle. Efterhånden som sommeren går til ende kan man se flere og flere almindelige kjover ude over havet og om efteråret, især ved vestenvinde, er der gode chancer for at se ride, mallemuk, sule og storkjove. Af og til ses sjældenheder som almindelig skråpe, sodfarvet skråpe, sabinemåge, samt lille og stor stormsvale. Fra midt i oktober ses store flokke havfugle, især alk og lomvie, trække over havet, og sommetider en enkel søkonge eller lunde.

Det er især rovfugletræk der har gjort Skagen berømt som fuglelokalitet. Både antallet af arter samt totalantallet af  trækkende rovfugle gør at Skagen er enestående blandt europæiske fuglelokaliteter. Trækket varer fra midt i marts til langt ind i juni, og antallet af hver art kulminerer på bestemt tidspunkter.  Antallet afhænger meget af vejret, men som regel vil der ses mange fugle i en periode med østenvinde. Fuglene benytter sig af opvindene over klitterne og plantagerne for at vinde højde. Det er et uforglemmeligt syn når store ”skruer” af musvåger og andre rovfugle – måske endda en ørn – kredser langsomt rundt højt oppe i himlen før de tager kurs ud over havet.

Bortset fra fugletrækket, er Skagen også et spændende sted om foråret pga chancen for at se sjældenheder. Den bedste tid er i maj/juni når der blæser varme vinde fra syd eller sydøst. Som eksempel kan nævnes nogle af de sjældne fugle der er set de sidste par år: steppehøg, kejserørn, lille skrigeørn, lille tårnfalk, sneugle, rødrygget svale, lille fluesnapper, hætteværling og gulgråværling.

Adgang
Skagen nås nemt i bil eller med tog fra Frederikshavn. Det kan være en god idé at cykle rundt i området (cykler kan lejes hos turistbureauet). Der er flere lokaliteter i området der kan anbefales til fuglekiggere:

1. Grenen er et fremragende - og meget populært - udsigtspunkt igennem det meste af året. Her ses både trækkende småfugle, rovfugle og havfugle. Den bedste udsigt får man fra de østligste klitter nord for den store P-plads. For at komme tættere på havfuglene og rastende vadefugle og småfugle kan man også stå nede på stranden. 
2. Nordstranden er et godt udsigtspunkt om foråret, da man kan se både de fugle der trækker over havet, og de der trækker over land. Om efteråret er det et godt sted hvorfra man kan se havfugle. Man kommer ud til Nordstranden ved at køre ad Batterivej, som er en mindre vej på venstre hånd lige når man forlader Skagen by på vej til Grenen.
3. Naturreservatet er et fugtigt, aflangt areal med små søer, tagrør, siv og pilekrat, der løber parallelt til kysten, øst for enden af Batterivej. Om foråret kan man her se mange sumpfugle så som rørhøg, vandrikse, osv. Om sommeren er reservatet yngleplads for lille lappedykker, rørdrum, vandrikse, trane og rørsanger. Det er nemmest at se ud over reservatet fra de omkringliggende klitter.
4. Batterivej samt Buttersti, der afgår fra Batterivej, er to veje hvorfra man kan se trækkende og rastende småfugle.
5. Ellekrattet ligger et par hundrede meter vest for den store P-plads ved Grenen. Krattet er omringet af sump og en lille sø. Om foråret tiltrækker det mange arter af småfugle – sommetider sjældenheder.
6. Flagbakken ligger syd for hovedvejen lige før den når Skagen by sydfra. Om foråret er det tit nemt at finde bakken pga den store gruppe af fuglekiggere der står på toppen! Den lille P-plads i bunden af bakken er som regel fyldt op på gode trækdage, og det bliver derfor nødvendigt at parkere i vejkanten. Bakken er en særlig god udsigtspost ved nordenvind eller hvis der er en meget let vind der kommer fra skiftende retninger.
7. Storklit (Pælebakkeklit) er den højeste klit på Skagerrakkysten. Hvis vinden blæser mellem øst og syd, og især i maj/juni, er klitten en fantastisk udsigtspost. Den kan nås fra Gyvelstien, der går rundt om en del af Skagen Plantage. Man kan parkere på P-pladsen ved siden af hovedvejen (til venstre når man kører nordpå mod Skagen). Dette er et godt udgangspunkt for en tur rundt i plantagen, der altid er et besøg værd, men især i maj eller juni når man kan se mange forskellige skovfugle.

I højsæsonen er der så mange fuglekiggere i området at det er nemt at spørge nogen om råd om hvor det er bedst at se på fugle.

Efter årtiers forsøg er det lykkedes fuglekiggerne i Skagen at finde et fysisk sted for en Fuglestation. Den ligger som en del af Skagen Grå Fyr - Center for Trækfugle, beliggende i den smukke natur ud mod Grenen. Efter at Realdania i udgangen af 2016 færdiggjorde renoveringen af de historiske fyrboliger er Skagen Fuglestation rykket ind i bygningen i et samarbejde mellem Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Naturstyrelsen Vendsyssel, Frederikshavn Kommune og Turisthus Nord. Her skal videnskab og naturformidling symbiotisk gå hånd-i-hånd til gavn for fuglene, friluftslivet og de mange besøgende i det naturskønne Skagen.

Hvert år finder Skagen Fuglefestival sted den anden weekend i maj. Festivalen omfatter mange aktiviteter. Se mere om festivalen på link til højre. 

 

 
Sneugle han, Skagen. Foto: Knud Pedersen